Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Seurakuntavaalit
Innolla ja tarmolla seurakunnan luottamustehtävissä työskentelemään – tämä kehotus on mielekästä muistaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Innolla ja tar­mol­la seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­mään – tämä kehotus on mie­le­käs­tä muistaa

25.11.2022 12:33
Tilaajille
Ehdokaslistojensa eniten ääniä saaneet jatkavat kiitollisina luottamustehtävien hoitoa – painottavat yhteistyön merkitystä Pudasjärven seurakunnassa

Eh­do­kas­lis­to­jen­sa eniten ääniä saaneet jat­ka­vat kii­tol­li­si­na luot­ta­mus­teh­tä­vien hoitoa – pai­not­ta­vat yh­teis­työn mer­ki­tys­tä Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa

23.11.2022 08:56
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassakin äänestysinnostus laski – Tarkoittaako se sitä, että seurakuntalaiset ovat tyytyväisiä?
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa­kin ää­nes­tys­in­nos­tus laski – Tar­koit­taa­ko se sitä, että seu­ra­kun­ta­lai­set ovat tyy­ty­väi­siä?

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Rauhallisin ja nöyrin mielin jatkamaan luottamustehtävässä – Kuusilapsisen perheen äiti Anna-Maaria Jaakkola oli Pudasjärven seurakuntavaalien ääniharava

Rau­hal­li­sin ja nöyrin mielin jat­ka­maan luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä – Kuu­si­lap­si­sen perheen äiti An­na-Maa­ria Jaak­ko­la oli Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Kymmenen uutta valtuutettua – Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuustoon valituista yli puolet uusia, mutta valittujen joukossa on monia tuttuja nimiä

Kym­me­nen uutta val­tuu­tet­tua – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toon va­li­tuis­ta yli puolet uusia, mutta va­lit­tu­jen jou­kos­sa on monia tuttuja nimiä

21.11.2022 11:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan uusi kirkkovaltuusto on valittu – tässä on seurakuntavaalien tulos

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan uusi kirk­ko­val­tuus­to on valittu – tässä on seu­ra­kun­ta­vaa­lien tulos

20.11.2022 22:47
Tilaajille
Taivalkoskella seurakuntavaalien kaksi sijaa ratkaistiin arvalla – tässä ovat uudet kirkkovaltuutetut

Tai­val­kos­kel­la seu­ra­kun­ta­vaa­lien kaksi sijaa rat­kais­tiin arvalla – tässä ovat uudet kirk­ko­val­tuu­te­tut

20.11.2022 22:04
Tilaajille
Vaalipäivä sujunut hyvässä hengessä Pudasjärven seurakunnassa – Jumalanpalveluksen jälkeen äänestäjiä oli ruuhkaksi asti, mutta sitten rauhoittui

Vaa­li­päi­vä sujunut hyvässä hen­ges­sä Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa – Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jälkeen ää­nes­tä­jiä oli ruuh­kak­si asti, mutta sitten rau­hoit­tui

20.11.2022 17:38
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa voi äänestää tänään iltakahdeksaan saakka – tuloksia odotettavissa myöhään illalla

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa voi ää­nes­tää tänään il­ta­kah­dek­saan saakka – tu­lok­sia odo­tet­ta­vis­sa myöhään illalla

20.11.2022 11:17
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa äänestettiin suhteellisen hyvin Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tet­tiin suh­teel­li­sen hyvin Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

15.11.2022 15:15
Tilaajille
Sopuisa seurakunta vaaliuurnilla – seurakunnallinen päätöksenteko ei Pudasjärvellä herätä suuria tunteita
Pääkirjoitus

Sopuisa seu­ra­kun­ta vaa­li­uur­nil­la – seu­ra­kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko ei Pu­das­jär­vel­lä herätä suuria tun­tei­ta

09.11.2022 05:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi – Pudasjärvellä äänestyspaikka keskellä kylää

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi – Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­tys­paik­ka kes­kel­lä kylää

08.11.2022 12:15
Tilaajille
Kirkkovaltuuston paikkajako Pudasjärvellä  tasainen vaaleista toiseen – Vuosituhannen vaihteessa tapahtui jotakin, sillä listoja oli viisi

Kirk­ko­val­tuus­ton paik­ka­ja­ko Pu­das­jär­vel­lä ta­sai­nen vaa­leis­ta toiseen – Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa ta­pah­tui jo­ta­kin, sillä listoja oli viisi

22.11.2022 14:14
Tilaajille
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja: "Kerran on äänestetty veroprosentista" - talous jatkossakin Pudasjärvellä suurin haasteista

Kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja: "Kerran on ää­nes­tet­ty ve­rop­ro­sen­tis­ta" - talous jat­kos­sa­kin Pu­das­jär­vel­lä suurin haas­teis­ta

07.11.2022 17:31
Tilaajille
Piispa Keskitalo kannustaa äänestämään vaaleissa: " Kirkko ei kysele jäsenkorttia silloin, kun se auttaa ihmisiä

Piispa Kes­ki­ta­lo kan­nus­taa ää­nes­tä­mään vaa­leis­sa: " Kirkko ei kysele jä­sen­kort­tia sil­loin, kun se auttaa ihmisiä

28.10.2022 10:30
Tilaajille
Muista äänestää seurakuntavaaleissa – Päättäjiltä tulisi löytyä rohkeutta, luovuutta ja ennakkoluulottomuutta
Kolumni

Muista ää­nes­tää seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – Päät­tä­jil­tä tulisi löytyä roh­keut­ta, luo­vuut­ta ja en­nak­ko­luu­lot­to­muut­ta

19.10.2022 05:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien vaalikone on avoinna – koneeseen vastanneista Pudasjärven ehdokkaista enemmistö vastustaa samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avoinna – ko­nee­seen vas­tan­neis­ta Pu­das­jär­ven eh­dok­kais­ta enem­mis­tö vas­tus­taa samaa su­ku­puol­ta olevien kir­kol­lis­ta vih­ki­mis­tä

13.10.2022 16:25
Tilaajille
Viimeinenkin lista hyväksyttiin Pudasjärvellä – Rauhanyhdistyksen listalla 14 ehdokasta

Vii­mei­nen­kin lista hy­väk­syt­tiin Pu­das­jär­vel­lä – Rau­han­yh­dis­tyk­sen lis­tal­la 14 eh­do­kas­ta

06.10.2022 08:39
Tilaajille
Talous nousee huolenaiheeksi Pudasjärven seurakuntavaaleissa – uusia ehdokkaita saatu mukaan

Talous nousee huo­len­ai­heek­si Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – uusia eh­dok­kai­ta saatu mukaan

24.09.2022 08:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien äänestyspaikat selvillä Pudasjärvellä – uutena äänestyspaikkana kirjakaupan entinen liiketila

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pai­kat sel­vil­lä Pu­das­jär­vel­lä – uutena ää­nes­tys­paik­ka­na kir­ja­kau­pan entinen lii­ke­ti­la

16.09.2022 09:25
Tilaajille