Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Moottorikelkkailu
Yhdistystoiminnalla kelkkailu mahdolliseksi – Pudasjärven Kelkkaurapooli ry hoitaa kelkkauria lähes kahden tuhannen kilometrin edestä joka talvi

Yh­dis­tys­toi­min­nal­la kelk­kai­lu mah­dol­li­sek­si – Pu­das­jär­ven Kelk­ka­ura­poo­li ry hoitaa kelk­ka­uria lähes kahden tu­han­nen ki­lo­met­rin edestä joka talvi

13.01.2024 12:00
Tilaajille
Moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolee useita ihmisiä joka vuosi – "Osalle asiakasryhmiä julkiset reitit ovat aivan liian vaikeita"

Moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muuk­sis­sa kuolee useita ihmisiä joka vuosi – "O­sal­le asia­kas­ryh­miä jul­ki­set reitit ovat aivan liian vai­kei­ta"

30.12.2023 05:00
Tilaajille
Sähkökelkat tuotantoon syksyllä – safarifirmoille suunnitellulla menopelillä pääsee pisimmillään noin 50 kilometriä

Säh­kö­kel­kat tuo­tan­toon syk­syl­lä – sa­fa­ri­fir­moil­le suun­ni­tel­lul­la me­no­pe­lil­lä pääsee pi­sim­mil­lään noin 50 ki­lo­met­riä

07.04.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Kouvalle talkoiltiin moottorikelkkaura – nyt kelkkailijat eivät enää harhaudu taimikoihin

Pu­das­jär­ven Kou­val­le tal­koil­tiin moot­to­ri­kelk­ka­ura – nyt kelk­kai­li­jat eivät enää har­hau­du tai­mi­koi­hin

17.03.2023 16:33
Tilaajille
Moottorikelkkauran tolpitusta Kouvalla

Moot­to­ri­kelk­ka­uran tol­pi­tus­ta Kou­val­la

17.03.2023 16:13
Tilaajille
Pudasjärvellä reitit kunnossa – Kelkkaurien ylläpitoon on saatu yhteistyökumppaneita, joiden avulla kunnossapitoa voidaan tehdä aiempaa enemmän

Pu­das­jär­vel­lä reitit kun­nos­sa – Kelk­ka­urien yl­lä­pi­toon on saatu yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta, joiden avulla kun­nos­sa­pi­toa voidaan tehdä aiempaa enemmän

10.03.2023 10:37
Tilaajille
Käytettyjen ja uusien moottorikelkkojen kauppa käy hyvin –  "Sähkökelkat ovat kyllä jossain vaiheessa tulossa markkinoille"

Käy­tet­ty­jen ja uusien moot­to­ri­kelk­ko­jen kauppa käy hyvin – "Säh­kö­kel­kat ovat kyllä jossain vai­hees­sa tulossa mark­ki­noil­le"

09.03.2023 12:15
Tilaajille
Hyvä kello kauas kuuluu – kelkkareitit Pudasjärvellä suosittuja
Pääkirjoitus

Hyvä kello kauas kuuluu – kelk­ka­rei­tit Pu­das­jär­vel­lä suo­sit­tu­ja

09.03.2023 05:15
Tilaajille
Paliskuntain yhdistys vetoaa kelkkailijoihin reitillä pysymisen puolesta – yhdistyksen mukaan reittien ulkopuolinen, luvaton kelkkailu on huolestuttavasti lisääntynyt

Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys vetoaa kelk­kai­li­joi­hin rei­til­lä py­sy­mi­sen puo­les­ta – yh­dis­tyk­sen mukaan reit­tien ul­ko­puo­li­nen, luvaton kelk­kai­lu on huo­les­tut­ta­vas­ti li­sään­ty­nyt

07.03.2023 15:31
Tilaajille
Kelkkavuokraamon paras sesonki meneillään – matkailijoiden kelkkasafareilla mennään puolilla tehoilla ja aina turvallisuus edellä

Kelk­ka­vuok­raa­mon paras sesonki me­neil­lään – mat­kai­li­joi­den kelk­ka­sa­fa­reil­la mennään puo­lil­la te­hoil­la ja aina tur­val­li­suus edellä

07.03.2023 12:13
Tilaajille
Moottorikelkkailu villiintynyt Koillismaalla – Valtion mailla kymmenestä kelkkailijasta 4-5:llä lupa-asiat eivät olleet kunnossa

Moot­to­ri­kelk­kai­lu vil­liin­ty­nyt Koil­lis­maal­la – Valtion mailla kym­me­nes­tä kelk­kai­li­jas­ta 4-5:llä lu­pa-asiat eivät olleet kun­nos­sa

01.01.2023 08:00
Tilaajille
Pudasjärveltä kotoisin oleva Joonas Keskiaho palasi Yhdysvaltojen kisareissulta hienoa kokemusta rikkaampana – "Lähtökohdat huomioiden erittäin onnistunut ja menestyksekäs reissu"

Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Joonas Kes­ki­aho palasi Yh­dys­val­to­jen ki­sa­reis­sul­ta hienoa ko­ke­mus­ta rik­kaam­pa­na – "Läh­tö­koh­dat huo­mioi­den erit­täin on­nis­tu­nut ja me­nes­tyk­se­käs reissu"

29.12.2022 10:35
Tilaajille
Kelkkaura-merkintöjä ja siltoja kunnostetaan – Syötteellä kaikkiaan sadan kilometrin  verran

Kelk­kau­ra-mer­kin­tö­jä ja siltoja kun­nos­te­taan – Syöt­teel­lä kaik­kiaan sadan ki­lo­met­rin verran

25.03.2022 16:00
Tilaajille
Heikkojen kevätjäiden vaarallisuus näkyy moottorikelkkaonnettomuuksissa – kelkkailija kuolee useimmiten hukkumalla

Heik­ko­jen ke­vät­jäi­den vaa­ral­li­suus näkyy moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muuk­sis­sa – kelk­kai­li­ja kuolee useim­mi­ten huk­ku­mal­la

21.03.2022 08:00
Tilaajille
Mehtäkylän lentopaikalla kiihtyy lauantaina aikamoinen kilpailijajoukko – "Kelkkoja on ilmoitettu 55 lähtöön, ja kuskeja tulee varmaan noin 45"

Meh­tä­ky­län len­to­pai­kal­la kiihtyy lauan­tai­na ai­ka­moi­nen kil­pai­li­ja­jouk­ko – "Kelk­ko­ja on il­moi­tet­tu 55 läh­töön, ja kuskeja tulee varmaan noin 45"

09.03.2022 04:00
Tilaajille
"Kelkan sarviin ei tule tarttua kylmiltään" – viranomaiset muistuttavat moottorikelkkailun monista riskitekijöistä

"Kelkan sarviin ei tule tarttua kyl­mil­tään" – vi­ran­omai­set muis­tut­ta­vat moot­to­ri­kelk­kai­lun monista ris­ki­te­ki­jöis­tä

18.02.2022 08:00
Tilaajille
Liikennevakuutuskeskus varoittaa kelkkailijoita hintavista seurauksista – kaksi asiaa oltava kunnossa ennen kuin poistuu edes pihatieltä

Lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kus va­roit­taa kelk­kai­li­joi­ta hin­ta­vis­ta seu­rauk­sis­ta – kaksi asiaa oltava kun­nos­sa ennen kuin poistuu edes pi­ha­tiel­tä

04.11.2021 07:59
Tilaajille
"Kelpo MM-kisat saadaan aikaiseksi" – Yhdysvaltain ISOC-sarjaa ajaneet pohjoismaalaiset huippukuskit tulevat huhtikuussa Rovaniemelle

"Kelpo MM-ki­sat saadaan ai­kai­sek­si" – Yh­dys­val­tain ISOC-sar­jaa ajaneet poh­jois­maa­lai­set huip­pu­kus­kit tulevat huh­ti­kuus­sa Ro­va­nie­mel­le

29.03.2021 06:00
Tilaajille
Metsähallitus: Luvatonta kelkkailua valvotaan: "Lisääntyvä, luvaton ilmiö on syvänlumenkelkkailu reittien ja urien ulkopuolella"

Met­sä­hal­li­tus: Lu­va­ton­ta kelk­kai­lua val­vo­taan: "Li­sään­ty­vä, luvaton ilmiö on sy­vän­lu­men­kelk­kai­lu reit­tien ja urien ul­ko­puo­lel­la"

19.03.2021 10:11
Tilaajille
Metsähallitus kunnostaa hoitamiaan kelkkailu-uria Pohjois-Suomessa – apuna eduskunnan myöntämä 1,3 miljoonan euron erillisrahoitus

Met­sä­hal­li­tus kun­nos­taa hoi­ta­miaan kelk­kai­lu-uria Poh­jois-Suo­mes­sa – apuna edus­kun­nan myön­tä­mä 1,3 mil­joo­nan euron eril­lis­ra­hoi­tus

18.03.2021 16:00
Tilaajille