SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven lu­kios­sa viih­dy­tään ja me­nes­ty­tään: "Syk­syl­lä Pu­das­jär­ven lukion opis­ke­li­joil­le tehdyn hy­vin­voin­ti­ky­se­lyn pe­rus­teel­la lähes yh­dek­sän kym­me­nes­tä opis­ke­li­jas­ta olivat tyy­ty­väi­siä va­lit­se­maan­sa opis­ke­lu­paik­kaan"

Pudasjärvi

Lukiossa hyödynnetään tehokkaasti Kampuksen monipuolisia tiloja. Oppitunnit pyritään suunnittelemaan pedagogisesti sopiviksi eri aiheiden käsittelyyn. Tutkiva oppiminen, jota leimaa jatkuva, mediakriittinen tiedonhaku, on yleisesti käytössä.
Lukiossa hyödynnetään tehokkaasti Kampuksen monipuolisia tiloja. Oppitunnit pyritään suunnittelemaan pedagogisesti sopiviksi eri aiheiden käsittelyyn. Tutkiva oppiminen, jota leimaa jatkuva, mediakriittinen tiedonhaku, on yleisesti käytössä.
Kuva: Antti jaako

Pudasjärven lukiolla menee hyvin. Lukio oli STT:n vertailussa Pohjois-Pohjanmaan kolmanneksi menestynein lukio kevään 2021 ylioppilaskirjoituksissa opiskelijoiden lähtötaso huomioiden. Esimerkiksi vain yksi Oulun lukioista menestyi Pudasjärven lukiota paremmin. “Ällistä” saatiin riemuita myös kuluvan syksyn kirjoituksissa. Syitä menestykseen on monia: opettajat ovat motivoituneita, asiantuntevia, aikaansa seuraavia ja kehittämisorientoituneita. Myös lukion kohtuullisen kokoiset opetusryhmät ovat opiskelua suuresti helpottava asia. Pienehkössä lukiossa opettajat tuntevat opiskelijansa suuria “massalukioita” paremmin ja pystyvät edelleen joustamaan ja eriyttämään monissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Olemme saaneet lukea viime aikoina eri medioista ylipitkien oppituntien ja täyteen ahdetun koeviikon mukanaan tuomista opiskelijoiden jaksamisongelmista. Pudasjärven lukiossa on käytössä 75 minuutin oppitunnit, jotka sekä opiskelijat, että opettajat kokevat sangen mielekkäinä. Perinteisestä koeviikosta on kehitetty uuden lukion opetussuunnitelman hengessä modernia arviointi- ja näyttöviikkoa paitsi monipuolisen arvioinnin myös opiskelijoiden paremman jaksamisen mahdollistamiseksi. Myös opiskelijahuoltoon on panostettu. Tästä käy hyvin esimerkiksi 1. vuosikurssin aloittava orientoiva opintojakso, jonka aikana käsitellään korostetusti opiskeluhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä teemoja.

Lukion ilmailulinja on houkutellut opiskelijoita Pudasjärvelle eri puolilta Suomea. Tänäkin syksynä on saatu juhlistaa uusia lentolupakirjoja. Lukion kehittäminen jatkuu alati, jotta opintotarjonta saadaan pidettyä monista eri asioista kiinnostuneille opiskelijoille jatkossakin mielekkäänä. Uutuutena Pudasjärven lukion toimintaan ollaan visioimassa urheilulinjaa (Hirsiakatemia) yhteistyönä OSAO:n ja muiden sidostoimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että opiskelijat voisivat jatkaa tavoitteellista urheilua kotikaupungissaan samalla kun opiskelevat kohti valkolakkia. Urheilulinjan lajivalikoimaan kuuluisivat alustavasti lentopallo ja futsal.

Ennamari Pihlaja, Helmilotta Tuohimaa ja Sofia Harju työntouhussa ja kuinka ollakaan: “priimaa pukkaa”. ¿ Ennamarin mielestä parhaita asioita Pudasjärven lukiossa ovat joustavuus ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet. Sofia ja Ennamari mainitsevat hyvän yhteishengen ja suotuisan ilmapiirin. Opiskelijat kehuvat myös opettajien ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Yhtenäiskoulussa muodostuneet sosiaaliset verkostot ovat seuranneet osaltaan myös lukioon.
Ennamari Pihlaja, Helmilotta Tuohimaa ja Sofia Harju työntouhussa ja kuinka ollakaan: “priimaa pukkaa”. ¿ Ennamarin mielestä parhaita asioita Pudasjärven lukiossa ovat joustavuus ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet. Sofia ja Ennamari mainitsevat hyvän yhteishengen ja suotuisan ilmapiirin. Opiskelijat kehuvat myös opettajien ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Yhtenäiskoulussa muodostuneet sosiaaliset verkostot ovat seuranneet osaltaan myös lukioon.
Kuva: Antti Jaako

Suomen kaikissa lukioissa otettiin tänä syksynä ensimmäisen kerran käyttöön uusi opetussuunnitelma, “LOPS2021”, mikä on paitsi työllistänyt henkilökuntaa myös mahdollistanut opettajille oman työminänsä kehittämisen ja päivittämisen. Esimerkiksi uudenlainen arviointiviikko tulee toimimaan puitteena lukuisten erilaisten arviointimenetelmien käytölle. Uudistuksiin lasketaan myös kurssien muuntuminen moduuleista koostuviksi opintojaksoiksi, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että lukiolainen tarvitsee jatkossa 150 opintopistettä saadakseen lukio-opintonsa päätökseen. Oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja tulisi myös tarjota kaikille opiskelijoille, koska ne auttavat heitä ymmärtämään laaja-alaisia asiakokonaisuuksia. Lukio-opintojen aikana on myös mahdollisuus hyödyntää korkeakoulujen lukuisia “kurkistus-kursseja”, joiden myötä opiskelija voi tutustua etukäteen kiinnostuksensa mukaisiin aloihin. Tästä korkeakouluyhteistyöstä opiskelija voi kuitata itselleen korkeakoulujen opintopisteiden ohella myös lukiotutkintoon hyväksi luettavia opintopisteitä.

Oma lukunsa on tänä lukuvuonna aloittaneita opiskelijoita koskeva oppivelvollisuusiän pidentäminen. Uudistuksen myötä tulevat lukio-opiskelijat saavat Pudasjärven kaupungilta oppikirjat, läppärit ja muut perusopiskelutarvikkeensa ilmaiseksi. Valtio on luvannut korvata tästä aiheutuvat kulut kunnille täysimääräisesti, vaikka euroja vielä ilmeisesti odotellaankin. Uudistus on näkynyt Pudasjärven lukiossa konkreettisesti ainakin kurssikirjaston perustamisena ja tietotekniikan jatkuvana kokonaisvaltaisena hyödyntämisenä opiskelussa.


Essi Hinkula, Viivi Syrjä ja Aino Ojala valmistautuvat seuraavalle oppitunnille. He ovat olleet tyytyväisiä Pudasjärven lukioon. Ainon Mielestä oman kaupungin lukio tarjoaa hyvät opiskelumahdollisuudet ja on taloudellisesti järkevä vaihtoehto. Viivi opiskelee ilmailulinjalla.
Essi Hinkula, Viivi Syrjä ja Aino Ojala valmistautuvat seuraavalle oppitunnille. He ovat olleet tyytyväisiä Pudasjärven lukioon. Ainon Mielestä oman kaupungin lukio tarjoaa hyvät opiskelumahdollisuudet ja on taloudellisesti järkevä vaihtoehto. Viivi opiskelee ilmailulinjalla.
Kuva: Antti jaako

Syksyllä Pudasjärven lukion opiskelijoille tehdyn hyvinvointikyselyn perusteella lähes yhdeksän kymmenestä opiskelijasta olivat tyytyväisiä valitsemaansa opiskelupaikkaan, mikä on selvästi enemmän kuin Suomen lukioissa keskimäärin. Pudasjärven lukiossa opiskelijat saavatkin äänensä ja mielipiteensä kuuluviin. Esimerkiksi englannin ja psykologian varhaisimpia mahdollisia kirjoitusajankohtia on muutettu opiskelijoiden toiveesta. Opiskelijat ovat saaneet myös vaikuttaa oppitunnin pituusasiaan. Lukiotiimin kokouksissa istuu usein opiskelijakunnan edustajia. Lukion aktiiviset toimijat, tuutorit ja opiskelijakunta, järjestävät erilaisia yhteishenkeä ruokkivia tapahtumia, kuten ryhmäytymisreissut, yökoulu tai vaikkapa suositut kaupunkisodat. Uusi hirsinen koulurakennus on opiskelumiljöönä viihtyisä, terveellinen ja motivoiva - Pudasjärven lukiossa lieneekin Suomen paras sisäilma! Lukio on ollut luonteva vaihtoehto Hirsikampuksen oppilaille seuraavaksi opinahjoksi: osin tutut opettajat ja puitteet edesauttavat kosolti sopeutumista toisen asteen lukio-opintoihin. Mahdollisten sopeutumisvaikeuksien ohella muualle lähtö voi olla myös taloudellisesti ikävä yllätys.


Pia Virranmäki & Antti JaakoKirjoittajat ovat Pudasjärven lukion lukiotiimin vetäjiä tänä lukuvuonna.