Vuokra-asunnot: Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot suun­nit­te­lee ker­ros­ta­loa Ku­re­nal­le – vuok­ra-asun­to­ja jo­not­taa jat­ku­vas­ti jopa 80 ihmistä

Yritykset: Syö­te­ky­län kauppa lo­pet­taa – Kalle Ti­hi­nen: "Tässä olisi hyvä paikka uudelle yrit­tä­jäl­le"

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Hyvinvointialue
Syötteen paloaseman tulevaisuus ratkeaa lähiaikoina – pelastuslaitos etsii liki puolen miljoonan säästöjä vuokrakuluista

Syöt­teen pa­lo­ase­man tu­le­vai­suus ratkeaa lä­hi­ai­koi­na – ­pe­las­tus­lai­tos etsii liki puolen mil­joo­nan sääs­tö­jä vuok­ra­ku­luis­ta

27.01.2024 11:19 1
Tilaajille
Toivoa on –  Lupaus oli, että pitkien matkojen, syrjäisen alueen asukkaitten palveluja ei heikennetä. Heti vuoden  alusta heikentäminen alkoi ja se on jatkunut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toivoa on –  Lupaus oli, että pitkien mat­ko­jen, syr­jäi­sen alueen asuk­kait­ten pal­ve­lu­ja ei hei­ken­ne­tä. Heti vuoden alusta hei­ken­tä­mi­nen alkoi ja se on jat­ku­nut

29.07.2023 05:15
Hyvinvointialue Pohde aloittaa yt-neuvottelut – neuvottelut koskevat 400 henkilöä kaikkiaan 18 500 työntekijästä

Hy­vin­voin­ti­alue Pohde aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ­neu­vot­te­lut kos­ke­vat 400 hen­ki­löä kaik­kiaan 18 500 työn­te­ki­jäs­tä

25.01.2023 16:54
Tilaajille
Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksaminen muuttuu Pohteen myötä: asiakkaiden solmittava uudet sopimukset e-laskuista pankkiinsa

So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den mak­sa­mi­nen muuttuu Pohteen myötä: asiak­kai­den sol­mit­ta­va uudet so­pi­muk­set e-las­kuis­ta pank­kiin­sa

04.01.2023 10:44
Tilaajille
Hyvinvointialueen strategia hyväksytty: "Hyvinvointialueella henkilöstöä ei suojaa viiden vuoden irtisanomiskielto, mihin kuntaliitosten yhteydessä on totuttu"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen stra­te­gia hy­väk­syt­ty: "Hy­vin­voin­tia­lueel­la hen­ki­lös­töä ei suojaa viiden vuoden ir­ti­sa­no­mis­kiel­to, mihin kun­ta­lii­tos­ten yh­tey­des­sä on to­tut­tu"

05.05.2022 04:00
NordLabille esitetään jatkoa

Nord­La­bil­le esi­te­tään jatkoa

12.04.2022 21:00 1
Tilaajille
Terveiset Pohjois-Pohjanmaan aluehallinnosta "Hallituksessa olemme laittaneet auki 14 johtavaa virkaa, esimerkiksi pelastustoimenjohtajan ja yliopistosairaalan johtajan virat ulkoiseen hakuun"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vei­set Poh­jois-Poh­jan­maan alue­hal­lin­nos­ta "Hal­li­tuk­ses­sa olemme lait­ta­neet auki 14 joh­ta­vaa virkaa, esi­mer­kik­si pe­las­tus­toi­men­joh­ta­jan ja yli­opis­to­sai­raa­lan joh­ta­jan virat ul­koi­seen hakuun"

12.03.2022 04:00
Taivalkoskelta 188 henkilöä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle – Taseeseen kirjattujen, siirtyvien sopimusvastuiden kokonaisarvo on 7,2 miljoonaa euroa

Tai­val­kos­kel­ta 188 hen­ki­löä Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le – Ta­see­seen kir­jat­tu­jen, siir­ty­vien so­pi­mus­vas­tui­den ko­ko­nais­ar­vo on 7,2 mil­joo­naa euroa

02.03.2022 12:02
Tilaajille
Niilo Keränen menossa hyvinvointialueen hallitukseen – Törmänen yhdyspintalautakuntaan, Oinas-Panuma tulevaisuuslautakuntaan

Niilo Keränen menossa hy­vin­voin­ti­alueen hal­li­tuk­seen – Tör­mä­nen yh­dys­pin­ta­lau­ta­kun­taan, Oi­nas-Pa­nu­ma tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­taan

21.02.2022 16:23
Tilaajille

Tomi Timonen ate­ria­yh­tiön val­mis­te­lus­sa

20.02.2022 08:14
Mielipidekirjoitus

Miet­ti­mis­tä tu­le­vil­le päät­tä­jil­le: "Pu­das­jär­ven osalta ny­kyi­nen so­te­ra­hoi­tus ei mie­les­tä­ni tule riit­tä­mään. Tar­vi­taan huo­mat­ta­va lisäys ny­kyi­seen"

17.01.2022 17:37