Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kiinteistöt
Rakennuksia puuttuu kaupungin rekistereistä – veropohjan kartoitus voisi kasvattaa kaupungin verotuloja sadoilla tuhansilla

Ra­ken­nuk­sia puuttuu kau­pun­gin re­kis­te­reis­tä – ve­ro­poh­jan kar­toi­tus voisi kas­vat­taa kau­pun­gin ve­ro­tu­lo­ja sa­doil­la tu­han­sil­la

23.11.2022 15:05 2
Tilaajille
Kokoontumaan pääsee – Pudasjärven kaupunki tarjoaa yhdistysten käyttöön useita maksuttomia tiloja Kurenalla

Ko­koon­tu­maan pääsee – Pu­das­jär­ven kau­pun­ki tarjoaa yh­dis­tys­ten käyt­töön useita mak­sut­to­mia tiloja Ku­re­nal­la

15.09.2022 06:00
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksikkö siirtyi kaupungintalolle – kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi: "Olen varma, että sijainti tulee vaikuttamaan koulutuksen vetovoimaan sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyyteen"

OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö siirtyi kau­pun­gin­ta­lol­le – kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri Jarmo Pa­lo­nie­mi: "Olen varma, että si­jain­ti tulee vai­kut­ta­maan kou­lu­tuk­sen ve­to­voi­maan sekä opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan viih­ty­vyy­teen"

03.08.2022 16:03
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki ostaa kiinteistön kaupungintalon naapurista – päätöksestä äänestettiin kaupunginhallituksessa

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ostaa kiin­teis­tön kau­pun­gin­ta­lon naa­pu­ris­ta – pää­tök­ses­tä ää­nes­tet­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

02.07.2022 14:00
Tilaajille
Toimikunta saa sanoa mielipiteensä Taivalkosken kiinteistöstrategiasta ja rakennusvalvontapalvelujen hankinnasta – verotukseen kunnanvaltuusto ei tehnyt muutoksia

Toi­mi­kun­ta saa sanoa mie­li­pi­teen­sä Tai­val­kos­ken kiin­teis­tö­stra­te­gias­ta ja ra­ken­nus­val­von­ta­pal­ve­lu­jen han­kin­nas­ta – ve­ro­tuk­seen kun­nan­val­tuus­to ei tehnyt muu­tok­sia

17.11.2021 18:26
Tilaajille
Pudasjärven kiinteistöverotulot kasvussa – Vuonna 2020 kaupunki verotti kiinteistöjä 2,3 miljoonalla eurolla

Pu­das­jär­ven kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lot kas­vus­sa – Vuonna 2020 kau­pun­ki verotti kiin­teis­tö­jä 2,3 mil­joo­nal­la eurolla

22.01.2021 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin tekniseksi isännöitsijäksi valittiin Kari Vares

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin tek­ni­sek­si isän­nöit­si­jäk­si va­lit­tiin Kari Vares

22.12.2020 17:03
Tilaajille
Perttu Granlund Sarakylästä Pudasjärven kaupungin kiinteistöpäälliköksi

Perttu Gran­lund Sa­ra­ky­läs­tä Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kiin­teis­tö­pääl­li­kök­si

17.12.2020 09:17
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin kiinteistöpäällikön virkaan kuusi hakijaa – neljä työhaastatteluun

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kiin­teis­tö­pääl­li­kön virkaan kuusi hakijaa – neljä työ­haas­tat­te­luun

02.12.2020 14:51
Tilaajille
Pudasjärven kiinteistötoimi kriisissä? – kiinteistötietoja kartoitetaan opiskelijavoimin, kiinteistöpäällikön virka uuten hakuun...

Pu­das­jär­ven kiin­teis­tö­toi­mi krii­sis­sä? – kiin­teis­tö­tie­to­ja kar­toi­te­taan opis­ke­li­ja­voi­min, kiin­teis­tö­pääl­li­kön virka uuten ha­kuun...

21.10.2020 16:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin toukokuussa virkaansa astunut kiinteistöpäällikkö luopuu virastaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin tou­ko­kuus­sa vir­kaan­sa astunut kiin­teis­tö­pääl­lik­kö luopuu vi­ras­taan

14.10.2020 12:48
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin vuokrataloyhtiö huutokauppaa rivitaloja netissä – Kipinän ja Puhoksen rivitalot myynnissä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin vuok­ra­ta­lo­yh­tiö huu­to­kaup­paa ri­vi­ta­lo­ja netissä – Kipinän ja Pu­hok­sen ri­vi­ta­lot myyn­nis­sä

25.09.2020 08:46
Tilaajille
Sarakylän, Lakarin ja Hirvaskosken koulujen remontit pian valmiit

Sa­ra­ky­län, Lakarin ja Hir­vas­kos­ken kou­lu­jen re­mon­tit pian valmiit

11.08.2017 07:30
Kurenalan koulun tyhjennysmyynti ei sujunut ongelmitta – kaupungin työntekijöiden etuosto-oikeus närkästytti

Ku­re­na­lan koulun tyh­jen­nys­myyn­ti ei sujunut on­gel­mit­ta – kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­den etu­os­to-oi­keus när­käs­tyt­ti

20.07.2017 16:15
Jukkatalo tuo markkinoille muuttovalmiit hirsitalot – hirsitoimitukset työllistävät Pudasjärvellä

Juk­ka­ta­lo tuo mark­ki­noil­le muut­to­val­miit hir­si­ta­lot – hir­si­toi­mi­tuk­set työl­lis­tä­vät Pu­das­jär­vel­lä

19.07.2017 15:00
Hirvaskosken rauhanyhdistyksen talo myynnissä

Hir­vas­kos­ken rau­han­yh­dis­tyk­sen talo myyn­nis­sä

17.07.2017 22:05
Asuntokanta ja väestö vanhenevat  – Pudasjärven Vuokratalot varautuu nyt molempiin

Asun­to­kan­ta ja väestö van­he­ne­vat  – Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot va­rau­tuu nyt mo­lem­piin

20.02.2017 10:50
Katso hajottava video! Hartsun purkutyö loppusuoralla

Katso ha­jot­ta­va video! Hartsun pur­ku­työ lop­pu­suo­ral­la

25.11.2016 14:30