Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kiinteistönhoito
Hirvaskosken, Sarakylän ja Kipinän koulujen kiinteistönhoitopalveluista vastaava on valittu seuraavaksi kolmeksi vuodeksi

Hir­vas­kos­ken, Sa­ra­ky­län ja Kipinän kou­lu­jen kiin­teis­tön­hoi­to­pal­ve­luis­ta vas­taa­va on valittu seu­raa­vak­si kol­mek­si vuo­dek­si

01.12.2023 12:29
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin palvelusopimusten kilpailutuksista päätöksiä – katso, mitkä toimijat valittiin vastaamaan tiestön talvikunnossapidosta, kiinteistönhoidosta ja siivouksesta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lu­so­pi­mus­ten kil­pai­lu­tuk­sis­ta pää­tök­siä – katso, mitkä toi­mi­jat va­lit­tiin vas­taa­maan tiestön tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta, kiin­teis­tön­hoi­dos­ta ja sii­vouk­ses­ta

03.07.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin palvelusopimukset kilpailutuksessa – Tällaisia muutoksia sopimusten sisältöihin on tehty

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lu­so­pi­muk­set kil­pai­lu­tuk­ses­sa – Täl­lai­sia muu­tok­sia so­pi­mus­ten si­säl­töi­hin on tehty

02.05.2023 16:24
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki pyytää sivukylien koulujen kiinteistönhoidosta kiinnostuneita ilmoittautumaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki pyytää si­vu­ky­lien kou­lu­jen kiin­teis­tön­hoi­dos­ta kiin­nos­tu­nei­ta il­moit­tau­tu­maan

02.11.2022 11:55
Tilaajille
Kiinteistönhoito Pudasjärven vuokratalojen omiin käsiin – uudet työntekijät aloittavat kesäkuussa

Kiin­teis­tön­hoi­to Pu­das­jär­ven vuok­ra­ta­lo­jen omiin käsiin – uudet työn­te­ki­jät aloit­ta­vat ke­sä­kuus­sa

01.06.2022 04:00
Tilaajille
Pudasjärven kiinteistötoimi kriisissä? – kiinteistötietoja kartoitetaan opiskelijavoimin, kiinteistöpäällikön virka uuten hakuun...

Pu­das­jär­ven kiin­teis­tö­toi­mi krii­sis­sä? – kiin­teis­tö­tie­to­ja kar­toi­te­taan opis­ke­li­ja­voi­min, kiin­teis­tö­pääl­li­kön virka uuten ha­kuun...

21.10.2020 16:00
Tilaajille