Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Koronarokote
THL:n uusi arvio: Koronarokotteen tehosteannos iäkkäille ja tietyille riskiryhmille syksyllä

THL:n uusi arvio: Ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos iäk­käil­le ja tie­tyil­le ris­ki­ryh­mil­le syk­syl­lä

19.05.2023 06:00
THL: Koronavirukseen kannattaa suhtautua kuten muihinkin hengitystieinfektioihin – sairaana kyläilyä olisi hyvä välttää joulunakin

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­seen kan­nat­taa suh­tau­tua kuten mui­hin­kin hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­hin – sai­raa­na ky­läi­lyä olisi hyvä välttää jou­lu­na­kin

21.12.2022 17:33
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille koronarokotteen tehosteannos syksyllä – aiempien tartuntojen ja rokotteiden määrällä ei enää väliä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos syk­syl­lä – aiem­pien tar­tun­to­jen ja ro­kot­tei­den mää­räl­lä ei enää väliä

01.09.2022 15:22
Neljänsiä koronarokotuksia annetaan yli 80-vuotiaille Pudasjärvellä

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan yli 80-vuo­tiail­le Pu­das­jär­vel­lä

14.04.2022 12:01
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki esittää, että ulkotiloja koskevia rajoituksia tarkastellaan uudelleen – "Olemme saaneet ostettua aikaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"

18.01.2022 18:23
Pudasjärven rokotusruuhka helpottanee ensi vuonna – ylilääkäri pyytää kärsivällisyyttä, rokottajia on saatu rekrytoitua

Pu­das­jär­ven ro­ko­tus­ruuh­ka hel­pot­ta­nee ensi vuonna – yli­lää­kä­ri pyytää kär­si­väl­li­syyt­tä, ro­kot­ta­jia on saatu rek­ry­toi­tua

16.12.2021 04:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa valtakunnallisesti hännillä rokotuskattavuudessa – OYSin johtajaylilääkärin mukaan sairaalakuormitusta seurataan tarkasti tartuntamäärien noustessa

Poh­jois-Poh­jan­maa val­ta­kun­nal­li­ses­ti hän­nil­lä ro­ko­tus­kat­ta­vuu­des­sa – OYSin joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin mukaan sai­raa­la­kuor­mi­tus­ta seu­ra­taan tar­kas­ti tar­tun­ta­mää­rien nous­tes­sa

05.11.2021 19:53
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa koronan kiihtymisvaiheeseen: ”Nyt on korkea aika ottaa rokote” – uusia rajoituksia ei tullut

Poh­jois-Poh­jan­maa koronan kiih­ty­mis­vai­hee­seen: ”Nyt on korkea aika ottaa rokote” – uusia ra­joi­tuk­sia ei tullut

02.11.2021 16:30
THL: Kunnat voivat aloittaa 12–15-vuotiaiden koronarokotukset ensi viikosta alkaen

THL: Kunnat voivat aloit­taa 12–15-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ensi vii­kos­ta alkaen

06.08.2021 12:33
Rokotetodistus löytyy Omakannasta: "Matkalle lähtijän on itse otettava selvää, mitä todistuksia missäkin maissa vaaditaan"

Ro­ko­te­to­dis­tus löytyy Oma­kan­nas­ta: "Mat­kal­le läh­ti­jän on itse otet­ta­va selvää, mitä to­dis­tuk­sia mis­sä­kin maissa vaa­di­taan"

02.07.2021 08:00
Tilaajille
THL muutti kanranteenikäytäntöjä niillä, jotka ovat saaneet koronarokotuksen tai sairastaneet taudin

THL muutti kan­ran­tee­ni­käy­tän­tö­jä niillä, jotka ovat saaneet ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tai sai­ras­ta­neet taudin

24.05.2021 08:19 1
Tilaajille
Rokotelinjaus muuttuu toukokuussa – Oulunkaaren johtava lääkäri: "Toivomme, että kaikille meidänkin Astra Zeneca -rokotteille löytyy ottajat"

Ro­ko­te­lin­jaus muuttuu tou­ko­kuus­sa – Ou­lun­kaa­ren johtava lää­kä­ri: "Toi­vom­me, että kai­kil­le mei­dän­kin Astra Zeneca -ro­kot­teil­le löytyy ot­ta­jat"

28.04.2021 15:55
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri säilyttäisi koronarokotusjärjestyksen ennallaan – "Jos jäämme jälkeen rokotekattavuudessa, se tuntuu epäoikeudenmukaiselta"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri säi­lyt­täi­si ko­ro­na­ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen en­nal­laan – "Jos jäämme jälkeen ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa, se tuntuu epäoi­keu­den­mu­kai­sel­ta"

20.03.2021 16:00
Tilaajille
Maalikuun lopulla rokotusvuorossa 70-vuotiaat – Yli 80-vuotiaat voivat soitella rokotusaikoja, elleivät ole saaneet rokotetta

Maa­li­kuun lopulla ro­ko­tus­vuo­ros­sa 70-vuo­tiaat – Yli 80-vuo­tiaat voivat soi­tel­la ro­ko­tu­sai­ko­ja, ell­ei­vät ole saaneet ro­ko­tet­ta

09.03.2021 12:00
Yli 80-vuotiaille ja samassa taloudessa asuville omaishoitajille voi nyt varata rokotusajan soittamalla Pudasjärven rokotusnumeroon

Yli 80-vuo­tiail­le ja samassa ta­lou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le voi nyt varata ro­ko­tus­ajan soit­ta­mal­la Pu­das­jär­ven ro­ko­tus­nu­me­roon

02.03.2021 15:33
Tilaajille
Alun ripeä vauhti lässähti Pohjois-Pohjanmaalla rokotepulaan – Johtajaylilääkäri: "Olemme rokottaneet vähemmän kuin moni muu sairaanhoitopiiri”

Alun ripeä vauhti läs­säh­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­pu­laan – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Olemme ro­kot­ta­neet vä­hem­män kuin moni muu sai­raan­hoi­to­pii­ri”

16.02.2021 06:00
Tilaajille
Yli 80-vuotiaat pudasjärveläiset saavat puhelimitse kutsuja koronarokotuksiin – rokotuksia jo tällä viikolla

Yli 80-vuo­tiaat pu­das­jär­ve­läi­set saavat pu­he­li­mit­se kutsuja ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin – ro­ko­tuk­sia jo tällä vii­kol­la

11.02.2021 09:33
Tilaajille
Koronarokotukset alkavat Pudasjärvellä – tällä viikolla rokotetaan Oulunkaaren henkilöstöä ja hoivakodeissa asuvia ikäihmisiä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Pu­das­jär­vel­lä – tällä vii­kol­la ro­ko­te­taan Ou­lun­kaa­ren hen­ki­lös­töä ja hoi­va­ko­deis­sa asuvia ikä­ih­mi­siä

12.01.2021 11:53
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla koronarokotteesta vain vähän oireita - yksi rokotetuista seurannassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ro­kot­tees­ta vain vähän oireita - yksi ro­ko­te­tuis­ta seu­ran­nas­sa

31.12.2020 11:00
Tilaajille
Pudasjärven koronarokotusaikataulu riippuu saatavien rokotteiden määrästä

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ka­tau­lu riippuu saa­ta­vien ro­kot­tei­den mää­räs­tä

30.12.2020 14:23