VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

aluevaalit
Viikko
Mielipidekirjoitus

Miet­ti­mis­tä tu­le­vil­le päät­tä­jil­le: "Pu­das­jär­ven osalta ny­kyi­nen so­te­ra­hoi­tus ei mie­les­tä­ni tule riit­tä­mään. Tar­vi­taan huo­mat­ta­va lisäys ny­kyi­seen"

17.01.2022 17:37
Koronarokotteet kannattaa ottaa – " Koronapandemiassa paras tae välttää joutumasta tehohoitoon on ottaa tarjolla olevat ilmaiset koronarokotteet"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­ro­kot­teet kan­nat­taa ottaa – " Ko­ro­na­pan­de­mias­sa paras tae välttää jou­tu­mas­ta te­ho­hoi­toon on ottaa tar­jol­la olevat il­mai­set ko­ro­na­ro­kot­teet"

17.01.2022 13:00
Mielipidekirjoitus

Ei unoh­de­ta lap­si­per­hei­tä ja nuoria – "­Per­he­neu­vo­lan ja so­siaa­li­työn tuki ovat tär­kei­tä ele­ment­te­jä nuorten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä"

17.01.2022 10:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti on arjen tekoja: "Jo­kai­sel­la on oikeus saada tietoa omista oi­keuk­sis­ta ja kertoa mikä häntä par­hai­ten aut­tai­si omassa elä­män­ti­lan­tees­sa"

17.01.2022 07:59
Äänestetään aluevaaleissa: "Uudet aluevaltuustot päättävät alueensa palveluverkosta ja vaaleissa valitaan päättäjät, jotka ratkaisevat miten meille turvataan laadukkaat lähipalvelut"
Mielipidekirjoitus

Ää­nes­te­tään alue­vaa­leis­sa: "Uudet alue­val­tuus­tot päät­tä­vät alueen­sa pal­ve­lu­ver­kos­ta ja vaa­leis­sa va­li­taan päät­tä­jät, jotka rat­kai­se­vat miten meille tur­va­taan laa­duk­kaat lä­hi­pal­ve­lut"

16.01.2022 18:20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen tur­val­li­suu­den puo­les­ta – "Po­li­tiik­ko­jen tärkein tehtävä on var­mis­taa ih­mis­ten tur­val­li­nen arki Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Suo­mes­sa"

16.01.2022 11:30
Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­nin seu­raa­vat as­ke­leet Pu­das­jär­vel­lä – " Omaan arkeen vai­kut­ta­vien pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen ja tuot­ta­mi­seen kan­nat­taa vai­kut­taa ää­nes­tä­mäl­lä"

16.01.2022 08:00
Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­työ luo hy­vin­voin­tia alue­uu­dis­tuk­ses­sa

16.01.2022 04:00
Tytti Tuppurainen: Hoitoon pääsyä on parannettava – "Marinin hallituksen tavoitteena on seitsemän päivän hoitotakuu, jonka on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2023"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tytti Tup­pu­rai­nen: Hoitoon pääsyä on pa­ran­net­ta­va – "Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on seit­se­män päivän hoi­to­ta­kuu, jonka on tar­koi­tus tulla voimaan huh­ti­kuus­sa 2023"

15.01.2022 23:29
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rat­kai­su­ja hy­vin­voin­ti­alueel­le lä­hi­pal­ve­lui­den puo­les­ta

15.01.2022 12:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lit, in­hi­mil­li­syy­den ja lu­paus­ten vaalit: "Usein sote- ja pe­las­tus­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­taan vasta sitten, kun se asia jo­ten­kin kos­ket­taa itseä"

15.01.2022 07:06
Mielipidekirjoitus

Nyt ää­nes­te­tään lä­hi­pal­ve­luis­ta: " So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den uu­dis­tuk­ses­sa ra­ken­ne­taan ko­ko­naan uutta, tar­koi­tus ei ole korjata vanhaa"

14.01.2022 13:43
Jo yli viisisataa käynyt Pudasjärvellä äänestämässä

Jo yli vii­si­sa­taa käynyt Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­tä­mäs­sä

14.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut su­ju­vas­ti ja no­peas­ti: "Maa­kun­tam­me jo­kai­ses­sa kun­nas­sa pitää olla vä­hin­tään yksi so­siaa­li- ja ter­vey­sa­se­ma"

13.01.2022 11:30
Hyvinvointialueuudistus koskettaa omaishoitajia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tus kos­ket­taa omais­hoi­ta­jia

12.01.2022 22:00
Äänestämällä vaikutat tärkeiden hyvän arjen palveluiden suunnasta
Mielipidekirjoitus

Ää­nes­tä­mäl­lä vai­ku­tat tär­kei­den hyvän arjen pal­ve­lui­den suun­nas­ta

12.01.2022 20:00
Mielipidekirjoitus

Pää­tök­sen­teos­sa huo­mio­ta­va koko hy­vin­voin­tia­lue! – Alue, jolla tulevat päät­tä­jät toi­mi­vat, on vain suu­rem­pi, kuin pel­käs­tään omassa kun­ta­vaa­leis­sa oleva asuin­kun­ta

12.01.2022 15:54
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­nos­ta­va mah­dol­li­suus ke­hit­tää pal­ve­lu­tuo­tan­toa: "Pal­ve­lust­ra­te­gias­sa ja pal­ve­lu­ver­kon mää­räy­ty­mi­ses­sä tulee uuden val­tuus­ton on­nis­tua, jotta uu­dis­tuk­sen ta­voit­tei­siin voidaan pääs­tä."

11.01.2022 04:00
Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lit ovat ar­vo­vaa­lit: "Tä­män­het­ki­sen pal­ve­lu­jär­jes­tel­män haas­teet ovat tie­dos­sa, mutta nyt meillä uusi mah­dol­li­suus ra­ken­taa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­aluees­ta meille paras"

10.01.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­sil­le il­mai­set lääk­keet – Tämän lisäksi ter­veys­kes­kuk­set pitää saada täysin il­mai­sek­si.

09.01.2022 19:01