Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yritykset
Taivalkosken Voima Oy Taivalkosken yhteisöveron maksajien kärjessä – katso tästä 15 eniten yhteisöveroja maksanutta taivalkoskelaista yritystä

Tai­val­kos­ken Voima Oy Tai­val­kos­ken yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jien kär­jes­sä – katso tästä 15 eniten yh­tei­sö­ve­ro­ja mak­sa­nut­ta tai­val­kos­ke­lais­ta yri­tys­tä

09.11.2023 09:36
Tilaajille
Pudasjärveläisille yrityksille avataan virtuaalipankki – tällaista maksutonta koulutusmateriaalia uusi Aarreaitta tarjoaa

Pu­das­jär­ve­läi­sil­le yri­tyk­sil­le avataan vir­tuaa­li­pank­ki – täl­lais­ta mak­su­ton­ta kou­lu­tus­ma­te­riaa­lia uusi Aar­re­ait­ta tarjoaa

25.10.2023 05:00
Tilaajille
Ukrainasta kotoisin oleva Lena Grygorenko aloitti ompelemisen jo lapsena nukenvaatteilla – Pudasjärvellä hänen liikkeestään kysellään eniten korjausompelua

Uk­rai­nas­ta ko­toi­sin oleva Lena Gry­go­ren­ko aloitti om­pe­le­mi­sen jo lapsena nu­ken­vaat­teil­la – Pu­das­jär­vel­lä hänen liik­kees­tään ky­sel­lään eniten kor­jaus­om­pe­lua

13.10.2023 16:52
Tilaajille
Kansainvälistyminen vaatii tahtoa, taitoa ja tukun rahaa
Mielipidekirjoitus

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen vaatii tahtoa, taitoa ja tukun rahaa

30.09.2023 15:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta valmistelee yhtiön perustamista yritystilojen rakentamiseen teollisuusalueelle – yrittäjien tarpeiden kartoitus vaatii sinniä

Tai­val­kos­ken kunta val­mis­te­lee yhtiön pe­rus­ta­mis­ta yri­tys­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­seen teol­li­suus­alueel­le – yrit­tä­jien tar­pei­den kar­toi­tus vaatii sinniä

15.09.2023 09:11
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin hallintojohtaja Henri Pätsi suunnittelee yritystoimintaa Posiolle – näkee potentiaalia kahvila-grillitoiminnalle Posion Pikkutorille valmistuvassa hirsirakennuksessa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin hal­lin­to­joh­ta­ja Henri Pätsi suun­nit­te­lee yri­tys­toi­min­taa Po­siol­le – näkee po­ten­tiaa­lia kah­vi­la-gril­li­toi­min­nal­le Posion Pik­ku­to­ril­le val­mis­tu­vas­sa hir­si­ra­ken­nuk­ses­sa

14.09.2023 10:06
Tilaajille
Kotiruokalounas tekee paluun Meritaan ja ravintolan palvelut laajenevat Kurenalla

Ko­ti­ruo­ka­lou­nas tekee paluun Me­ri­taan ja ra­vin­to­lan pal­ve­lut laa­je­ne­vat Ku­re­nal­la

10.09.2023 16:00 1
Tilaajille
Avaimet digiajan lukkoihin hallussa – pudasjärveläinen yrittäjä Matti Hankkila perusti itse verkkokaupan yritykselleen ja kehittää sitä nyt

Avaimet di­gi­ajan luk­koi­hin hal­lus­sa – pu­das­jär­ve­läi­nen yrit­tä­jä Matti Hank­ki­la perusti itse verk­ko­kau­pan yri­tyk­sel­leen ja ke­hit­tää sitä nyt

23.08.2023 05:00
Tilaajille
Asioilla on tapana järjestyä -sanonnassa on vikaa, koska taustalla on joku joka päättää ja toimii
Pääkirjoitus

Asioil­la on tapana jär­jes­tyä -sa­non­nas­sa on vikaa, koska taus­tal­la on joku joka päättää ja toimii

23.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven yrityksiä kiinnostaa digitaalisuuden hyödyntäminen – Kohota-hankkeen loppuseminaarissa esiteltiin yritysten tueksi kehitetty digiopas

Pu­das­jär­ven yri­tyk­siä kiin­nos­taa di­gi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen – Ko­ho­ta-hank­keen lop­pu­se­mi­naa­ris­sa esi­tel­tiin yri­tys­ten tueksi ke­hi­tet­ty di­gi­opas

17.08.2023 05:00
Tilaajille
Sienestyskausikin on juuri nyt aluillaan – muun muassa Syötteellä on loistavia sienipaikkoja, joista sieniä löytää lokakuun loppuun saakka

Sie­nes­tys­kau­si­kin on juuri nyt aluil­laan – muun muassa Syöt­teel­lä on lois­ta­via sie­ni­paik­ko­ja, joista sieniä löytää lo­ka­kuun loppuun saakka

21.07.2023 14:30
Tilaajille
Pudasjärven markkinoista: "Tapahtumassa täyttyy kaksi hyvien markkinoiden oleellista tekijää: on oltava runsaas markkinakauppiaita ja asiakkaille on järjestettävä viihteellistä ohjelmaa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven mark­ki­nois­ta: "Ta­pah­tu­mas­sa täyttyy kaksi hyvien mark­ki­noi­den oleel­lis­ta te­ki­jää: on oltava runsaas mark­ki­na­kaup­piai­ta ja asiak­kail­le on jär­jes­tet­tä­vä viih­teel­lis­tä oh­jel­maa"

15.07.2023 07:21
Remontit, autot ja sähkösopimukset ovat valituslistan kärjessä – lue ja tiedät, mitä kuluttajansuojalaki sanoo oikeuksistasi

Re­mon­tit, autot ja säh­kö­so­pi­muk­set ovat va­li­tus­lis­tan kär­jes­sä – lue ja tiedät, mitä ku­lut­ta­jan­suo­ja­la­ki sanoo oi­keuk­sis­ta­si

15.06.2023 12:00
Tilaajille
Matkailijoille makuelämyksiä lähiruuasta – Pudasjärven Kehitys etsii paikallisia yrityksiä mukaan yhteistyöhön

Mat­kai­li­joil­le ma­ku­elä­myk­siä lä­hi­ruuas­ta – Pu­das­jär­ven Kehitys etsii pai­kal­li­sia yri­tyk­siä mukaan yh­teis­työ­hön

19.05.2023 15:00
Tilaajille
Onko sinulla kyberhygienia kohdallaan? Sana voi olla outo, mutta sen alle sisältyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jokaisella kunnossa

Onko sinulla ky­ber­hy­gie­nia koh­dal­laan? Sana voi olla outo, mutta sen alle si­säl­tyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jo­kai­sel­la kun­nos­sa

06.05.2023 12:00
Tilaajille
Yrittäjyys muuttaa muotoaan myös Pudasjärvellä – Ennen tarvittiin isot toimistotilat, nykyisin monelle riittävät hyvät tietoliikenneyhteydet
Pääkirjoitus

Yrit­tä­jyys muuttaa muo­toaan myös Pu­das­jär­vel­lä – Ennen tar­vit­tiin isot toi­mis­to­ti­lat, ny­kyi­sin monelle riit­tä­vät hyvät tie­to­lii­ken­ne­yh­tey­det

19.04.2023 05:00
Tilaajille
Näin Pudasjärven Yrittäjät juhli Kurenkoskessa puheiden, palkitsemisten ja haitarimusiikin tahtiin – Katso kuvat juhlatunnelmasta

Näin Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät juhli Ku­ren­kos­kes­sa pu­hei­den, pal­kit­se­mis­ten ja hai­ta­ri­mu­sii­kin tahtiin – Katso kuvat juh­la­tun­nel­mas­ta

16.04.2023 16:32
Tilaajille
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen haluaa talouspolitiikan suunnan muuttuvan: Yritykset tekevät lopulta kasvun, hän painotti Pudasjärvellä

Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen haluaa ta­lous­po­li­tii­kan suunnan muut­tu­van: Yri­tyk­set tekevät lopulta kasvun, hän pai­not­ti Pu­das­jär­vel­lä

15.04.2023 17:13
Tilaajille
Uusi matkailun yrityskehittäjä Markus Pyttynen: Syöte on Pudasjärven matkailun keihäänkärki, mutta paikkakunnalla on paljon muutakin annettavaa matkailijoille

Uusi mat­kai­lun yri­tys­ke­hit­tä­jä Markus Pyt­ty­nen: Syöte on Pu­das­jär­ven mat­kai­lun kei­hään­kär­ki, mutta paik­ka­kun­nal­la on paljon muu­ta­kin an­net­ta­vaa mat­kai­li­joil­le

30.03.2023 06:10
Tilaajille
Pudasjärven Halla Cafe'n ovi kiinni ja irtaimisto myyntiin – Henna Ryhänen lopettaa yritystoiminnan

Pu­das­jär­ven Halla Cafe'n ovi kiinni ja ir­tai­mis­to myyn­tiin – Henna Ryhänen lo­pet­taa yri­tys­toi­min­nan

28.03.2023 05:00
Tilaajille