Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet – sääs­tö­toi­mi­na hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä, lo­mau­tuk­sia ja etuuk­sien leik­kauk­sia

Koulut: Pu­das­jär­ven lukion toi­min­ta on jat­ku­mas­sa Hir­si­kam­puk­sel­la ja koulut ovat yh­dis­ty­mäs­sä Pu­das­jär­ven pe­rus­kou­luk­si

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ranua
Viimeisin 24 tuntia
Ranuan uusi yläkoulu-lukio harjakorkeudessaan – luontoyrittäjyyteen painottuvassa koulussa tilat muun muassa puolijoukkueteltan kuivaamiseen

Ranuan uusi ylä­kou­lu-lu­kio har­ja­kor­keu­des­saan – luon­to­yrit­tä­jyy­teen pai­not­tu­vas­sa kou­lus­sa tilat muun muassa puo­li­jouk­kue­tel­tan kui­vaa­mi­seen

01.12.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Miksi suolla retkeily on parasta juuri nyt? Tällainen kohde on Litokaira, joka ulottuu Pudasjärvelle asti

Miksi suolla ret­kei­ly on parasta juuri nyt? Täl­lai­nen kohde on Li­to­kai­ra, joka ulottuu Pu­das­jär­vel­le asti

26.11.2023 15:00
Tilaajille
Ranuan valtuusto muutti kunnan tuulivoimalinjausta: kaavoitukset valtuuston käsiteltäviksi ja linjaus myönteiseksi

Ranuan val­tuus­to muutti kunnan tuu­li­voi­ma­lin­jaus­ta: kaa­voi­tuk­set val­tuus­ton kä­si­tel­tä­vik­si ja linjaus myön­tei­sek­si

31.10.2023 05:00
Tilaajille
Biokaasulaitos toiminnassa mahdollisesti jo vuoden kuluttua - ranualais-pudasjärveläisessä hankkeessa toistakymmentä maatilaa

Bio­kaa­su­lai­tos toi­min­nas­sa mah­dol­li­ses­ti jo vuoden ku­lut­tua - ra­nua­lais-pu­das­jär­ve­läi­ses­sä hank­kees­sa tois­ta­kym­men­tä maa­ti­laa

30.10.2023 05:00
Tilaajille
52 tuulivoimalan puisto tuottaisi energiaa metanolitehtaaseen Ranualla – edustajat vierailivat kunnassa kertomassa visioista

52 tuu­li­voi­ma­lan puisto tuot­tai­si ener­giaa me­ta­no­li­teh­taa­seen Ra­nual­la – edus­ta­jat vie­rai­li­vat kun­nas­sa ker­to­mas­sa vi­siois­ta

19.10.2023 15:07
Tilaajille
Ranualla halutaan tuulivoimaa koskevat aloitteet sittenkin valtuuston käsittelyyn – kunnanhallitus äänesti kunnan tuulivoimalinjauksesta

Ra­nual­la ha­lu­taan tuu­li­voi­maa kos­ke­vat aloit­teet sit­ten­kin val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn – kun­nan­hal­li­tus äänesti kunnan tuu­li­voi­ma­lin­jauk­ses­ta

18.10.2023 15:00
Tilaajille
14 maatilaa perusti yhtiön biokaasulaitoksen rakentamiseksi Ranualle – mukana kolme maatilaa Pudasjärveltä

14 maa­ti­laa perusti yhtiön bio­kaa­su­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­sek­si Ra­nual­le – mukana kolme maa­ti­laa Pu­das­jär­vel­tä

13.10.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärven naapurikunnassa Ranualla Nuuppaan kylän aurinkopuistohanke nytkähti eteenpäin

Pu­das­jär­ven naa­pu­ri­kun­nas­sa Ra­nual­la Nuup­paan kylän au­rin­ko­puis­to­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin

30.09.2023 14:00
Tilaajille
Ranualle on nousemassa Suomen suurin maatilojen omistama biokaasulaitos – "Eiköhän perustajat löydy"

Ra­nual­le on nou­se­mas­sa Suomen suurin maa­ti­lo­jen omis­ta­ma bio­kaa­su­lai­tos – "Ei­kö­hän pe­rus­ta­jat löydy"

03.09.2023 09:00
Tilaajille
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Ranualla viikonloppuna – esillä maailman tulevaisuus

Oulun hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­lat Ra­nual­la vii­kon­lop­pu­na – esillä maail­man tu­le­vai­suus

25.08.2023 12:00
Tilaajille
Ranuan opistoseurat keräsivät 17 000 kävijää ajoittaisesta sadesäästä huolimatta – nuorten iltakylä, laulutuokiot ja pyhäkoulu olivat erityisen suosittuja

Ranuan opis­to­seu­rat ke­rä­si­vät 17 000 kävijää ajoit­tai­ses­ta sa­de­sääs­tä huo­li­mat­ta – ­nuor­ten il­ta­ky­lä, lau­lu­tuo­kiot ja py­hä­kou­lu olivat eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja

30.07.2023 22:45
Tilaajille
Ranuan opistoseurat alkavat tänään – paikalle odotetaan 20 000 henkeä

Ranuan opis­to­seu­rat alkavat tänään – pai­kal­le odo­te­taan 20 000 henkeä

28.07.2023 15:17
Tilaajille
Eläinlääkäri: "Lintuinfluenssatilanne on vakavampi Suomessa, mitä se on ollut ikinä"

Eläin­lää­kä­ri: "Lin­tuinf­luens­sa­ti­lan­ne on va­ka­vam­pi Suo­mes­sa, mitä se on ollut ikinä"

23.07.2023 05:00
Tilaajille
Hillasadosta on tulossa korkeintaan keskinkertainen – "Kesäkuussa oli kylmää, eikä pölyttäjiä ollut liikenteessä"

Hil­la­sa­dos­ta on tulossa kor­kein­taan kes­kin­ker­tai­nen – "­Ke­sä­kuus­sa oli kylmää, eikä pö­lyt­tä­jiä ollut lii­ken­tees­sä"

09.07.2023 17:42
Tilaajille
Yli kuusi miljoonaa euroa kustantavan kaivostien rakentaminen alkaa Ranualla – kaivosyhtiö maksaa aluksi rakentamiskustannukset kokonaan

Yli kuusi mil­joo­naa euroa kus­tan­ta­van kai­vos­tien ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ra­nual­la – ­kai­vo­syh­tiö maksaa aluksi ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­set ko­ko­naan

19.06.2023 10:46
Tilaajille
Ranuan uudeksi hallintojohtajaksi esitetään Pia Sorvalia

Ranuan uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si esi­te­tään Pia Sor­va­lia

31.05.2023 13:06
Tilaajille
Pudasjärven naapurikunnassa on käynnissä monta isoa rakennushanketta – Ranualla investointeja tehdään yli 20 miljoonalla eurolla

Pu­das­jär­ven naa­pu­ri­kun­nas­sa on käyn­nis­sä monta isoa ra­ken­nus­han­ket­ta – Ra­nual­la in­ves­toin­te­ja tehdään yli 20 mil­joo­nal­la eurolla

09.05.2023 16:16
Tilaajille
"Lentävä moottorikelkka" vie Juhana Laivamaan vaikeakulkuiseen erämaahan – Suosikkikohde on legendaarinen Litokaira, vaikka sinne ei saa laskeutua

"Len­tä­vä moot­to­ri­kelk­ka" vie Juhana Lai­va­maan vai­kea­kul­kui­seen erä­maa­han – Suo­sik­ki­koh­de on le­gen­daa­ri­nen Li­to­kai­ra, vaikka sinne ei saa las­keu­tua

01.05.2023 08:00
Tilaajille
Ranuan kunta tukee suunniteltua biometanolitehdashanketta – valtuusto äänesti tukikirjeestä

Ranuan kunta tukee suun­ni­tel­tua bio­me­ta­no­li­teh­das­han­ket­ta – val­tuus­to äänesti tu­ki­kir­jees­tä

25.04.2023 14:33
Tilaajille
Ranua haluaa vauhdittaa biometanolitehtaan tuloa kuntaan – valtuusto käsittelee tukikirjettä

Ranua haluaa vauh­dit­taa bio­me­ta­no­li­teh­taan tuloa kuntaan – val­tuus­to kä­sit­te­lee tu­ki­kir­jet­tä

20.04.2023 13:50
Tilaajille