Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Verotus
Kuukausi
Tällaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuutettujen ja Oulun vaalipiirin kansanedustajien verotiedot – katso listat

Täl­lai­sia ovat Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuu­tet­tu­jen ja Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien ve­ro­tie­dot – katso listat

09.11.2023 12:06
Tilaajille
Kontiotuote maksoi ylivoimaisesti eniten yhteisöveroja Pudasjärvellä – tulojen perusteella miljoonaluokassa yhteensä vain kaksi yritystä, katso listaus

Kon­tio­tuo­te maksoi yli­voi­mai­ses­ti eniten yh­tei­sö­ve­ro­ja Pu­das­jär­vel­lä – tulojen pe­rus­teel­la mil­joo­na­luo­kas­sa yh­teen­sä vain kaksi yri­tys­tä, katso listaus

08.11.2023 15:59
Tilaajille
Poimintoja viime vuoden verotiedoista pudasjärveläisittäin – mukana listauksessa kaupunginjohtaja ja pankinjohtaja

Poi­min­to­ja viime vuoden ve­ro­tie­dois­ta pu­das­jär­ve­läi­sit­täin – mukana lis­tauk­ses­sa kau­pun­gin­joh­ta­ja ja pan­kin­joh­ta­ja

08.11.2023 15:05
Tilaajille
Iijokiseudun verokone on auki – löydät koneesta yli 100 000 euroa Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa tie­nan­neet

Ii­jo­ki­seu­dun ve­ro­ko­ne on auki – ­löy­dät ko­nees­ta yli 100 000 euroa Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa tie­nan­neet

08.11.2023 07:55
Tilaajille
Vanhemmat
Maapohjan veroa esitetään otettavaksi käyttöön Pudasjärvellä – Orpon hallituksen uudistus korottaisi asumisen verotusta

Maa­poh­jan veroa esi­te­tään otet­ta­vak­si käyt­töön Pu­das­jär­vel­lä – Orpon hal­li­tuk­sen uu­dis­tus ko­rot­tai­si asu­mi­sen ve­ro­tus­ta

03.11.2023 10:50 1
Tilaajille
Pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa ei pidä vaikeuttaa – moni ikäihminen kokee jäävänsä heitteelle sähköisten sotepalveluiden myötä
Kolumni

Pie­ni­tu­lois­ten elä­ke­läis­ten toi­meen­tu­loa ei pidä vai­keut­taa – moni ikä­ih­mi­nen kokee jää­vän­sä heit­teel­le säh­köis­ten so­te­pal­ve­lui­den myötä

01.11.2023 09:00
Tilaajille
Verotukseen tehtävät muutokset näiltä osin ovat kokonaisuudessaan kansalaisten ostovoimaa kasvattavia
Kolumni

Ve­ro­tuk­seen teh­tä­vät muu­tok­set näiltä osin ovat ko­ko­nai­suu­des­saan kan­sa­lais­ten os­to­voi­maa kas­vat­ta­via

10.10.2023 15:00
Tilaajille
Verotulot kasvoivat Pudasjärvelläkin – Katso, millä kylillä tienattiin eniten ja millä vähiten

Ve­ro­tu­lot kas­voi­vat Pu­das­jär­vel­lä­kin – Katso, millä kylillä tie­nat­tiin eniten ja millä vähiten

27.12.2022 15:00
Tilaajille
Verohallinto: Mätkyt voi välttää omaehtoisella lisäennakolla – aikaa tammikuun loppuun saakka

Ve­ro­hal­lin­to: Mätkyt voi välttää oma­eh­toi­sel­la li­sä­en­na­kol­la – aikaa tam­mi­kuun loppuun saakka

07.12.2022 16:45
Tilaajille
Kunnallisveroprosentti putoaa reilusti Pudasjärvellä ja pudottaa kaupungin budjetin loppusummaa – soten kustannukset siirtyvät valtion veroihin

Kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti putoaa rei­lus­ti Pu­das­jär­vel­lä ja pu­dot­taa kau­pun­gin bud­je­tin lop­pu­sum­maa – soten kus­tan­nuk­set siir­ty­vät valtion ve­roi­hin

10.10.2022 16:10
Tilaajille
Leikkauslistoja tarvitaan varmasti – Nyt pitäisi kaikkien puolueiden havahtua todellisuuteen ja vähän ravistella opittua tapaa
Mielipidekirjoitus

Leik­kaus­lis­to­ja tar­vi­taan var­mas­ti – Nyt pitäisi kaik­kien puo­luei­den ha­vah­tua to­del­li­suu­teen ja vähän ra­vis­tel­la opittua tapaa

21.09.2022 15:00
Tilaajille
Yhteisöverot jaetaan toimipaikan ja henkilöstön mukaan – virallisella kotipaikalla ei ole merkitystä

Yh­tei­sö­ve­rot jaetaan toi­mi­pai­kan ja hen­ki­lös­tön mukaan – vi­ral­li­sel­la ko­ti­pai­kal­la ei ole mer­ki­tys­tä

18.08.2022 06:00
Tilaajille
Perjantaina maksettava ensimmäiset mätkyt – palautukset maksetaan maanantaina

Per­jan­tai­na mak­set­ta­va en­sim­mäi­set mätkyt – pa­lau­tuk­set mak­se­taan maa­nan­tai­na

01.07.2022 19:00
Tilaajille
Verohallinto: Työhuonevähennyksiä haetaan todennäköisesti taas paljon – kaavamainen työhuonevähennys on helpoin tehdä

Ve­ro­hal­lin­to: Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­siä haetaan to­den­nä­köi­ses­ti taas paljon – kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys on helpoin tehdä

19.04.2022 08:32
Tilaajille
Kodin ja työpaikan välisten matkakuluvähennysten enimmäismäärä nousee – myös oman auton kilometrikohtaisia vähennyksiä korotetaan

Kodin ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­ten enim­mäis­mää­rä nousee – myös oman auton ki­lo­met­ri­koh­tai­sia vä­hen­nyk­siä ko­ro­te­taan

08.04.2022 10:41
Tilaajille
Kiinteistöverotuspäätös kannattaa aina tarkistaa – viimeksi yli 500 000 kiinteistönomistajaa maksoi veron myöhässä

Kiin­teis­tö­ve­ro­tus­pää­tös kan­nat­taa aina tar­kis­taa – vii­mek­si yli 500 000 kiin­teis­tön­omis­ta­jaa maksoi veron myö­häs­sä

18.03.2022 14:14
Tilaajille
Matkakuluvähennystä korotetaan ja kotitalouksien ilmastoinvestointeja tuetaan – asumiskulujen nousu huomioon toimeentulotuessa

Mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­tä ko­ro­te­taan ja ko­ti­ta­louk­sien il­mas­to­in­ves­toin­te­ja tuetaan – a­su­mis­ku­lu­jen nousu huo­mioon toi­meen­tu­lo­tues­sa

18.02.2022 12:05
Tilaajille
Suomalaisten verokorttien tulorajat paukkuivat yli vuonna 2021 – "Joulukuun tilipäivä on ollut monessa taloudessa ikävä yllätys"

Suo­ma­lais­ten ve­ro­kort­tien tu­lo­ra­jat pauk­kui­vat yli vuonna 2021 – "Jou­lu­kuun ti­li­päi­vä on ollut monessa ta­lou­des­sa ikävä yl­lä­tys"

06.01.2022 19:00
Verotiedot: Tässä ovat 10 000 kovatuloisimpiin kuuluvaa koko maassa vuonna 2020

Ve­ro­tie­dot: Tässä ovat 10 000 ko­va­tu­loi­sim­piin kuu­lu­vaa koko maassa vuonna 2020

10.11.2021 09:29
Tilaajille
Verokortin tuloraja ylittymässä monella – "Joulun alla voi olla ikävä yllätys, jos verotetaan korkeammalla lisäprosentilla"

Ve­ro­kor­tin tu­lo­ra­ja ylit­ty­mäs­sä monella – "Joulun alla voi olla ikävä yl­lä­tys, jos ve­ro­te­taan kor­keam­mal­la li­säp­ro­sen­til­la"

28.10.2021 13:05