Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Ympäristö

Pai­men­viik­ko­jen suosio kestää ja Met­sä­hal­li­tuk­sen lisäksi tar­jol­la on yk­si­tyis­ten yrit­tä­jien lam­mas­pai­men­viik­ko­ja – Mitä jär­jes­te­ly­jä vaa­di­taan pai­me­nien pes­taa­mi­seen?

08.04.2021 16:00
Tilaajille

Syöt­teel­le en­sim­mäi­nen mat­kai­lu­alan Green Key -ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti – yrit­tä­jät Janne ja Terhi: "Hy­väl­tä tuntuu, kun yri­tyk­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä on saatu myös kan­sain­vä­li­nen tun­nus­tus"

31.03.2021 07:26
Tilaajille

Pu­das­jär­vel­le on valittu uusi ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja

30.01.2021 10:59
Tilaajille

Lyi­jy­hau­lien käyttöä ra­joi­te­taan lisää vuo­des­ta 2023 alkaen – Suomi äänesti esi­tys­tä vastaan

04.09.2020 07:17

Jotain kummaa Pie­ta­ri­lan ui­ma­ran­nal­la – ”Po­tas­kaa kelluu veden pin­nal­la ja haisee”

21.11.2018 13:30

Han­hen­meh­tyy pysyy kiel­let­ty­nä Poh­jois-Suo­mes­sa

17.08.2017 10:00

Joutsen juuttui ka­la­verk­koon ­Naa­man­ka­jär­vel­lä – pe­las­tus­lai­tos joutui lo­pet­ta­maan linnun

14.08.2017 12:30

Kotkien riis­ta­kol­mio­las­ken­nat eivät lupaa hyvää – lähes mu­nat­to­mak­si veti

10.08.2017 07:30

Hel­le­ra­ja kävi lä­hel­lä – eikö Pu­das­jär­vi saa yhtään hel­le­päi­vää tänä kesänä?

06.08.2017 16:30

Elokuu alkoi tie­töil­lä – ­Kuu­sa­mon­tiel­le­kin tulee uutta as­valt­tia

03.08.2017 14:17

Seinää kaatuu syk­syl­lä ura­kal­la – Ku­re­na­lan koulun asuin­ra­ken­nus­ta ei pureta ennen Eppuja

02.08.2017 11:00
Lukijalta

Teh­dään­kö ka­la­val­lan­ku­mous?

02.08.2017 10:00

Kaikki eivät ole vie­lä­kään liit­ty­neet jär­jes­tet­tyyn jä­te­kul­je­tuk­seen – ko­vem­pia keinoja kai­va­taan

27.07.2017 10:00

Ura­koit­si­ja: Jä­te­kul­je­tus­ten pitäisi nyt toimia nor­maa­lis­ti

27.07.2017 10:00

Ra­pu­saa­liit myö­häs­ty­vät – viileä kesä vii­vyt­tää myös ra­vus­tus­kaut­ta

27.07.2017 08:30
Lukijalta

Ka­las­ta­jat ros­kaa­vat Oh­tao­jal­la – "Tyh­jien olut­tölk­kien va­li­koi­ma on laa­jem­pi kuin lä­hi­kau­pois­sa"

26.07.2017 15:00

Mus­tik­ka­sa­dos­ta kes­kin­ker­tai­nen – viileä al­ku­ke­sä vii­vyt­tää kyp­sy­mis­tä

26.07.2017 12:00

Tuliko vastaan poro vai peura?

26.07.2017 10:00

Am­pu­ma­ra­ta­kau­si par­haim­mil­laan – met­säs­tys­tai­dot­kin kai­paa­vat he­rät­te­lyä

24.07.2017 15:00

Pu­das­jär­ven po­ro­lai­dun­hank­keel­le EU-ra­haa – summa jäi pie­nem­mäk­si kuin toi­vot­tiin

20.07.2017 07:00