Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vesistöt
Puolangalta löytyi jättiraakku – "Kukaties maailman suurin"

Puo­lan­gal­ta löytyi jät­ti­raak­ku – "Ku­ka­ties maail­man suurin"

25.11.2023 18:00
Tilaajille
Maakuntaliitto selvittää vaelluskalavesistöjen tilaa

Maa­kun­ta­liit­to sel­vit­tää vael­lus­ka­la­ve­sis­tö­jen tilaa

14.11.2023 14:09
Metsäretkellä selvisi, että Kouvanjoen tila kiinnostaa ja valmiutta omin varoin kunnostukseenkin on – "Tekoja täällä tarvittaisiin"

Met­sä­ret­kel­lä sel­vi­si, että Kou­van­joen tila kiin­nos­taa ja val­miut­ta omin varoin kun­nos­tuk­seen­kin on – "Tekoja täällä tar­vit­tai­siin"

23.09.2023 17:00
Tilaajille
Avustuksia tarjolla vesistöjen kunnostukseen – hankkeiden avustustuki on noin 50 prosenttia

Avus­tuk­sia tar­jol­la ve­sis­tö­jen kun­nos­tuk­seen – hank­kei­den avus­tus­tu­ki on noin 50 pro­sent­tia

27.08.2023 18:00
Tilaajille
Veneenvetopaikka valmistui Ala-Kollajan osakaskunnan talkoilla – Uusi rakennelma helpottaa vesillä liikkumista Isojärven suunnalla

Ve­neen­ve­to­paik­ka val­mis­tui Ala-Kol­la­jan osa­kas­kun­nan tal­koil­la – Uusi ra­ken­nel­ma hel­pot­taa vesillä liik­ku­mis­ta Iso­jär­ven suun­nal­la

16.08.2023 12:22
Tilaajille
Asukkaiden tekemiä sinilevähavaintoja yhdessä järvessä Pudasjärvellä – valtakunnallisessa seurannassa tällä viikolla keskimääräistä vähemmän sinilevähavaintoja

Asuk­kai­den tekemiä si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja yhdessä jär­ves­sä Pu­das­jär­vel­lä – val­ta­kun­nal­li­ses­sa seu­ran­nas­sa tällä vii­kol­la kes­ki­mää­räis­tä vä­hem­män si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja

07.07.2023 05:00
Tilaajille
Iijokisoutua on soudettu jo 40 vuotta virtavesien puolesta – tämän kesän juhlasoudussa mukana tunnettuja nimiä

Ii­jo­ki­sou­tua on sou­det­tu jo 40 vuotta vir­ta­ve­sien puo­les­ta – tämän kesän juh­la­sou­dus­sa mukana tun­net­tu­ja nimiä

26.06.2023 08:17 1
Tilaajille
Kalaleaderilta uutta potkua Pudasjärven osakaskunnille – pilottiosakaskuntien kanssa kehitetään toimintaa, järjestetään tapahtumia ja suunnitellaan materiaaleja

Ka­la­lea­de­ril­ta uutta potkua Pu­das­jär­ven osa­kas­kun­nil­le – pi­lot­ti­osa­kas­kun­tien kanssa ke­hi­te­tään toi­min­taa, jär­jes­te­tään ta­pah­tu­mia ja suun­ni­tel­laan ma­te­riaa­le­ja

21.06.2023 12:00
Tilaajille
Vesi ympärillämme on elinehto ja siksi sitä pitää osata arvostaa
Pääkirjoitus

Vesi ym­pä­ril­läm­me on elin­eh­to ja siksi sitä pitää osata ar­vos­taa

14.06.2023 05:00
Tilaajille
Livojoen taimenkantaa elpymään hankkeella – Livojoki ry:lle rahoitusta

Li­vo­joen tai­men­kan­taa el­py­mään hank­keel­la – Li­vo­jo­ki ry:lle ra­hoi­tus­ta

15.05.2023 18:00
Tilaajille
Kirja vie pyhien vesien äärelle –  mielenkiintoa herättävä teos toimii vaikkapa kesäisten luontoretkien innoittajana

Kirja vie pyhien vesien äärelle – mie­len­kiin­toa he­rät­tä­vä teos toimii vaik­ka­pa ke­säis­ten luon­to­ret­kien in­noit­ta­ja­na

22.04.2023 18:00
Tilaajille
Tulvakausi alkamassa Iijoen vesistössä – Jongunjärven ja Pudasjärven keskustan välinen jokiosuus vapautumassa jäistä

Tul­va­kau­si al­ka­mas­sa Iijoen ve­sis­tös­sä – Jon­gun­jär­ven ja Pu­das­jär­ven kes­kus­tan välinen jo­ki­osuus va­pau­tu­mas­sa jäistä

18.04.2023 18:00
Tilaajille
Kehnosti tehdyissä koskikunnostuksissa hävisivät harrit ja taimenet, tilalle saatiin hauet ja lahnat, todettiin Kouvanjoki-illassa

Keh­nos­ti teh­dyis­sä kos­ki­kun­nos­tuk­sis­sa hä­vi­si­vät harrit ja tai­me­net, tilalle saatiin hauet ja lahnat, to­det­tiin Kou­van­jo­ki-il­las­sa

25.03.2023 12:00
Tilaajille
Suomen raakkukannan arvo reilusti yli miljardin – Pitkäikäinen simpukka on erittäin uhanalainen, elvytykseen pannaan tehoja isolla EU-LIFE-hankkeella

Suomen raak­ku­kan­nan arvo rei­lus­ti yli mil­jar­din – Pit­kä­ikäi­nen sim­puk­ka on erit­täin uha­na­lai­nen, el­vy­tyk­seen pannaan tehoja isolla EU-LI­FE-hank­keel­la

23.03.2023 15:00 1
Tilaajille
Pudasjärven vesistöissä piilee iso mahdollisuus – Luonnonkala kiertää järvestä kaupan kautta pöytään nyt Oulun kautta

Pu­das­jär­ven ve­sis­töis­sä piilee iso mah­dol­li­suus – Luon­non­ka­la kiertää jär­ves­tä kaupan kautta pöytään nyt Oulun kautta

03.03.2023 05:00
Tilaajille
Kosteikon teko vauhtiin Pärjänsuon Lapion tilalla – Rakentajat toivovat hankkeesta esimerkkiä ja mallia Kivarinjoen tilan kohentamiseen

Kos­tei­kon teko vauh­tiin Pär­jän­suon Lapion tilalla – Ra­ken­ta­jat toi­vo­vat hank­kees­ta esi­merk­kiä ja mallia Ki­va­rin­joen tilan ko­hen­ta­mi­seen

02.03.2023 05:00
Tilaajille
Kun purot tummuvat, elämä niissä romahtaa – virtavesitutkijan mukaan kaikki mittarit ovat punaisella pienvesissä

Kun purot tum­mu­vat, elämä niissä ro­mah­taa – vir­ta­ve­si­tut­ki­jan mukaan kaikki mit­ta­rit ovat pu­nai­sel­la pien­ve­sis­sä

30.01.2023 16:42
Tilaajille
Kouvanjoki yksi pilottikohteista vesistönsuojeluhankkeessa – Raakku oli eräänä perusteena valinnalle

Kou­van­jo­ki yksi pi­lot­ti­koh­teis­ta ve­sis­tön­suo­je­lu­hank­kees­sa – Raakku oli eräänä pe­rus­tee­na va­lin­nal­le

26.01.2023 05:00
Tilaajille
Vesistöjen kunnostuskohteita löytyy ja rahaa olisi tarjolla Pudasjärvellekin – Kivarinjoen valuma-alueen kunnostussuunnitelma esillä

Ve­sis­tö­jen kun­nos­tus­koh­tei­ta löytyy ja rahaa olisi tar­jol­la Pu­das­jär­vel­le­kin – Ki­va­rin­joen va­lu­ma-alueen kun­nos­tus­suun­ni­tel­ma esillä

21.01.2023 15:40
Tilaajille
Ojat puskevat virtavesiin rikkihappoa, ja se on yksi syy arvostetun jalokalan tuholle – Selvitimme, miksi taimen on lähes kadonnut Pohjois-Pohjanmaalta

Ojat pus­ke­vat vir­ta­ve­siin rik­ki­hap­poa, ja se on yksi syy ar­vos­te­tun ja­lo­ka­lan tuholle – Sel­vi­tim­me, miksi taimen on lähes ka­don­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

19.12.2022 09:00
Tilaajille