Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Osa-aikainen eläinlääkärin virka Pudasjärvelle – Puolangan ja Vaalan eläinlääkäripalveluja vahvistetaan

Osa-ai­kai­nen eläin­lää­kä­rin virka Pu­das­jär­vel­le – Puo­lan­gan ja Vaalan eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja vah­vis­te­taan

13.10.2023 10:16
Tilaajille
Liekokylän ve­si­osuuskunnan alueel­la määräaikainen talousveden käyttökielto kloorauksen takia – sen jälkeen keittokehotus jatkuu

Lie­ko­ky­län ve­si­osuus­kun­nan alueel­la mää­rä­ai­kai­nen ta­lous­ve­den käyt­tö­kiel­to kloo­rauk­sen takia – sen jälkeen keit­to­ke­ho­tus jatkuu

28.09.2023 14:28
Ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemi on  perheensä kanssa kotiutunut hyvin Rytinkiin ja kauppakin on lähempänä kuin ennen

Ym­pä­ris­tö­joh­ta­ja Jarmo Kel­lo­nie­mi on per­heen­sä kanssa ko­tiu­tu­nut hyvin Ry­tin­kiin ja kaup­pa­kin on lä­hem­pä­nä kuin ennen

24.08.2023 05:00
Tilaajille
Talousveden keittokehotus toistaiseksi voimassa Pudasjärven Liekokylän vesiosuuskunnan vedenjakelualueella – vesinäyte ei täyttänyt juomaveden laatuvaatimuksia

Ta­lous­ve­den keit­to­ke­ho­tus tois­tai­sek­si voi­mas­sa Pu­das­jär­ven Lie­ko­ky­län ve­si­osuus­kun­nan ve­den­ja­ke­lu­alueel­la – ve­si­näy­te ei täyt­tä­nyt juo­ma­ve­den laa­tu­vaa­ti­muk­sia

17.08.2023 11:06
Taipaleenharjun vesi tulee vielä keittää ennen käyttöä – vesiosuuskunnan kaivoon pääsi sulamisvesiä

Tai­pa­leen­har­jun vesi tulee vielä keittää ennen käyttöä – ve­si­osuus­kun­nan kaivoon pääsi su­la­mis­ve­siä

08.05.2023 16:36
Tilaajille
Tuulivoimahankkeiden suunnitteluun huomautus – ympäristölautakunta muistuttaa  etäisyydestä vapaa-ajan asuntoihin ja vaatii yva-selvitystä kiviainesten käsittelystä

Tuu­li­voi­ma­hank­kei­den suun­nit­te­luun huo­mau­tus – ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta muis­tut­taa etäi­syy­des­tä va­paa-ajan asun­toi­hin ja vaatii yva-sel­vi­tys­tä ki­vi­ai­nes­ten kä­sit­te­lys­tä

31.01.2023 18:10
Tilaajille
Löytöeläinkodille löytyi uusi yrittäjä Pudasjärvellä, kaupunki avustaa toiminnan aloituksessa

Löy­tö­eläin­ko­dil­le löytyi uusi yrit­tä­jä Pu­das­jär­vel­lä, kau­pun­ki avustaa toi­min­nan aloi­tuk­ses­sa

16.12.2022 10:14
Tilaajille
Löytöeläinkodin haku etenee Pudasjärvellä – toimintaan tulee katkos ennen uuden yrittäjän valintaa

Löy­tö­eläin­ko­din haku etenee Pu­das­jär­vel­lä – toi­min­taan tulee katkos ennen uuden yrit­tä­jän va­lin­taa

18.11.2022 18:00
Tilaajille
Pudasjärven löytöeläinkodin pitäjäksi tuli yksi hakemus

Pu­das­jär­ven löy­tö­eläin­ko­din pi­tä­jäk­si tuli yksi hakemus

14.11.2022 18:00
Tilaajille
Uutta löytöeläinkotia etsitään Pudasjärvelle – nykyinen kissojen ja koirien hoitokoti jatkaa vain marraskuun lopulle saakka

Uutta löy­tö­eläin­ko­tia et­si­tään Pu­das­jär­vel­le – ny­kyi­nen kis­so­jen ja koirien hoi­to­ko­ti jatkaa vain mar­ras­kuun lopulle saakka

10.10.2022 12:00
Tilaajille
Löytöeläinkodin sopimus päättyy Pudasjärvellä – Oulunkaaren ympäristölautakunta käsittele tilannetta kokouksessaan

Löy­tö­eläin­ko­din sopimus päättyy Pu­das­jär­vel­lä – Ou­lun­kaa­ren ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­le ti­lan­net­ta ko­kouk­ses­saan

27.09.2022 17:25
Tilaajille
Oulunkaaren ympäristöjohtajan virka kiinnosti vain kahta hakijaa – laitettiin uudelleen hakuun

Ou­lun­kaa­ren ym­pä­ris­tö­joh­ta­jan virka kiin­nos­ti vain kahta hakijaa – lai­tet­tiin uu­del­leen hakuun

15.04.2021 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki hakee vakinaiseen virkasuhteeseen ympäristöjohtajaa Oulunkaarelle

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki hakee va­ki­nai­seen vir­ka­suh­tee­seen ym­pä­ris­tö­joh­ta­jaa Ou­lun­kaa­rel­le

01.04.2021 16:00
Tilaajille
Kolmas ympäristötarkastajan virka perustetiin Oulunkaarelle – sijoituspaikka Pudasjärvellä

Kolmas ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­jan virka pe­rus­te­tiin Ou­lun­kaa­rel­le – si­joi­tus­paik­ka Pu­das­jär­vel­lä

25.02.2021 05:01
Tilaajille