Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Vaalit
Kuukausi
Stubb voitti Haaviston Pudasjärvellä selvin luvuin – toisen kierroksen äänestysprosentti jäi ensimmäisen kierroksen tasosta

Stubb voitti Haa­vis­ton Pu­das­jär­vel­lä selvin luvuin – toisen kier­rok­sen ää­nes­tys­pro­sent­ti jäi en­sim­mäi­sen kier­rok­sen tasosta

11.02.2024 21:52
Tilaajille
Yli kolmannes pudasjärveläisistä on jo äänestänyt presidentinvaalien toisella kierroksella – ennakkoäänestyksen viimeinen päivä on tänään

Yli kol­man­nes pu­das­jär­ve­läi­sis­tä on jo ää­nes­tä­nyt pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la – en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen vii­mei­nen päivä on tänään

06.02.2024 12:00
Tilaajille
Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona – katso Pudasjärven äänestyspaikat

Pre­si­den­tin­vaa­lien toisen kier­rok­sen en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na – katso Pu­das­jär­ven ää­nes­tys­pai­kat

30.01.2024 17:00
Tilaajille
Olli Rehn sai selvästi eniten ääniä Pudasjärvellä – Halla-aho suosituin yhdellä äänestysalueella

Olli Rehn sai sel­väs­ti eniten ääniä Pu­das­jär­vel­lä – Hal­la-aho suo­si­tuin yhdellä ää­nes­tys­alueel­la

28.01.2024 22:15
Tilaajille
Uusi leimasin pääsi ensimmäistä kertaa tositoimiin – Kipinässä presidenttiä äänestettiin verkkaiseen tahtiin

Uusi lei­ma­sin pääsi en­sim­mäis­tä kertaa to­si­toi­miin – Ki­pi­näs­sä pre­si­dent­tiä ää­nes­tet­tiin verk­kai­seen tahtiin

28.01.2024 19:34
Tilaajille
Presidentinvaaleissa äänestämään ilman muuta, tuumittiin Sarakylässä, missä ovat perinteisesti olleet Pudasjärven ahkerimmat äänestäjät

Pre­si­den­tin­vaa­leis­sa ää­nes­tä­mään ilman muuta, tuu­mit­tiin Sa­ra­ky­läs­sä, missä ovat pe­rin­tei­ses­ti olleet Pu­das­jär­ven ah­ke­rim­mat ää­nes­tä­jät

28.01.2024 15:21
Tilaajille
Näiden avulla kansanvaali onnistuu – Kolmen millin vaneri tekee äänestämisestä helppoa

Näiden avulla kan­san­vaa­li on­nis­tuu – Kolmen millin vaneri tekee ää­nes­tä­mi­ses­tä helppoa

28.01.2024 09:00
Tilaajille
Pudasjärvellä ennakkoäänestänyt jo liki 1900 äänioikeutettua - viimeinen ennakkoäänestyspäivä tänään

Pu­das­jär­vel­lä en­nak­ko­ää­nes­tä­nyt jo liki 1900 ää­ni­oi­keu­tet­tua - ­vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä tänään

23.01.2024 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ihan oikeat vaalit, vielä – demokratian tila on tämän vuosituhannen aikana heikentynyt
Kolumni

Ihan oikeat vaalit, vielä – de­mo­kra­tian tila on tämän vuo­si­tu­han­nen aikana hei­ken­ty­nyt

17.01.2024 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärvellä valmistaudutaan presidentin- ja europarlamenttivaaleihin

Pu­das­jär­vel­lä val­mis­tau­du­taan pre­si­den­tin- ja eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin

26.10.2023 13:00
Tilaajille
Ikimuistoiset eduskuntavaalit ovat nyt takana – Paljon onnea matkaan rohkea siskoni!
Pääkirjoitus

Iki­muis­toi­set edus­kun­ta­vaa­lit ovat nyt takana – Paljon onnea matkaan rohkea sis­ko­ni!

05.04.2023 15:51 1
Tilaajille
Kuusamossa keskustan ääniosuus romahti, Heikkilä suosituin muttei nouse eduskuntaan – Taivalkoskella äänestettiin Olga Oinas-Panumaa, varakansanedustajaksi nouseva Riipi Posiolla vasta kolmas

Kuu­sa­mos­sa kes­kus­tan ää­ni­osuus ro­mah­ti, Heik­ki­lä suo­si­tuin muttei nouse edus­kun­taan – Tai­val­kos­kel­la ää­nes­tet­tiin Olga Oi­nas-Pa­nu­maa, va­ra­kan­san­edus­ta­jak­si nouseva Riipi Po­siol­la vasta kolmas

02.04.2023 22:48
Tilaajille
Pudasjärveläisellä Esko Piipposella on jo liki 60 vuoden kokemus vaalilautakunnassa toimimisesta – Traktoreilla tuli väkeä äänestyspaikalle, ja kaikki odottivat hartaasti tuloksia

Pu­das­jär­ve­läi­sel­lä Esko Piip­po­sel­la on jo liki 60 vuoden kokemus vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa toi­mi­mi­ses­ta – T­rak­to­reil­la tuli väkeä ää­nes­tys­pai­kal­le, ja kaikki odot­ti­vat har­taas­ti tu­lok­sia

25.03.2023 15:00
Tilaajille
Ennakkoäänestys käynnistyy nyt aamulla – ennakkoäänestys on mahdollista Hyvän olon pirtissä, Kipinän koululla, Livokas ry:llä, Sarakylän koululla, Pikku-Syötteellä ja Puhoksen kyläseuran talolla.

En­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyy nyt aamulla – en­nak­koää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Hyvän olon pir­tis­sä, Kipinän kou­lul­la, Livokas ry:llä, Sa­ra­ky­län kou­lul­la, Pik­ku-Syöt­teel­lä ja Pu­hok­sen ky­lä­seu­ran ta­lol­la.

22.03.2023 08:00
Tilaajille
Hirsikampuksella koululaiset tenttaavat pudasjärveläisiä eduskuntavaaliehdokkaita keskiviikkona

Hir­si­kam­puk­sel­la kou­lu­lai­set tent­taa­vat pu­das­jär­ve­läi­siä edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­ta kes­ki­viik­ko­na

15.03.2023 09:08
Eduskuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia – Pudasjärven äänestysalueissa ja äänestyspaikoissa muutamia muutoksia aiempiin vaaleihin verrattuna

Edus­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät kovaa vauhtia – ­Pu­das­jär­ven ää­nes­tys­alueis­sa ja ää­nes­tys­pai­kois­sa muu­ta­mia muu­tok­sia aiem­piin vaa­lei­hin ver­rat­tu­na

13.03.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärveläiset kysyivät, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen vastasi – keskustelussa aiheita metsien suojelusta turvemaiden käyttöön ja lampaiden kotiteurastukseen

Pu­das­jär­ve­läi­set ky­syi­vät, maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen vastasi – kes­kus­te­lus­sa aiheita metsien suo­je­lus­ta tur­ve­mai­den käyt­töön ja lam­pai­den ko­ti­teu­ras­tuk­seen

27.02.2023 13:06
Tilaajille
Kolme viidestä aikoo varmasti äänestää eduskuntavaaleissa – puolue on noussut ehdokasta tärkeämmäksi

Kolme vii­des­tä aikoo var­mas­ti ää­nes­tää edus­kun­ta­vaa­leis­sa – puolue on noussut eh­do­kas­ta tär­keäm­mäk­si

21.01.2023 08:00
Tilaajille
Siuruan äänestysaluetta ollaan yhdistämässä Kurenalan alueeseen – syynä vähäinen äänestäjämäärä

Siuruan ää­nes­tys­aluet­ta ollaan yh­dis­tä­mäs­sä Ku­re­na­lan aluee­seen – syynä vä­häi­nen ää­nes­tä­jä­mää­rä

12.05.2022 14:47
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­san­edus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58
Tilaajille