Kirkko
Kuka käyttää kirkon ääntä ja onko papin on parempi olla puhumatta politiikkaa?
Kolumni Timo Liikanen

Kuka käyttää kirkon ääntä ja onko papin on parempi olla pu­hu­mat­ta po­li­tiik­kaa?

18.11.2020 05:00
Yhä useampi nuorista ei-uskonnollinen – Maailma on muuttunut, muuttuuko kirkko ja pitääkö sen.

Yhä useampi nuo­ris­ta ei-us­kon­nol­li­nen – Maailma on muut­tu­nut, muut­tuu­ko kirkko ja pitääkö sen.

11.11.2020 04:00
Toivon vene lähtee liikkeelle sururyhmässä – seurakuntakodilla tarjolla vertaistukea ja asiantuntija-apua puolisonsa menettäneille

Toivon vene lähtee liik­keel­le su­ru­ryh­mäs­sä – seu­ra­kun­ta­ko­dil­la tar­jol­la ver­tais­tu­kea ja asian­tun­ti­ja-apua puo­li­son­sa me­net­tä­neil­le

18.02.2019 09:00
Yhteisvastuukeräys käynnistyy – Pudasjärven seurakunta tempaisee suurella keräyspäivällä

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys käyn­nis­tyy – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta tem­pai­see suu­rel­la ke­räys­päi­väl­lä

01.02.2019 09:00

Kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Esko Aho­sel­la on pitkä kokemus seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä

09.01.2019 08:00
Esko Ahonen johtaa Pudasjärven kirkkovaltuustoa – yksimieliset henkilövalinnat neuvostoon

Esko Ahonen johtaa Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­toa – yk­si­mie­li­set hen­ki­lö­va­lin­nat neu­vos­toon

09.01.2019 06:00
Pudasjärven uusi kirkkovaltuusto koolla maanantaina – puheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi

Pu­das­jär­ven uusi kirk­ko­val­tuus­to koolla maa­nan­tai­na – pu­heen­joh­ta­jat va­li­taan kah­dek­si vuo­dek­si

05.01.2019 10:00
Pudasjärven seurakunnan talouspäälliköksi valittiin Timo Niskanen Oulusta

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­li­kök­si va­lit­tiin Timo Nis­ka­nen Oulusta

20.12.2018 06:00
Kolumni

Poi­min­to­ja papin jou­lu­ka­len­te­ris­ta – on etu­oi­keus olla kirk­ko­vuo­den suurena juh­la-ai­ka­na työssä

19.12.2018 06:00
Hilturannan ja Liepeen alueen käyttö mietintään – seurakunnan kiinteistöt kirkkovaltuutettujen käsittelyssä

Hil­tu­ran­nan ja Liepeen alueen käyttö mie­tin­tään – seu­ra­kun­nan kiin­teis­töt kirk­ko­val­tuu­tet­tu­jen kä­sit­te­lys­sä

15.12.2018 08:00
Papiston virkajärjestelyt äänestyttivät Pudasjärven kirkkoneuvostossa

Pa­pis­ton vir­ka­jär­jes­te­lyt ää­nes­tyt­ti­vät Pu­das­jär­ven kirk­ko­neu­vos­tos­sa

01.12.2018 10:00
Kirkkomusiikkiviikon sävelet kutsuvat kuulemaan – ohjelmaa sunnuntaihin saakka

Kirk­ko­mu­siik­ki­vii­kon sävelet kut­su­vat kuu­le­maan – oh­jel­maa sun­nun­tai­hin saakka

29.11.2018 13:00
Banduransoittoa ja Suomalaista messua tarjolla Pudasjärven kirkkomusiikkiviikolla

Ban­du­ran­soit­toa ja Suo­ma­lais­ta messua tar­jol­la Pu­das­jär­ven kirk­ko­mu­siik­ki­vii­kol­la

17.11.2018 15:00
Seurakuntavaaleissa ennakkoääniä edellisten vaalien malliin Pudasjärvellä

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa en­nak­ko­ää­niä edel­lis­ten vaalien malliin Pu­das­jär­vel­lä

12.11.2018 10:00
Riekinkangas lämmittää Pudasjärven kirkkoa – kahdeksan lämpökaivoa 260 metrin syvyydessä

Rie­kin­kan­gas läm­mit­tää Pu­das­jär­ven kirkkoa – kah­dek­san läm­pö­kai­voa 260 metrin sy­vyy­des­sä

02.11.2018 07:00
Ensi viikko on kirkon reformaatioviikko – kirkkoherra Timo Liikaselta twiitti kerran päivässä

Ensi viikko on kirkon re­for­maa­tio­viik­ko – kirk­ko­her­ra Timo Lii­ka­sel­ta twiitti kerran päi­väs­sä

23.10.2017 10:00
Kolumni Timo Liikanen

Armoa! – 500 vuotta sitten käyn­nis­tyi pro­ses­si, joka johti lu­te­ri­lai­sen kirkon syntyyn

11.10.2017 06:00
Pullaa, nisua ja nissua oli tarjolla seurakunnan kesäkahvilassa – sukupuolijakauma eri kuin TB:n baarissa

Pullaa, nisua ja nissua oli tar­jol­la seu­ra­kun­nan ke­sä­kah­vi­las­sa – su­ku­puo­li­ja­kau­ma eri kuin TB:n baa­ris­sa

26.08.2017 11:00
Vuoden taivalkoskelainen paljastettiin Elomarkkinoilla

Vuoden tai­val­kos­ke­lai­nen pal­jas­tet­tiin Elo­mark­ki­noil­la

25.08.2017 14:24
Kolumni

Kirkon tu­le­vai­suut­ta tur­vaa­mas­sa – seu­ra­kun­ta­lai­set ak­tii­vi­sik­si toi­mi­joik­si

23.08.2017 06:00