Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Iijoki: Tärkeä etappi saa­vu­tet­tu Iijoen vael­lus­ka­la­kan­to­jen el­vyt­tä­mi­ses­sä – "Määrät ovat vielä pieniä, mutta jostain pitää aloit­taa"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Avustus
Ossi ja Vesa veivät auton ja avustustarvikkeita suoraan Ukrainaan – uusi keräys on jo mielessä

Ossi ja Vesa veivät auton ja avus­tus­tar­vik­kei­ta suoraan Uk­rai­naan – uusi keräys on jo mie­les­sä

31.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Yksityisteiden parannushankkeita valtuuston päätettäväksi – Ohtossa siltahanke ja Valkolassa perusparannus

Yk­si­tyis­tei­den pa­ran­nus­hank­kei­ta val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si – Ohtossa sil­ta­han­ke ja Val­ko­las­sa pe­rus­pa­ran­nus

30.05.2023 08:45
Tilaajille
Arina lahjoittaa lasten ja nuorten toimintaan – Jaossa 50 000 euroa, josta päätetään äänestyksellä

Arina lah­joit­taa lasten ja nuorten toi­min­taan – Jaossa 50 000 euroa, josta pää­te­tään ää­nes­tyk­sel­lä

08.05.2023 09:52
Tilaajille
Matkakertomus siitä, kuinka pudasjärveläiset veivät autoja ja avustustarvikkeita Ukrainaan ja millainen vastaanotto sodan runtelemassa maassa oli – Juha Tenhusen lupaus isälle piti

Mat­ka­ker­to­mus siitä, kuinka pu­das­jär­ve­läi­set veivät autoja ja avus­tus­tar­vik­kei­ta Uk­rai­naan ja mil­lai­nen vas­taan­ot­to sodan run­te­le­mas­sa maassa oli – Juha Ten­hu­sen lupaus isälle piti

29.04.2023 14:32
Tilaajille
Iinattijärvelle ja Siurualle avustusta seuratalojen kunnostukseen –  Kotiseutuliitto tukee kunnostuksia, seurataloja kaikkiaan Suomessa 2.500 kappaletta

Ii­nat­ti­jär­vel­le ja Siu­rual­le avus­tus­ta seu­ra­ta­lo­jen kun­nos­tuk­seen – Ko­ti­seu­tu­liit­to tukee kun­nos­tuk­sia, seu­ra­ta­lo­ja kaik­kiaan Suo­mes­sa 2.500 kap­pa­let­ta

14.04.2023 19:00
Tilaajille

Yli 500 paria vil­la­suk­kia Uk­rai­naan – Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten or­ga­ni­soi­ma vil­la­suk­ka­ke­räys lähti liik­keel­le As­mun­tis­ta ja sai suuren suosion

11.03.2023 14:00

Harvaan asutun alueen mat­kai­lul­le ja kult­tuu­ril­le tukea – toi­mi­aloil­le on suun­nat­tu ra­hoi­tus­ta yh­teen­sä yli 8,5 mil­joo­naa euroa.

26.01.2023 20:04
Tilaajille
Arinalta tukea Pudasjärven 4H-yhdistykselle ja Hetekylän nuorisoseuralle  – tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten parissa toimivat yhteisöt

Ari­nal­ta tukea Pu­das­jär­ven 4H-yh­dis­tyk­sel­le ja He­te­ky­län nuo­ri­so­seural­le – tukea voivat hakea poh­jois­suo­ma­lai­set lasten ja nuorten parissa toi­mi­vat yh­tei­söt

08.12.2022 13:01
Tilaajille
Pudasjärven Osuuspankki lahjoitti tänä vuonna avustusrahaa yhdeksälle toimijalle – valinnassa korostui kotiseututyön ja kyläyhdistysten merkitys

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki lah­joit­ti tänä vuonna avus­tus­ra­haa yh­dek­säl­le toi­mi­jal­le – va­lin­nas­sa ko­ros­tui ko­ti­seu­tu­työn ja ky­lä­yh­dis­tys­ten mer­ki­tys

30.06.2022 11:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki sai 60 000 euroa tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan kevätlukukaudelle – maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki sai 60 000 euroa tukea lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan ke­vät­lu­ku­kau­del­le – mak­su­ton har­ras­tus kou­lu­päi­vän yh­tey­teen

13.01.2021 13:31
Tilaajille
Avustukset kalatalouden edistämiseen ovat parasta aikaa haettavana Ely-keskuksista

Avus­tuk­set ka­la­ta­lou­den edis­tä­mi­seen ovat parasta aikaa haet­ta­va­na Ely-kes­kuk­sis­ta

16.12.2020 06:00
Tilaajille
Hankeavustuksia haettavana moneen lähtöön – rakennusperinnön hoidosta kalatalouteen

Han­ke­avus­tuk­sia haet­ta­va­na moneen lähtöön – ra­ken­nus­pe­rin­nön hoi­dos­ta ka­la­ta­lou­teen

20.10.2020 07:29
Tilaajille
Seurantalojen korjausavustusten haku on alkanut – hakuaikaa syyskuun loppuun

Seu­ran­ta­lo­jen kor­jaus­avus­tus­ten haku on alkanut – ha­ku­ai­kaa syys­kuun loppuun

03.09.2020 15:00