VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Sei­so­vat vedet saatu liik­keel­le – "On oi­keas­taan ikävä tu­le­vai­suu­teen, vaan edel­leen on työtä teh­tä­vä­nä ja sitä kan­nat­taa tu­le­vai­suut­ta odo­tel­les­sa tehdä"

Pudasjärvi

Vaalipostia

Valtuustokauden 2017-2021 tunnelmia. Neljä vuotta on aherrettu. On tehty hyvässä yhteistyössä kaikkien puolueiden kesken kuntamme kannalta merkittäviä ratkaisuja. On katsottu pitkällekin eteenpäin. Kaikki työn hedelmät eivät näy vielä tässä hetkessä. Tuntuu, että tehdyt ratkaisut ovat olleet oikeita ja saaneet seisovat vedet liikkeelle. On oikeastaan ikävä tulevaisuuteen, vaan edelleen on työtä tehtävänä ja sitä kannattaa tulevaisuutta odotellessa tehdä.

Elinkeinopolitiikasta. Kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin lähde on yritystoiminta. Se tuottaa kuntalaisten tarvitsemia palveluita, antaa työtä tekijöilleen ja tuottaa verotuloja yhteisten palveluiden järjestämiseen. Neljä vuotta sitten kuului usean yrittäjän puheissa turhautuminen kaupungin tapaan tuottaa tietoa ja tukea yrityselämän tarpeisiin. Kunnan tulee olla mahdollistaja, ei yrittäjä tai yritysideoiden tuputtaja. Kunta jo asenteellaan ja nyt myös yritysneuvonnan avulla tasoittaa yrittäjien polkua. Kehittämistoimen uudelleenorganisointi ja Pudasjärven Kehitys Oy:n perustaminen on ollut onnistunut ratkaisu Pudasjärven elinkeinoelämän kannalta.

Marja Lantto
Marja Lantto
Kuva: JenniN Photo

Asumisen uudet ratkaisut. Kasvustrategia laittoi valtuutetut pohtimaan asioita, jotka estävät Pudasjärvellä asumista tai Pudasjärvelle muuttamista. Asumisen mahdollisuuksia on parannettu uudistamalla Pudasjärven Vuokrataloyhtiön asuntokantaa kahdella hirsikerrostalolla ja valmistelemalla uusien omakotialueiden kaavoitukset Kurenalla ja lisäämällä mahdollisuuksia vakituiseen asumiseen myös Syötteellä. Hirsikerrostalot ja toivottavasti pian käynnistyvä kehitysvammaisten asumispalveluiden tilan rakentaminen parantavat oleellisesti myös kehitysvammaisten kuntalaisten itsenäisen elämän ja asumisen mahdollisuuksia omassa kotikunnassaan.

Hyvän olon keskuksen synty. Terveysaseman sisäilmaongelmat on otettu todesta ja käsittelyyn ja päädytty Hyvän olon keskuksen rakentamiseen. Samalla kirjasto, nuorisotilat ja kulttuurin tilat uudistuvat ja kaikki nämä hyvää oloa tuottavat toiminnot saadaan saman katon alle tuottamaan kuntalaisille iloa ja mukavaa yhdessäoloa. Investointipäätöstä tehdessä todettiin, että nykyisten sisäilmaongelmaisten sotetilojen vuotuinen käyttökustannus on suurempi kuin uusien tilojen leasingkustannus. Se helpotti investointipäätöksen tekemistä.

Liikenneyhteydet ovat merkittävä asia elinvoiman kannalta, niin myös Kurenalan saavutettavuuden osalta. Liittyminen Kuusamontieltä Kurenalle on ollut satunnaiselle ohikulkijalle vaikeasti miellettävä. Liikenneympyrän rakentamisen avulla saadaan taajaman sisääntulo selkeämmäksi ja myös merkittävä matkailijoiden virta paremmin käyttämään Kurenalustan palveluita. Sekä yleiset että yksityiset tiet laajassa pitäjässämme ovat olleet tänä keväänä erityisen heikossa kunnossa. Kaupunginhallituksessa olemme päättäneet käynnistää tiestön kuntokartoituksen ja lähestyä sillä tiedolla ELY-keskusta, jotta kunnossapitoon ja perusparantamiseen saataisiin jatkossa resursseja Pudasjärvelle.

Matkailun ja Syötteen kehitys. Matkailun puiteohjelmaan koottiin alueen matkailualan yrityksiltä tulevien vuosien kehittämis- ja investointisuunnitelmat. Näin saatiin kokonaiskuva yritysten tahtotilasta panostaa erityisesti Syötteen alueen matkailuun. Osa yrittäjien suunnitelmista on jo toteutunut, niin myös kaupungin panos sisäliikuntaan ja tapahtumien järjestämiseen sopivan tilan LumiAreenan rakentaminen. Myös kaupungin hankkeistama liikennealueiden infrahanke on tuonut kaivattua järjestystä Syötteen alueen liikennöintiin ja paikoitukseen. Lumipallo on saatu Syötteellä liikkeellä ja alue kehittyy nyt tahtiin, jota ei ole ennen koettukaan. Kiitos tästä kuuluu alueen yrittäjille, mutta myös kaikille luottamushenkilöille, koska kaupunki onnistui sysäämään kasvun eväitä liikkeelle juuri oikeaan aikaan.

Anni-Inkeri Törmänen
Anni-Inkeri Törmänen
Kuva: JenniN Photo

Taloudenpidon kulmakiviä. Kaupungin taloushaasteisiin on tartuttu. Tällä valtuustokaudella kaupungin omat kulut ovat olleet ennakoitavissa ja niiden osalta on päästy vuosittain asetettuihin säästötavoitteisiin. Säästötarvetta on aiheuttanut erityisesti valtionosuuksien pieneneminen. Käyttötalouden osalta haastavinta on ollut vaikuttaminen Oulunkaaren kustannusten kasvuun ja kasvun ennakoimattomuuteen. Siksi kaupunki on muiden Oulunkaaren kuntien kanssa tiivistänyt omistajaohjaustaan suhteessa Oulunkaaren kuntayhtymään.

Talouden osalta on teetetty ulkopuolista arviointityötä niin Oulunkaaren kuin kaupungin oman toiminnan osalta. Kaupungin budjetista on pystytty löytämään tarvittavat 3 miljoonan euron säästöt tälle ja kahdelle seuraavalle vuodelle laajassa poliittisessa yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä. Oulunkaarelle on saatu hyviä ehdotuksia talouden sopeuttamiseen, mutta konkreettiset esitykset kunnille, yhtymähallitukselle ja valtuustolle vielä suurimmalta osaltaan odottavat ilmaantumistaan. Mitä paremmassa kunnossa palvelurakenne ja palvelutuotanto Oulunkaarella on, sitä helpompi siirtyminen hyvinvointialueeseen tulee olemaan. Siksi Oulunkaaren tilanteen tarkastelu on edelleen ajankohtaista, vaikka sote-uudistus tuntuu toiveiden mukaisesti etenevänkin.

Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen

Kaupungin palvelut tuotetaan osaavalla ja motivoituneella henkilökunnalla. Kaupungin henkilöstön hyvinvointiin on tällä valtuustokaudella satsattu. Henkilöstöasioita hoitamaan on palkattu henkilöstöpäällikkö ja hyvinvointikyselyiden tulosten perusteella on tehty toimia hyvinvoinnin lisäämiseksi. Työn kuormittavuus on suurta ja lisäväkeä ei ole mahdollista palkata. Laadukas esimiestyö ja tehtävien priorisointi ovat avainasemassa, jotta kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut laadukkaasti. Työntekijöiden ja viranhaltijoiden rekrytoinneissa on viime aikoina onnistuttu. Onnistumiset ovat olleet tärkeitä niin yksittäisten työyhteisöjen että koko kaupungin kannalta.

Keskustelujen kautta yhteisiin ratkaisuihin Kaupungissamme on vallinnut hyvä päätöksentekokulttuuri. Asioista on pystytty keskustelemaan ja näkökantoja yhteen sovittamaan. Kaikista asioista emme ole olleet samaa mieltä, mutta demokratiassa on menettelyt tällaisiakin tilanteita varten: Päättäjien enemmistön mielipide tulee päätökseksi. On hyvä, että päättäjinä on erilaisia ihmisiä ja heillä monenlaisia näkemyksiä. Ne rakentavat tasapuolisesti kuntaamme. Vaalikaamme vapaata keskustelun kulttuuria ja opetelkaamme entistä paremmin kuuntelemaan toisiamme. Näin demokratia toteutuu ja kaikki käytettävissä oleva osaaminen tulee hyötykäyttöön kuntalaistemme parhaaksi.

Anni-Inkeri Törmänen
Marja Lantto