Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Yritykset ja elinkeinot
Viikko
OP Koillismaa aloittaa syyskuun alussa – Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon Osuuspankkien yhdistyminen hyväksytty hallinnoissa

OP Koil­lis­maa aloit­taa syys­kuun alussa – Pu­das­jär­ven, Tai­val­kos­ken ja Kuu­sa­mon Osuus­pank­kien yh­dis­ty­mi­nen hy­väk­syt­ty hal­lin­nois­sa

23.02.2024 11:50 1
Tilaajille
Ville Pulkkanen huomasi puutteen Pudasjärven yritystarjonnassa ja paikkasi sen – yrittäjä ei koskaan sano ei, joten toiminta on monipuolistunut paljon

Ville Pulk­ka­nen huomasi puut­teen Pu­das­jär­ven yri­tys­tar­jon­nas­sa ja paik­ka­si sen – yrit­tä­jä ei koskaan sano ei, joten toi­min­ta on mo­ni­puo­lis­tu­nut paljon

22.02.2024 05:00
Tilaajille
Arpet Oy varmisti kaupungin urakoilla töitä ja mahdollisti kasvun

Arpet Oy var­mis­ti kau­pun­gin ura­koil­la töitä ja mah­dol­lis­ti kasvun

21.02.2024 08:50
Tilaajille
Matkailulla on tulevaisuutta – ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä Pudasjärvellä on jo ohittanut koronaa edeltävän ajan
Pääkirjoitus

Mat­kai­lul­la on tu­le­vai­suut­ta – ul­ko­mais­ten mat­kai­li­joi­den yö­py­mis­ten määrä Pu­das­jär­vel­lä on jo ohit­ta­nut koronaa edel­tä­vän ajan

21.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Kaupunki kilpailutti urakat pieninä kokonaisuuksina –Mahdollisuus myös pienemmille yrittäjille, katso kuka urakoi missäkin

Kau­pun­ki kil­pai­lut­ti urakat pieninä ko­ko­nai­suuk­si­na –Mah­dol­li­suus myös pie­nem­mil­le yrit­tä­jil­le, katso kuka urakoi mis­sä­kin

21.02.2024 10:43
Tilaajille
Pudasjärvellä maakunnan suurin työttömyysaste –  työttömiä työnhakijoita oli kuukauden vaihtuessa 521

Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan suurin työt­tö­myys­as­te –  työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli kuu­kau­den vaih­tues­sa 521

20.02.2024 16:15
Tilaajille
Poronlihan tuotannon kulut kovimmat Koillismaalla ja Kainuussa – poronhoitoalueella kokonaisuutena kannattavuus parani, kokonaispääoman tuottoprosentti jäi kuitenkin negatiiviseksi

Po­ron­li­han tuo­tan­non kulut ko­vim­mat Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa – ­po­ron­hoi­toa­lueel­la ko­ko­nai­suu­te­na kan­nat­ta­vuus parani, ko­ko­nais­pääo­man tuot­top­ro­sent­ti jäi kui­ten­kin ne­ga­tii­vi­sek­si

19.02.2024 15:00
Tilaajille
Syötekylän kauppa lopettaa – Kalle Tihinen: "Tässä olisi hyvä paikka uudelle yrittäjälle"

Syö­te­ky­län kauppa lo­pet­taa – Kalle Ti­hi­nen: "Tässä olisi hyvä paikka uudelle yrit­tä­jäl­le"

19.02.2024 12:20
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pudasjärven Vuokratalot suunnittelee kerrostaloa Kurenalle – vuokra-asuntoja jonottaa jatkuvasti jopa 80 ihmistä

Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot suun­nit­te­lee ker­ros­ta­loa Ku­re­nal­le – vuok­ra-asun­to­ja jo­not­taa jat­ku­vas­ti jopa 80 ihmistä

17.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Pudasjärven Osuuspankki teki historiallisen kovan tuloksen – liki 5 miljoonaa euroa liikevoittoa

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki teki his­to­rial­li­sen kovan tu­lok­sen – liki 5 mil­joo­naa euroa lii­ke­voit­toa

15.02.2024 05:00 2
Tilaajille

Hen­ki­lö­va­hin­ko­jen kor­vaus­mää­rät kas­va­neet Pu­das­jär­vel­lä – Lähi Tapiola korvasi 850 va­hin­koa

14.02.2024 18:30
Tilaajille
Joka neljäs yrittäjä Pohjois-Pohjanmaalla harkitsee sopeuttamista muun muassa lomauttamalla henkilöstöä

Joka neljäs yrit­tä­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la har­kit­see so­peut­ta­mis­ta muun muassa lo­maut­ta­mal­la hen­ki­lös­töä

14.02.2024 17:10
Pudasjärven kaupunginvaltuusto päätti konserniohjeen muuttamisesta – tavoitteena vuorovaikutuksen ja tiedonkulun lisääminen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kon­ser­nioh­jeen muut­ta­mi­ses­ta – ta­voit­tee­na vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja tie­don­ku­lun li­sää­mi­nen

13.02.2024 16:12
Tilaajille
Nämä kuusi toimijaa valittiin tarjoamaan hyvinvointipalveluja pudasjärveläisille yrittäjille – hanke tuo palvelutarjottimen yrittäjien ulottuville

Nämä kuusi toi­mi­jaa va­lit­tiin tar­joa­maan hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­ja pu­das­jär­ve­läi­sil­le yrit­tä­jil­le – hanke tuo pal­ve­lu­tar­jot­ti­men yrit­tä­jien ulot­tu­vil­le

10.02.2024 12:00
Tilaajille
Tällainen on huskytarhan työpäivä Syötteellä – lähes sata koiraa ja matkailun sesonkiaika pitävät huolen siitä, että tekemistä riittää

Täl­lai­nen on hus­ky­tar­han työ­päi­vä Syöt­teel­lä – lähes sata koiraa ja mat­kai­lun se­son­kiai­ka pitävät huolen siitä, että te­ke­mis­tä riittää

10.02.2024 06:00
Tilaajille
Pudasjärvi valmistelee tuulikaavalausuntoaan – kaupunginhallituksen mukaan tuulivoima-alueita ei tulisi vähentää

Pu­das­jär­vi val­mis­te­lee tuu­li­kaa­va­lau­sun­toaan – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen mukaan tuu­li­voi­ma-aluei­ta ei tulisi vä­hen­tää

15.02.2024 10:43 1
Tilaajille
Kuukasjärvet ostavat historiallisen huvilan Oulusta – Villa Lipporannasta tulee kahvila-ravintola

Kuu­kas­jär­vet ostavat his­to­rial­li­sen huvilan Oulusta – Villa Lip­po­ran­nas­ta tulee kah­vi­la-ra­vin­to­la

08.02.2024 08:30
Tilaajille
Rakennusalalla työttömyys ja lomautukset yleistyneet kovasti Pohjois-Pohjanmaalla – rakennusteollisuus toivoo julkisia kilpailutuksia tarjolle

Ra­ken­nu­sa­lal­la työt­tö­myys ja lo­mau­tuk­set yleis­ty­neet kovasti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ra­ken­nus­teol­li­suus toivoo jul­ki­sia kil­pai­lu­tuk­sia tar­jol­le

08.02.2024 05:00
Tilaajille
Syötteen Peikkopolun peikot näyttävät heränneen henkiin – Sauli innostui tekoälystä ja nyt some on alkanut täyttyä tekoälyn luomista peikkokuvista

Syöt­teen Peik­ko­po­lun peikot näyt­tä­vät he­rän­neen henkiin – Sauli in­nos­tui te­koä­lys­tä ja nyt some on alkanut täyttyä te­koä­lyn luo­mis­ta peik­ko­ku­vis­ta

07.02.2024 12:00
Tilaajille
Tuulihanke jakaa Hetekylää – Jurvansuun Mira ja Ritva vastustavat hanketta

Tuu­li­han­ke jakaa He­te­ky­lää – Jur­van­suun Mira ja Ritva vas­tus­ta­vat han­ket­ta

06.02.2024 09:00
Tilaajille