Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Olvassuo
Ely-keskusten lausunnot erimielisiä Oulun Viinivaara -hankkeesta – Varsinais-Suomi pitää luonnonsuojelulain vastaisena, Pohjois-Pohjanmaan mukaan parantaisi Oulun vesihuoltoa

Ely-kes­kus­ten lau­sun­not eri­mie­li­siä Oulun Vii­ni­vaa­ra -hank­kees­ta – Var­si­nais-Suo­mi pitää luon­non­suo­je­lu­lain vas­tai­se­na, Poh­jois-Poh­jan­maan mukaan pa­ran­tai­si Oulun ve­si­huol­toa

09.01.2024 09:11 1
Tilaajille
Viinivaaran vedenottolupaan kolmetoista valitusta –Kiiminkijoen kalastusalue ja kalastuskunnat: valmistelukin täytäntöönpanokieltoon

Vii­ni­vaa­ran ve­de­not­to­lu­paan kol­me­tois­ta va­li­tus­ta –Kii­min­ki­joen ka­las­tu­sa­lue ja ka­las­tus­kun­nat: val­mis­te­lu­kin täy­tän­töön­pa­no­kiel­toon

02.01.2024 13:18 1
Tilaajille
Luonnonperintösäätiölle arvokas maalahjoitus Olvassuon läheltä

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiöl­le arvokas maa­lah­joi­tus Ol­vas­suon läheltä

22.12.2023 11:53
Tilaajille
Poromiehet ajoivat mönkijöillä luonnonpuistossa Pudasjärvellä, joutuvat maksamaan satasia luonnonsuojelurikkomuksesta

Po­ro­mie­het ajoivat mön­ki­jöil­lä luon­non­puis­tos­sa Pu­das­jär­vel­lä, jou­tu­vat mak­sa­maan satasia luon­non­suo­je­lu­rik­ko­muk­ses­ta

23.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Näin Pudasjärven Olvassuon ennallistamispoltto onnistui – jälkivartiointi jatkuu vielä, isot muurahaispesät kytevät pisimpään

Näin Pu­das­jär­ven Ol­vas­suon en­nal­lis­ta­mis­polt­to on­nis­tui – jäl­ki­var­tioin­ti jatkuu vielä, isot muu­ra­hais­pe­sät kytevät pi­sim­pään

21.06.2023 16:36
Tilaajille
Pudasjärven Olvassuolla poltetaan tiistaina hehtaareittain metsää – Metsähallituksen ennallistamispolton aikana syntyy runsaasti savua

Pu­das­jär­ven Ol­vas­suol­la pol­te­taan tiis­tai­na heh­taa­reit­tain metsää – Met­sä­hal­li­tuk­sen en­nal­lis­ta­mis­pol­ton aikana syntyy run­saas­ti savua

19.06.2023 17:17 3
Tilaajille
Luonnon helmiä Pudasjärvellä – älä unohda näitä upeita retkikohteita kesän reissuja suunnitellessasi

Luonnon helmiä Pu­das­jär­vel­lä – älä unohda näitä upeita ret­ki­koh­tei­ta kesän reis­su­ja suun­ni­tel­les­sa­si

11.06.2023 08:00
Tilaajille
Viinivaara -hankkeen ratkaisu Pohjois-Suomen avilta loppuvuodesta – pohjaveden ottomäärää pudotettu uudessa suunnitelmassa  kolmannekseen

Vii­ni­vaa­ra -hank­keen rat­kai­su Poh­jois-Suo­men avilta lop­pu­vuo­des­ta – poh­ja­ve­den ot­to­mää­rää pu­do­tet­tu uudessa suun­ni­tel­mas­sa kol­man­nek­seen

12.10.2022 05:00
Tilaajille
Metsästysasia edelleen Olvassuon kansallispuistohankkeen keskiössä – Puolangan päätöstä odotellaan, sitten alkaa käytännön suunnittelutyö

Met­säs­ty­sa­sia edel­leen Ol­vas­suon kan­sal­lis­puis­to­hank­keen kes­kiös­sä – Puo­lan­gan pää­tös­tä odo­tel­laan, sitten alkaa käy­tän­nön suun­nit­te­lu­työ

09.02.2022 04:00
Tilaajille
Utajärvi lähtee Pudasjärven ehdottamaan yhteistyöhön edistämään Olvassuon kansallispuiston perustamista – Perussuomalaiset asettuivat poikkiteloin

Uta­jär­vi lähtee Pu­das­jär­ven eh­dot­ta­maan yh­teis­työ­hön edis­tä­mään Ol­vas­suon kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mis­ta – ­Pe­rus­suo­ma­lai­set aset­tui­vat poik­ki­te­loin

21.01.2022 07:57
Tilaajille
Utajärvi ja Puolanka suhtautuvat suopeasti ja neutraalisti Pudasjärven jo hyväksymään ajatukseen uuden kansallispuiston vauhdittamisesta – Metsästys voisi nousta hiertämään hanketta

Uta­jär­vi ja Puo­lan­ka suh­tau­tu­vat suo­peas­ti ja neut­raa­lis­ti Pu­das­jär­ven jo hy­väk­sy­mään aja­tuk­seen uuden kan­sal­lis­puis­ton vauh­dit­ta­mi­ses­ta – ­Met­säs­tys voisi nousta hier­tä­mään han­ket­ta

22.12.2021 11:59
Tilaajille
Ammoin hautautunut ajatus Olvassuon kansallispuistosta virisi uudestaan – Pudasjärven kaupunki kannattaa kolmen kunnan alueella sijaitsevan yli 20 000 hehtaarin puiston perustamista

Ammoin hau­tau­tu­nut ajatus Ol­vas­suon kan­sal­lis­puis­tos­ta virisi uu­des­taan – Pu­das­jär­ven kau­pun­ki kan­nat­taa kolmen kunnan alueel­la si­jait­se­van yli 20 000 heh­taa­rin puiston pe­rus­ta­mis­ta

18.12.2021 04:02
Tilaajille
Metsähallitus rakensi Pudasjärven Olvassuon luonnonsuojelualueelle uuden päivätuvan – Sammakoisella vietetään avajaisia lauantaina

Met­sä­hal­li­tus rakensi Pu­das­jär­ven Ol­vas­suon luon­non­suo­je­lua­lueel­le uuden päi­vä­tu­van – Sam­ma­koi­sel­la vie­te­tään ava­jai­sia lauan­tai­na

13.09.2021 15:14
Tilaajille
Sammakoisen laavun palosta on yli kaksi vuotta – Juhannusviikolla paikalle valmistui uusi päivätupa

Sam­ma­koi­sen laavun palosta on yli kaksi vuotta – Ju­han­nus­vii­kol­la pai­kal­le val­mis­tui uusi päi­vä­tu­pa

10.07.2021 08:00
Tilaajille
Sammakkoisen lintutornista avautuu näkymä kauniiseen suomaisemaan

Sam­mak­koi­sen lin­tu­tor­nis­ta avautuu näkymä kau­nii­seen suo­mai­se­maan

05.07.2021 11:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta tekee elin­voi­maa – Ol­vas­suo kan­sal­lis­puis­tok­si yhdessä Uta­jär­ven ja Puo­lan­gan kanssa

11.03.2021 20:00