Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Kirjallisuus
"Kalle Päätalo oli sääkeri auton pitäjä" – oululaisen Jussi Virtasen Volvossa ovat kaikki kirjailijan allekirjoittamat asiakirjat tallella

"Kalle Päätalo oli sääkeri auton pi­tä­jä" – ou­lu­lai­sen Jussi Vir­ta­sen Vol­vos­sa ovat kaikki kir­jai­li­jan al­le­kir­joit­ta­mat asia­kir­jat tal­lel­la

17.07.2022 11:15
Tilaajille
Gummeruksen historian suurin äänikirjatuotanto alkaa – Kalle Päätalon Iijoki-sarjaa on tulossa lähivuosina kuunneltavaksi 600 tuntia

Gum­me­ruk­sen his­to­rian suurin ää­ni­kir­ja­tuo­tan­to alkaa – Kalle Pää­ta­lon Ii­jo­ki-sar­jaa on tulossa lä­hi­vuo­si­na kuun­nel­ta­vak­si 600 tuntia

22.06.2022 16:00
Tilaajille
Pudasjärven kotirintaman tarina kansien väliin – viimeisillä hetkillä

Pu­das­jär­ven ko­ti­rin­ta­man tarina kansien väliin – vii­mei­sil­lä het­kil­lä

13.02.2022 09:00
Tilaajille
"Armi oli sitä mieltä, että minä kirjoitan hänestä niin kauniisti" – Kalle Päätalon innoittamalla Veikko Räisäsellä on omaelämäkerrallisissa romaaneissa tosiperäistä kaksi kolmasosaa, kuuntele tästä näyte tulevasta kirjasta

"Armi oli sitä mieltä, että minä kir­joi­tan hänestä niin kau­niis­ti" – Kalle Pää­ta­lon in­noit­ta­mal­la Veikko Räi­sä­sel­lä on oma­elä­mä­ker­ral­li­sis­sa ro­maa­neis­sa to­si­pe­räis­tä kaksi kol­ma­so­saa, kuun­te­le tästä näyte tu­le­vas­ta kir­jas­ta

17.01.2022 19:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon kunniaksi juhlakirja – Teoksessa on neljä kantavaa teemaa: Kirkko ja missio, kirkko yhteiskunta ja arvot, pohjoiset maisemat ja pohjoinen spiritualiteetti

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon kun­niak­si juh­la­kir­ja – ­Teok­ses­sa on neljä kan­ta­vaa teemaa: Kirkko ja missio, kirkko yh­teis­kun­ta ja arvot, poh­joi­set mai­se­mat ja poh­joi­nen spi­ri­tua­li­teet­ti

11.01.2022 16:45
Tilaajille
Miksi selkosten maa saa kynän teräväksi? Koillismaalta ja Pudasjärveltä tulee ennätysmäärä kirjailijoita – renkirunoilija Juuso Mursusta painosten kuninkaaseen Kalle Päätaloon

Miksi sel­kos­ten maa saa kynän te­rä­väk­si? Koil­lis­maal­ta ja Pu­das­jär­vel­tä tulee en­nä­tys­mää­rä kir­jai­li­joi­ta – ren­ki­ru­noi­li­ja Juuso Mur­sus­ta pai­nos­ten ku­nin­kaa­seen Kalle Pää­ta­loon

09.01.2022 08:00
Tilaajille
Vientihankkeella paikataan kirja-alan mustaa aukkoa: "Ainoa tapa taata pienen kielialueen kirja-alan elinvoimaisuus on panostaa pitkäjänteisesti vientiin"

Vien­ti­hank­keel­la pai­ka­taan kir­ja-alan mustaa aukkoa: "Ainoa tapa taata pienen kie­li­alueen kir­ja-alan elin­voi­mai­suus on pa­nos­taa pit­kä­jän­tei­ses­ti vien­tiin"

15.11.2021 22:58
Tilaajille
Numerosoppa kaikille kaksivuotiaille – Pudasjärven neuvolaan suuri lastenkirjalahjoitus

Nu­me­ro­sop­pa kai­kil­le kak­si­vuo­tiail­le – Pu­das­jär­ven neu­vo­laan suuri las­ten­kir­ja­lah­joi­tus

05.12.2018 06:00
Palvelu monipuolistuu ja aukioloajat laajenevat – Mitä kaikkea Pudasjärven kirjastolla tapahtuu uusia tiloja odotellessa?

Palvelu mo­ni­puo­lis­tuu ja au­ki­olo­ajat laa­je­ne­vat – Mitä kaikkea Pu­das­jär­ven kir­jas­tol­la ta­pah­tuu uusia tiloja odo­tel­les­sa?

27.10.2017 10:00
Pudasjärveläislähtöiseltä Tanja Seppäseltä esikoisrunokokoelma – Kiinnijääneet kertoo eri tavoin rimpuilevista ihmisistä

Pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­sel­tä Tanja Sep­pä­sel­tä esi­kois­ru­no­ko­koel­ma – Kiin­ni­jää­neet kertoo eri tavoin rim­pui­le­vis­ta ih­mi­sis­tä

06.10.2017 09:00
Tietokirjallisuus kiinnostaa – 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa kirjastonäyttelynä

Tie­to­kir­jal­li­suus kiin­nos­taa – 100 mer­kit­tä­vää suo­ma­lais­ta tie­to­kir­jaa kir­jas­to­näyt­te­ly­nä

01.01.2017 12:00
Kirjailija Minna Rytisalo Pudasjärvellä: ”Kalenterissa ei lue koskaan aikaa unelmille”

Kir­jai­li­ja Minna Ry­ti­sa­lo Pu­das­jär­vel­lä: ”Ka­len­te­ris­sa ei lue koskaan aikaa unel­mil­le”

27.12.2016 09:00
Sarjakuvasadussa ylivoimaista mielikuvituksellisuutta – helsinkiläinen Lumia Pesonen voitti Napero-Finlandian

Sar­ja­ku­va­sa­dus­sa yli­voi­mais­ta mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­suut­ta – hel­sin­ki­läi­nen Lumia Pesonen voitti Na­pe­ro-Fin­lan­dian

19.10.2016 06:00