Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kirjat
Viimeisin 24 tuntia
Hirvaskosken koululaiset kovimpia lukemaan – Pudis lukee! -kampanja innosti tarttumaan kirjaan

Hir­vas­kos­ken kou­lu­lai­set ko­vim­pia lu­ke­maan – Pudis lukee! -kam­pan­ja innosti tart­tu­maan kirjaan

20.02.2024 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Myllypirtti on ollut monena – ensin Pasi hankki ja kunnosti perinteisen seurantalon, sitten tallensi talon historiaa kansien väliin

Myl­ly­pirt­ti on ollut monena – ensin Pasi hankki ja kun­nos­ti pe­rin­tei­sen seu­ran­ta­lon, sitten tal­len­si talon his­to­riaa kansien väliin

15.12.2023 12:00
Tilaajille
Kollajanniemessä asuttiin jo kivikaudella – Juhani Niemitalo kokosi kylähistorian

Kol­la­jan­nie­mes­sä asut­tiin jo ki­vi­kau­del­la – Juhani Nie­mi­ta­lo kokosi ky­lä­his­to­rian

25.11.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kotirintama oli koko maan mittakaavassa poikkeustapaus – Juha Hagelberg sai pitkän kirjaurakkansa valmiiksi

Pu­das­jär­ven ko­ti­rin­ta­ma oli koko maan mit­ta­kaa­vas­sa poik­keus­ta­paus – Juha Ha­gel­berg sai pitkän kir­ja­urak­kan­sa val­miik­si

23.11.2023 07:16
Tilaajille
Näin riemukkaasti eskarilaiset kulkivat tassun jälkiä pitkin Pudasjärven kirjastolla Karhumetsän satuseikkailulla

Näin rie­muk­kaas­ti es­ka­ri­lai­set kul­ki­vat tassun jälkiä pitkin Pu­das­jär­ven kir­jas­tol­la Kar­hu­met­sän sa­tu­seik­kai­lul­la

01.11.2023 05:00
Tilaajille
Uusi näkökulman Kuolan suomalaisten kohtaloon – Agnessa Haikaran "Kuka koputtaa ovellesi" takavarikoitiin Venäjällä, mutta julkaistiin Suomessa

Uusi nä­kö­kul­man Kuolan suo­ma­lais­ten koh­ta­loon – Agnessa Hai­ka­ran "Kuka ko­put­taa ovel­le­si" ta­ka­va­ri­koi­tiin Ve­nä­jäl­lä, mutta jul­kais­tiin Suo­mes­sa

29.10.2023 18:00
Tilaajille
Kirjasto on jokaisenoikeus – kirjastoissa tehty digiloikka on sivukylillä asuvan kannalta ollut vähintään kolmiloikka
Kolumni

Kir­jas­to on jo­kai­sen­oi­keus – kir­jas­tois­sa tehty di­gi­loik­ka on si­vu­ky­lil­lä asuvan kan­nal­ta ollut vä­hin­tään kol­mi­loik­ka

11.10.2023 05:00
Tilaajille
Taivalkoskelaiset sisarukset Tanja ja Teija tuottavat kasvattajille lasten tunnetaitovälineitä – "Kilpailua tällä alalla on aika paljon"

Tai­val­kos­ke­lai­set si­sa­ruk­set Tanja ja Teija tuot­ta­vat kas­vat­ta­jil­le lasten tun­ne­tai­to­vä­li­nei­tä – "Kil­pai­lua tällä alalla on aika paljon"

05.10.2023 18:00
Tilaajille
Kirjastoseikkailu pääsee vauhtiin tänä syksynä – sadat pudasjärveläiset lapset kutsutaan mukaan toiminnallisiin tapahtumiin

Kir­jas­to­seik­kai­lu pääsee vauh­tiin tänä syksynä – sadat pu­das­jär­ve­läi­set lapset kut­su­taan mukaan toi­min­nal­li­siin ta­pah­tu­miin

02.10.2023 13:56
Tilaajille
Kirja helmipöllöstä vakuuttaa lukijan – kirja perustuu vankkaan tutkimustietoon, jota on kerätty yli puoli vuosisataa

Kirja hel­mi­pöl­lös­tä va­kuut­taa lukijan – kirja pe­rus­tuu vank­kaan tut­ki­mus­tie­toon, jota on kerätty yli puoli vuo­si­sa­taa

16.09.2023 15:00
Tilaajille
Kuuden kirjan verran kasvutarinaa – Janne Nevalan uusin romaani on valmis, ja siinä kirjailijan oma ääni kuuluu vahvana

Kuuden kirjan verran kas­vu­ta­ri­naa – Janne Nevalan uusin romaani on valmis, ja siinä kir­jai­li­jan oma ääni kuuluu vahvana

23.08.2023 16:00
Tilaajille
Tuore kirja Kiestingin motista herätti keskustelua – Epäonnisesta sotaretkestä romaanin kirjoittanut sotakirjailija Pekka Jaatinen vieraili Pudasjärvellä, josta taisteluun lähti paljon sotilaita

Tuore kirja Kies­tin­gin motista herätti kes­kus­te­lua – Epä­on­ni­ses­ta so­ta­ret­kes­tä ro­maa­nin kir­joit­ta­nut so­ta­kir­jai­li­ja Pekka Jaa­ti­nen vie­rai­li Pu­das­jär­vel­lä, josta tais­te­luun lähti paljon so­ti­lai­ta

10.08.2023 12:00
Tilaajille
Valoisa kesä innostaa tarttumaan kirjaan, jos muilta menoilta ehtii – kysyimme lukuvinkkejä Pudasjärven kirjaston asiakkailta

Valoisa kesä in­nos­taa tart­tu­maan kir­jaan, jos muilta me­noil­ta ehtii – ky­syim­me lu­ku­vink­ke­jä Pu­das­jär­ven kir­jas­ton asiak­kail­ta

07.06.2023 15:31
Tilaajille
Pudasjärven yleisin suonnimi on Kotisuo – Suokirja tarjoaa tämän ja paljon muuta vankkaa tietoa retkeilijälle

Pu­das­jär­ven yleisin suon­ni­mi on Kotisuo – Suo­kir­ja tarjoaa tämän ja paljon muuta vankkaa tietoa ret­kei­li­jäl­le

19.05.2023 12:00
Tilaajille
Veikko Räisäsen uusin kirja: Jokijärven historiaa ja Aukustin tragediaa – kirjaan on koottu suuri määrä Jokijärveltä oululaisiin lehtiin lähetettyjä kirjeitä ja olojen kuvauksia

Veikko Räi­sä­sen uusin kirja: Jo­ki­jär­ven his­to­riaa ja Au­kus­tin tra­ge­diaa – ­kir­jaan on koottu suuri määrä Jo­ki­jär­vel­tä ou­lu­lai­siin lehtiin lä­he­tet­ty­jä kir­jei­tä ja olojen ku­vauk­sia

28.04.2023 19:00
Tilaajille
Kirja vie pyhien vesien äärelle –  mielenkiintoa herättävä teos toimii vaikkapa kesäisten luontoretkien innoittajana

Kirja vie pyhien vesien äärelle – mie­len­kiin­toa he­rät­tä­vä teos toimii vaik­ka­pa ke­säis­ten luon­to­ret­kien in­noit­ta­ja­na

22.04.2023 18:00
Tilaajille
Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle –  Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

23.03.2023 21:35
Tilaajille
Pudasjärven Hirsikampuksella järjestettiin ensimmäistä kertaa koulun omat kirjamessut – messuilla ratkottiin muun muassa innokkaasti arvoituksia ja kuunneltiin lukumummojen lukemista

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­la jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä kertaa koulun omat kir­ja­mes­sut – ­mes­suil­la rat­kot­tiin muun muassa in­nok­kaas­ti ar­voi­tuk­sia ja kuun­nel­tiin lu­ku­mum­mo­jen lu­ke­mis­ta

03.03.2023 16:00
Tilaajille
Neuvostopartisaanit tekivät tuhoretkiä myös Koillismaalle – tuoreessa kirjassa avataan kuinka  pohjoisen partisaanisodassa myös suomalaiset sotivat toisiaan vastaan

Neu­vos­to­par­ti­saa­nit tekivät tu­ho­ret­kiä myös Koil­lis­maal­le – ­tuo­rees­sa kir­jas­sa avataan kuinka poh­joi­sen par­ti­saa­ni­so­das­sa myös suo­ma­lai­set sotivat toi­siaan vastaan

07.02.2023 16:48
Tilaajille
Muutto Pirttiin kasvatti Pudasjärven kirjaston suosiota – Nämä ovat lainatuimpia kirjoja

Muutto Pirt­tiin kas­vat­ti Pu­das­jär­ven kir­jas­ton suo­sio­ta – Nämä ovat lai­na­tuim­pia kirjoja

23.12.2022 05:00
Tilaajille