SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

pääkkäri
Pääkirjoitus

Koti kutsuu pää­toi­mit­ta­jaa ja työ­elä­mä jää tauolle – kii­tok­set kai­kil­le!

01.11.2017 06:00
Pääkirjoitus

Ote ei saa her­paan­tua tien päällä – tur­val­li­suus ennen kaikkea vuoden syn­kim­pä­nä aikana

11.10.2017 06:00
Pääkirjoitus

Tek­niik­kaa ikä­ih­mi­sil­le – di­gi­taa­li­set pal­ve­lut eivät korvaa in­hi­mil­lis­tä läs­näo­loa, mutta aut­ta­vat monessa asiassa

04.10.2017 06:00
Pääkirjoitus

In­ves­toin­nit ker­to­vat tu­le­vai­suu­den­us­kos­ta – Pu­das­jär­vel­lä useita myön­tei­siä merk­ke­jä

27.09.2017 07:00
Pääkirjoitus

Kauas pal­ve­lut kar­kaa­vat – vii­mei­nen­kin kaup­pa-au­to päätti mat­kan­sa Pu­das­jär­vel­lä

20.09.2017 06:00
Pääkirjoitus

Kas­vun­te­ki­jät toimeen – kun­ta­stra­te­gia on tar­koi­tet­tu kai­kil­le pu­das­jär­ve­läi­sil­le

13.09.2017 06:30
Pääkirjoitus

Va­paa­eh­toi­suu­des­sa on voimaa – yksin ei kannata jäädä, vaan ha­keu­tua jouk­koon

30.08.2017 07:00
Pääkirjoitus

Mitä Pu­das­jär­vel­lä seu­raa­vak­si? – Len­to­ken­täl­lä on mah­ta­vas­ti tilaa jär­jes­tää suur­ta­pah­tu­mia

23.08.2017 06:00
Pääkirjoitus

Kesä hui­pen­tuu lauan­tai­na yhdessä ep­puil­len – täl­lais­ta yh­teis­tä toi­min­taa tar­vit­sem­me Pu­das­jär­vel­le

16.08.2017 07:00
Pääkirjoitus

Rentous kruunaa mark­ki­nat – tämän takia väkeä kertyy torille tu­han­sia vuosi vuo­del­ta

05.07.2017 06:00
Pääkirjoitus

Kukat saavat hymyn huu­lil­le ja ker­to­vat paljon muus­ta­kin kuin luonnon kau­neu­des­ta

28.06.2017 06:00
Pääkirjoitus

Yötön yö on to­del­lis­ta ek­so­tiik­kaa – kes­ki­ke­sän kauneus ja va­loi­suus ovat valt­ti­kort­te­ja

21.06.2017 06:00
Pääkirjoitus

Näin lo­ma­lais­ten pitäisi suh­tau­tua ke­sä­työn­te­ki­jöi­hin – kiitos suven ah­ke­roi­jil­le

14.06.2017 06:00
Pääkirjoitus

Näin lo­ma­lais­ten pitäisi suh­tau­tua ke­sä­työn­te­ki­jöi­hin – kiitos suven ah­ke­roi­jil­le

14.06.2017 06:00
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven lu­kio­lais­ten hyvät tu­lok­set osoit­ta­vat, että me­nes­tyk­sen avaimet löy­ty­vät myös pie­nem­mis­sä kou­luis­sa

07.06.2017 06:00
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä on jo paljon hienoja va­paa-ajan­viet­to­paik­ko­ja – lisää opas­tei­ta tar­vi­taan oh­jaa­maan oikeaan suun­taan

31.05.2017 06:00
Pääkirjoitus

Tu­li­si­pa kesä jo viimein – kesällä vaih­de­taan hen­ki­ses­ti vaih­det­ta ja nos­te­taan hymy huu­lil­le

24.05.2017 07:00
Pääkirjoitus

Am­mat­ti­opis­ton he­vos­ten laukan loppu lähellä – kir­pai­se­val­la pää­tök­sel­lä monia vai­ku­tuk­sia

17.05.2017 06:00
Pääkirjoitus

Am­mat­ti­opis­ton he­vos­ten laukan loppu lähellä – kir­pai­se­val­la pää­tök­sel­lä monia vai­ku­tuk­sia

17.05.2017 06:00
Pääkirjoitus

Hyvä mieli tulee te­ke­mäl­lä – ar­vos­tus­ta arjen hyville teoil­le, joista kan­nat­taa ottaa mallia

10.05.2017 06:00