VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Nousut ja laskut
Nousut ja laskut: "Suomalaisten harras toive on nyt toteutunut. Kun ravintolassa tulee valomerkki, on nyt mahdollista käydä ostamassa vielä lasti avoinna olevasta Alkosta"

Nousut ja laskut: "Suo­ma­lais­ten harras toive on nyt to­teu­tu­nut. Kun ra­vin­to­las­sa tulee va­lo­merk­ki, on nyt mah­dol­lis­ta käydä os­ta­mas­sa vielä lasti avoinna ole­vas­ta Al­kos­ta"

08.01.2022 14:55
Nousut ja laskut: "Ei ole vaikutusta porokolareiden määrään, vai onko?"

Nousut ja laskut: "Ei ole vai­ku­tus­ta po­ro­ko­la­rei­den mää­rään, vai onko?"

01.01.2022 09:06
Tilaajille
Nousut ja laskut: Lähes kolmannes suomalaisista uskoo selviävänsä häiriötilanteessa jopa yli viikon. Perjantaitoimituksessa uskotaan, että pudasjärveläinen selviäisi vaikka kevääseen saakka.

Nousut ja laskut: Lähes kol­man­nes suo­ma­lai­sis­ta uskoo sel­viä­vän­sä häi­riö­ti­lan­tees­sa jopa yli viikon. Per­jan­tai­toi­mi­tuk­ses­sa us­ko­taan, että pu­das­jär­ve­läi­nen sel­viäi­si vaikka ke­vää­seen saakka.

25.12.2021 21:00

Nousut ja laskut: "Vii­den­nes suo­ma­lai­sis­ta jättää jou­lu­lah­jat os­ta­mat­ta tai käyttää niihin alle 50 euroa, kertoo Hin­tao­pas"

19.12.2021 03:00
Nousut ja laskut: "Tilastojen mukaan sianlihan kulutus on laskenut, tämä ei kuitenkaan näy kinkkujen kysynnässä"

Nousut ja laskut: "Ti­las­to­jen mukaan sian­li­han kulutus on las­ke­nut, tämä ei kui­ten­kaan näy kink­ku­jen ky­syn­näs­sä"

12.12.2021 11:00
Nousut ja laskut: "Suomalaiset viettävät joulua perinteisin ruokamenoin, mutta pöydässä on yhä useamman valmisruoat"

Nousut ja laskut: "Suo­ma­lai­set viet­tä­vät joulua pe­rin­tei­sin ruo­ka­me­noin, mutta pöy­däs­sä on yhä useam­man val­mis­ruoat"

04.12.2021 16:00
Nousut ja laskut: Viina ei maistu, kuluttajat löysivät veden

Nousut ja laskut: Viina ei maistu, ku­lut­ta­jat löy­si­vät veden

13.11.2021 14:02
Tilaajille
Nousut ja laskut: "Kunhan se toimii sähköllä, surisee, siinä on näppäimiä ja vilkkuvalot, niin aina menee kaupaksi. Ainakin miehille."

Nousut ja laskut: "Kunhan se toimii säh­köl­lä, su­ri­see, siinä on näp­päi­miä ja vilk­ku­va­lot, niin aina menee kau­pak­si. Ainakin mie­hil­le."

07.11.2021 16:12
Tilaajille
Nousut ja laskut: "Uusiin hyvinvointialueisiin siirtyy kunnista Suomessa kaikkiaan yli 260 000 työntekijää. Perjantaitoimituksessa pohditaankin käsitteen ”vanhoina työntekijöinä” sisältöä"

Nousut ja laskut: "Uusiin hy­vin­voin­ti­aluei­siin siirtyy kun­nis­ta Suo­mes­sa kaik­kiaan yli 260 000 työn­te­ki­jää. Per­jan­tai­toi­mi­tuk­ses­sa poh­di­taan­kin kä­sit­teen ”van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä” si­säl­töä"

16.10.2021 16:00
Nousut ja laskut: Pudasjärvellä on avoinna runsaasti työpaikkoja – Janakkalassa on fasaaneissa todettu lintuinfluenssaa, eikä siinä vielä kaikki

Nousut ja laskut: Pu­das­jär­vel­lä on avoinna run­saas­ti työ­paik­ko­ja – ­Ja­nak­ka­las­sa on fa­saa­neis­sa todettu lin­tuinf­luens­saa, eikä siinä vielä kaikki

10.10.2021 00:12

Nousut ja laskut: " Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot jär­jes­tä­vät tiis­tai­na 26.10. val­ta­kun­nal­li­sen Mil­joo­nat jakoon -ti­lai­suu­den etäyh­tey­del­lä. Kan­nat­taa hyvissä ajoin lin­kit­tyä mukaan, että pääsee osille"

02.10.2021 14:00

Nousut ja laskut: " Hal­li­tus on il­moit­ta­nut, että kahden metrin tur­va­vä­leis­tä voidaan luopua. Hyvä niin, toteaa per­jan­tai­toi­mi­tus. Voimme palata tut­tui­hin neljän metrin vä­lei­hin"

11.09.2021 15:00

Nousut ja laskut: "Vanhat autot ja pitkät matkat ei ole hyvä yh­dis­tel­mä Per­jan­tai­pals­tan­kaan mie­les­tä"

05.09.2021 20:57

Nousut ja laskut: "Po­lii­si­kou­lun va­lin­ta­ko­keet ovat käyn­nis­sä. Par­hail­laan ero­tel­laan pa­lik­ka­tes­til­lä tulevat rikos- ja jär­jes­tys­po­lii­sit sekä sel­vi­tel­lään, kuka 800 ko­ke­laas­ta osaa lukea ja kuka kir­joit­taa"

22.08.2021 10:33
Tilaajille

Nousut ja laskut: Va­kuu­tus­yh­tiö lupaa vastata pu­he­li­meen parissa mi­nuu­tis­sa. En­nen­kuu­lu­ma­ton­ta, sillä ta­val­li­ses­ti jo­no­tus­ajat las­ke­taan tun­neis­sa

24.07.2021 14:00
Tilaajille

Nousut ja laskut: "Alko on sel­vit­tä­nyt hii­li­ja­lan­jäl­ken­sä. Siitä 53 pro­sent­tia muo­dos­tuu juomien tuo­tan­nos­ta"

18.07.2021 04:00
Tilaajille

Nousut ja laskut: Ak­ku­käyt­töi­set puu­tar­ha­lait­teet – Verojen maksu

20.06.2021 10:37
Tilaajille

Nou­sus­sa: kuu­sa­mo­lai­set Määtät. Las­kus­sa: kä­tei­nen raha

29.05.2021 17:00
Tilaajille

Nousut ja laskut: "Ko­ro­nan sijaan lämpöä nostaa vaa­li­kuu­me. Ro­ko­tet­ta ei liene saa­ta­vil­la ja seu­raa­van kuu­kau­den aikana kuume vain nousee"

21.05.2021 14:21
Tilaajille