Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lit ovat ar­vo­vaa­lit: "Tä­män­het­ki­sen pal­ve­lu­jär­jes­tel­män haas­teet ovat tie­dos­sa, mutta nyt meillä uusi mah­dol­li­suus ra­ken­taa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­aluees­ta meille paras"

Minun Pohjois-Pohjanmaa tarjoaa asukkailleen loistavat elinolosuhteet. Asukkaiden terveys on hyvä ja väestö on koulutettua, työpaikkaomavaraisuus on alueellamme vahva. Työllisyysaste on korkea ja työllistymismahdollisuudet moninaiset, kaikille löytyy väylä työelämään. Ajankäyttö on hallinnassa ja tasapainossa. Ihmisten työssäjaksaminen ja jaksaminen ylipäätään on hyvää tasoa.

Kestävästi huomioitu ympäristö, luonto ja toimivat yhteisöt luovat hyvät edellytykset. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti oman alueen toimintaan. Julkinen talous on terveellä pohjalla. Taiteella, kulttuurilla ja luovuudella on tilaa olla ja kasvaa. Yhteisöllisyys, välittäminen ja toisten arvostaminen on meille luontaista ja tärkeää. Palvelut ovat lähellä ja ihminen niiden keskiössä. Meillä on turvallista asua ja elää.


Kun elämään tarvitaan apua, tarvittavat palvelut ovat vaivattomasti saavutettavissa. Asioihin tartutaan auttajien toimesta ripeästi ja ennaltaehkäisten. Palvelujärjestelmä ei työnnä avun tarpeessa olevaa pois eikä palveluohjaa aina vain seuraavalla ovelle, vaan asiakkaista ja asioista otetaan vastuuta.

Tarvittaessa oikeaan osoitteeseen saatetaan ja palveluviidakossa rinnalla kulkee ammattilainen, jolla on empatiaa, motivaatiota auttaa, tietoa tarvittavista palveluista ja niiden tuottajista, hyvä asenne yhteistyöhön sekä valtavat verkostot. Digitaalisuutta ja etäpalveluita hyödynnetään luontevana osana palvelukokonaisuutta.

Palveluketjut ovat aukottomia ja polku niin kestävä, että siltä ei ole putoamisen vaaraa. Yritykset ja järjestöt täydentävät julkista palvelujärjestelmää. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on luontevaa ja saumatonta ja sen rakentamiselle ja yhdessä tekemiselle on aikaa. Kun tiedetään, mitä tehdään, ei tehdä päällekkäistä työtä.

Tarvittavien palveluiden saamista ei estä palvelurakenteen pirstaleisuus, pitkät jonot, tiedonkulun esteet, resurssien puute eikä moniammatillisen yhteistyön vähyys. Apua ei estä saamasta asiakaskunnan, ajoituksen tai tuen keston rajaukset eikä siiloutuneet asiakaspolut. Esteiksi ei myöskään muodostu vastuukysymysten epämääräisyys eikä kokonaisuuden johtamiseen liittyvät epäselvyydet.

Tukea ja apua ei estä saamasta diagnoosit, lähetteet eikä järjestelmäkeskeisyys. Eri toimintojen väliin ei rakennu kuiluja, joista on mahdollisuus pudota.

Eri toimijoiden välistä yhteistyötä ei estä kieli, viestinnän haasteet eikä valtasuhteiden jännitteet. Yhteistyön esteeksi ei muodostu tiedonvaihdon vähäisyys tai tiedonvaihtoon liittyvät erilaiset tulkinnat. Yhteistyötä ei estä myöskään se, että ei tunneta, ei tiedetä tai ei luoteta eikä se, että ollaan totuttu yksin tekemisen kulttuuriin.

Tämänhetkisen palvelujärjestelmän haasteet ovat tiedossa, mutta nyt meillä uusi mahdollisuus rakentaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueesta meille paras. Aluevaalit ovat arvovaalit. Anna äänesi kuulua ja äänestä.

Sanna Lainesosiaalialan ja kehittämistyön ammattilainen, aluevaaliehdokas, SDP