Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kiinteistöt
Ravitallin tyhjeneminen harmittaa Pudasjärven kaupunginjohtajaa – "Ei ole kaupungin ydintoimintaa omistaa tällaisia kiinteistöjä"

Ra­vi­tal­lin tyh­je­ne­mi­nen har­mit­taa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jaa – "Ei ole kau­pun­gin ydin­toi­min­taa omistaa täl­lai­sia kiin­teis­tö­jä"

31.01.2024 12:55 3
Tilaajille
Kaupungin asunto-osakkeet herättävät kiinnostusta ostajissa – kiinteistönvälittäjä: "ei ole yhtään kohdetta, josta ei olisi kyselty"

Kau­pun­gin asun­to-osak­keet he­rät­tä­vät kiin­nos­tus­ta os­ta­jis­sa – kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä: "ei ole yhtään koh­det­ta, josta ei olisi ky­sel­ty"

19.01.2024 05:00 1
Tilaajille
Syötteen ryhmäperhepäivähoidossa sisäilmaongelmia – kaupunginhallitus muutti henkilöstön majan päivähoidon käyttöön

Syöt­teen ryh­mä­per­he­päi­vä­hoi­dos­sa si­säil­maon­gel­mia – kau­pun­gin­hal­li­tus muutti hen­ki­lös­tön majan päi­vä­hoi­don käyt­töön

15.11.2023 09:25 3
Tilaajille
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte on myynnissä – mahdollisen kaupan myötä nuorisokeskusasemasta oltaisiin luopumassa

Nuo­ri­so- ja va­paa-ajan­kes­kus Pik­ku-Syö­te on myyn­nis­sä – mah­dol­li­sen kaupan myötä nuo­ri­so­kes­ku­sa­se­mas­ta ol­tai­siin luo­pu­mas­sa

16.10.2023 11:49
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki kilpailutti kiinteistövälityspalvelut – kohteiden myyntiä käynnistellään syksyllä

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki kil­pai­lut­ti kiin­teis­tö­vä­li­tys­pal­ve­lut – koh­tei­den myyntiä käyn­nis­tel­lään syk­syl­lä

24.08.2023 11:15
Tilaajille
Taivalkosken kunnan kiinteistöstrategian uusii valtion liikelaitos, jolta kunta hankkii toimitilajohtamisen palveluja muutenkin

Tai­val­kos­ken kunnan kiin­teis­töst­ra­te­gian uusii valtion lii­ke­lai­tos, jolta kunta hankkii toi­mi­ti­la­joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja muu­ten­kin

20.07.2023 11:15
Tilaajille
Kiinteistöjen rekisteröinnissä pitää ottaa huomioon tiettyjä asioita – Pudasjärvelläkin joukossa voi olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiin­teis­tö­jen re­kis­te­röin­nis­sä pitää ottaa huo­mioon tiet­ty­jä asioita – ­Pu­das­jär­vel­lä­kin jou­kos­sa voi olla kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti ar­vok­kai­ta ra­ken­nuk­sia

28.05.2023 10:11
Tilaajille
Pudasjärven kiinteistöinventointi alkoi tällä viikolla maastossa – Rakennuksia tarkastetaan ulkoisesti eikä työ vaadi kiinteistönomistajan läsnäoloa

Pu­das­jär­ven kiin­teis­töin­ven­toin­ti alkoi tällä vii­kol­la maas­tos­sa – Ra­ken­nuk­sia tar­kas­te­taan ul­koi­ses­ti eikä työ vaadi kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan läs­nä­oloa

04.05.2023 09:00
Tilaajille
Pudasjärven kiinteistöveroselvitys jatkuu maastotöillä tänä keväänä – Tavoitteena lisätä verotuloja

Pu­das­jär­ven kiin­teis­tö­ve­ro­sel­vi­tys jatkuu maas­to­töil­lä tänä keväänä – Ta­voit­tee­na lisätä ve­ro­tu­lo­ja

22.02.2023 09:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki ostaa määräalan Toritien varresta – "Kiinteistön käyttö ilman määräalan hallintaoikeutta on mahdotonta"

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ostaa mää­räa­lan To­ri­tien var­res­ta – "Kiin­teis­tön käyttö ilman mää­räa­lan hal­lin­taoi­keut­ta on mah­do­ton­ta"

18.02.2023 15:00
Tilaajille
Rakennuksia puuttuu kaupungin rekistereistä – veropohjan kartoitus voisi kasvattaa kaupungin verotuloja sadoilla tuhansilla

Ra­ken­nuk­sia puuttuu kau­pun­gin re­kis­te­reis­tä – ve­ro­poh­jan kar­toi­tus voisi kas­vat­taa kau­pun­gin ve­ro­tu­lo­ja sa­doil­la tu­han­sil­la

23.11.2022 15:05 2
Tilaajille
Kokoontumaan pääsee – Pudasjärven kaupunki tarjoaa yhdistysten käyttöön useita maksuttomia tiloja Kurenalla

Ko­koon­tu­maan pääsee – Pu­das­jär­ven kau­pun­ki tarjoaa yh­dis­tys­ten käyt­töön useita mak­sut­to­mia tiloja Ku­re­nal­la

15.09.2022 06:00
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksikkö siirtyi kaupungintalolle – kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi: "Olen varma, että sijainti tulee vaikuttamaan koulutuksen vetovoimaan sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyyteen"

OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö siirtyi kau­pun­gin­ta­lol­le – kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri Jarmo Pa­lo­nie­mi: "Olen varma, että si­jain­ti tulee vai­kut­ta­maan kou­lu­tuk­sen ve­to­voi­maan sekä opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan viih­ty­vyy­teen"

03.08.2022 16:03
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki ostaa kiinteistön kaupungintalon naapurista – päätöksestä äänestettiin kaupunginhallituksessa

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ostaa kiin­teis­tön kau­pun­gin­ta­lon naa­pu­ris­ta – pää­tök­ses­tä ää­nes­tet­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

02.07.2022 14:00
Tilaajille
Toimikunta saa sanoa mielipiteensä Taivalkosken kiinteistöstrategiasta ja rakennusvalvontapalvelujen hankinnasta – verotukseen kunnanvaltuusto ei tehnyt muutoksia

Toi­mi­kun­ta saa sanoa mie­li­pi­teen­sä Tai­val­kos­ken kiin­teis­töst­ra­te­gias­ta ja ra­ken­nus­val­von­ta­pal­ve­lu­jen han­kin­nas­ta – ve­ro­tuk­seen kun­nan­val­tuus­to ei tehnyt muu­tok­sia

17.11.2021 18:26
Tilaajille
Pudasjärven kiinteistöverotulot kasvussa – Vuonna 2020 kaupunki verotti kiinteistöjä 2,3 miljoonalla eurolla

Pu­das­jär­ven kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lot kas­vus­sa – Vuonna 2020 kau­pun­ki verotti kiin­teis­tö­jä 2,3 mil­joo­nal­la eurolla

22.01.2021 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin tekniseksi isännöitsijäksi valittiin Kari Vares

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin tek­ni­sek­si isän­nöit­si­jäk­si va­lit­tiin Kari Vares

22.12.2020 17:03
Tilaajille
Perttu Granlund Sarakylästä Pudasjärven kaupungin kiinteistöpäälliköksi

Perttu Gran­lund Sa­ra­ky­läs­tä Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kiin­teis­tö­pääl­li­kök­si

17.12.2020 09:17
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin kiinteistöpäällikön virkaan kuusi hakijaa – neljä työhaastatteluun

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kiin­teis­tö­pääl­li­kön virkaan kuusi hakijaa – neljä työ­haas­tat­te­luun

02.12.2020 14:51
Tilaajille
Pudasjärven kiinteistötoimi kriisissä? – kiinteistötietoja kartoitetaan opiskelijavoimin, kiinteistöpäällikön virka uuten hakuun...

Pu­das­jär­ven kiin­teis­tö­toi­mi krii­sis­sä? – kiin­teis­tö­tie­to­ja kar­toi­te­taan opis­ke­li­ja­voi­min, kiin­teis­tö­pääl­li­kön virka uuten ha­kuun...

21.10.2020 16:00
Tilaajille