Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri hy­vin­voin­nin voi­ma­va­rak­si: Va­paa­eh­tois­toi­mi­jat tu­lee­kin saada saman pöydän ää­rel­le, jotta voidaan päi­vit­tää, mitä kaikkea osaa­mis­ta ja halua toimia kun­ta­lai­sil­la on

Pudasjärvi

Pudasjärvi on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu rohkeasta taiteen tekemisestä. Tai siis taiteilijat ovat tunnettuja. Pudasjärvellä kaupunkina edetään varovaisen varautuneesti kulttuuriin liittyvissä asioissa. Yksittäiset viranhaltijat, yhdistykset ja yksityishenkilöt ovat sinnikkäästi rakentaneet hyvinvointiamme kulttuurin keinoin, pääasiassa omakustanteisesti. Valonpilkahduksia kaikki.

Pudasjärven kaupungin strategiassa kuntalaisten ”osallisuuden mahdollistaminen” korostuu toimintoja suunniteltaessa. Tämä on hyvä asia, sillä sitoutuminen toimintaan ja sen kehittämiseen kumpuaa mahdollisuudesta olla suunnittelemassa ja vaikuttamassa asioihin. Painetta kuntalaisten mukaan saantiin lisää tuleva hyvinvointialue ja tehtävien jako kaupungin ja hyvinvointialueen kesken. Kaupungin tehtävissä painottuvat erilaiset ennaltaehkäisevät toimet, jotta kuntalaisten terveyseroja saadaan kavennettua, terveyttä edistettyä ja työhyvinvointia parannettua. Liikkumisen ohella kulttuurilla on tutkitusti ja ”Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia” -toimintaohjelman (Taiku 2010–2014) mukaan merkitystä niin vanhustyössä, työhyvinvoinnissa, lasten ja nuorten kasvussa ja kehityksessä kuin viihtyvyydessä. Kun henkilökunta voi hyvin, voivat asukkaatkin hyvin. Tarvitaan hallintokunnat ylittävää yhteistyötä, hankerahoitusta, aikataulutusta ja tahtoa.

Taikun jatkotoimenpiteinä ehdotetaan esimerkiksi kunnan kulttuuritoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon huolehtivan erityisryhmien kulttuuripalvelujen saatavuudesta. Samoin ehdotetaan kunnan osoittavan edullisia tiloja kulttuurin vapaan kentän toimijoille ja kansalaisjärjestöille omaehtoiseen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävään luovaan toimintaan.  Eri kouluasteilla tulee lisätä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia monialaisen yhteistyön avulla. Hyvinvointikertomukseen voidaan liittää taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä indikaattoreita. Taustavoimaksi mainitaan, että kaikilla maakunnilla on ohjelmassaan hyvinvoinnin edistäminen ja toimialojen välisen yhteistyön kehittäminen.

Vapaaehtoistoimijat tuleekin saada saman pöydän äärelle, jotta voidaan päivittää, mitä kaikkea osaamista ja halua toimia kuntalaisilla on. Pudasjärvellä on osallisuuden lisäämiseen aitoa pyrkimystä myös kulttuurin osa-alueilla. Olen saanut asiantuntevaa apua viranhaltijoilta ideoidessani vapaaehtoisten ja kulttuurinälkäisten ideointityöpajaa. Lämmin kiitos! Toivottavasti Kurenalla toteutettava työpaja saadaan toteutettua myös kylillä. Hyvinvointivaliokunnan varapuheenjohtajana minulla on hyvä foorumi esitellä kulttuuri- ja sivistystoimen osa-alueeseenkin kuuluvaa ennaltaehkäisevää, terveyttä edistävää toimintaa taiteen ja kulttuurin avulla. Tammikuun kulttuurityöpajan tuloksia esittelen mielelläni hyvinvointivaliokunnassa ja kannustan hankehakemuksiin rahoituksen järjestymiseksi. Jatkossakin tarvitsemme viranhaltijan, joka koordinoi taiteen ja kulttuurin toteuttamista ja kehittämistä kaupungissamme.

Tulevaisuus ei tule sattumalta. Meidän tulee päättää, minkälainen se on Pudasjärvellä.

Katri Virtanen