Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

aluevaalit
Neljä meni läpi aluevaltuustoon Taivalkoskelta ja Kuusamosta – Niilo Keränen ehdoton ääniharava koillismaalaisista ehdokkaista

Neljä meni läpi alue­val­tuus­toon Tai­val­kos­kel­ta ja Kuu­sa­mos­ta – Niilo Keränen ehdoton ää­ni­ha­ra­va koil­lis­maa­lai­sis­ta eh­dok­kais­ta

24.01.2022 17:37
Tilaajille
Kaikki äänet Pudasjärvellä laskettu – Anni-Inkeri Törmäselle 800 ääntä, Olga Oinas-Panuman saalis 554 ääntä

Kaikki äänet Pu­das­jär­vel­lä las­ket­tu – An­ni-In­ke­ri Tör­mä­sel­le 800 ääntä, Olga Oi­nas-Pa­nu­man saalis 554 ääntä

23.01.2022 22:29
Tilaajille
Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rakenteet on saatettava kuntoon - hyvinvointialueen ja kuntien välinen koordinaatio on otettava heti työn alle
Mielipidekirjoitus

Naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan vas­tai­sen työn ra­ken­teet on saa­tet­ta­va kuntoon - hy­vin­voin­ti­alueen ja kuntien välinen koor­di­naa­tio on otet­ta­va heti työn alle

22.01.2022 23:55
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastaus Alpo Tur­pei­sel­le

22.01.2022 21:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten se nyt sil­leen?

22.01.2022 14:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oikeat lääk­keet pää­tök­sen­te­koon

22.01.2022 12:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kun­ta­vaa­lit tulevat – miksi ää­nes­tää

22.01.2022 08:10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­hei­den kotiapu käyt­töön: "Tässä pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja­na olisi oivana apuna kol­mas­sek­to­ri sekä yk­si­tyis­sek­to­ri"

22.01.2022 03:56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­dek­si: "Mie­les­tä­ni tulevan val­tuu­te­tun pitää pystyä kat­so­maan asioita koko hy­vin­voin­ti­alueen nä­kö­kul­mas­ta, ym­mär­tää hen­ki­lös­tön tämän het­ki­nen hätä"

21.01.2022 18:44
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään alue­vaa­leis­ta fik­suu­den vaalit – "Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa pitää olla vä­hin­tään yksi hy­vin­voin­ti­kes­kus, jossa kun­ta­lai­nen saa hoi­det­tua tar­vit­se­man­sa pe­rus­asiat ilman läh­te­mis­tä pi­tem­mäl­le"

21.01.2022 13:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sen elämän puo­les­ta – "Vaikka meillä on edel­leen ko­ko­nai­suu­te­na tur­val­li­nen ym­pä­ris­tö elää, kasvaa ja ke­hit­tyä, on näh­tä­vis­sä myös huo­le­nai­hei­ta"

21.01.2022 11:05
Tällaisiin hallintohimmeleihin aluevaaleissa annettu ääni johtaa – "Neuvottelukunnilla olisi alueille paremmat tuntosarvet, kun niissä olisi maallikkoedustajiakin"

Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

21.01.2022 09:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue – olisiko pitänyt tehdä suu­rem­pi muutos?

21.01.2022 09:23
Maakunnan vai Oulun hyvinvointialue? Kiinnostus vaaleja kohtaan on hämmentävän vaisua niin poliitikkojen kuin äänestäjien keskuudessa
Kolumni

Maa­kun­nan vai Oulun hy­vin­voin­tia­lue? Kiin­nos­tus vaaleja kohtaan on häm­men­tä­vän vaisua niin po­lii­tik­ko­jen kuin ää­nes­tä­jien kes­kuu­des­sa

20.01.2022 20:24
Mielipidekirjoitus

Mitä sinun hy­vin­voin­nil­le­si kuuluu uu­dis­tuk­sen kes­kel­lä

20.01.2022 19:44
Ikääntyville hoitoa ja turvaa: "Jos vanhuksen edellytykset asua kotona palvelujenkaan turvin loppuvat, kodista voi tulla tällöin vankila"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­vil­le hoitoa ja turvaa: "Jos van­huk­sen edel­ly­tyk­set asua kotona pal­ve­lu­jen­kaan turvin lop­pu­vat, kodista voi tulla tällöin van­ki­la"

20.01.2022 09:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­täi­si­kö alue­ve­ro kor­va­mer­ki­tä palo- ja pe­las­tus­pal­ve­luil­le – pai­su­vat so­te­ku­lut sitten saa­tai­siin lä­hi­tu­le­vai­suu­den ajan pel­käs­tään vielä ns. valtion kirs­tus­ta

20.01.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käyt­tä­kää ään­tän­ne: "Maas­sam­me suurin puolue on nuk­ku­vien puolue, eli käyt­tä­mät­tö­mät äänet hal­lit­see maa­tam­me"

19.01.2022 22:41
Mielipidekirjoitus

Miet­ti­mis­tä tu­le­vil­le päät­tä­jil­le: "Pu­das­jär­ven osalta ny­kyi­nen so­te­ra­hoi­tus ei mie­les­tä­ni tule riit­tä­mään. Tar­vi­taan huo­mat­ta­va lisäys ny­kyi­seen"

17.01.2022 17:37
Koronarokotteet kannattaa ottaa – " Koronapandemiassa paras tae välttää joutumasta tehohoitoon on ottaa tarjolla olevat ilmaiset koronarokotteet"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­ro­kot­teet kan­nat­taa ottaa – " Ko­ro­na­pan­de­mias­sa paras tae välttää jou­tu­mas­ta te­ho­hoi­toon on ottaa tar­jol­la olevat il­mai­set ko­ro­na­ro­kot­teet"

17.01.2022 13:00