SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Katja Hänninen
Ajokortti maksuttomaksi: " Inssiajon keskittäminen vain muutamaan isompaan kaupunkiin vaarantaisi nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet ajokokeen suorittamiseen ja lisäisi autokoulujen ja perheiden kustannuksia"
Kolumni

Ajo­kort­ti mak­sut­to­mak­si: " Ins­si­ajon kes­kit­tä­mi­nen vain muu­ta­maan isom­paan kau­pun­kiin vaa­ran­tai­si nuorten yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det ajo­ko­keen suo­rit­ta­mi­seen ja lisäisi au­to­kou­lu­jen ja per­hei­den kus­tan­nuk­sia"

13.01.2022 14:00
Ministeri Sarkkinen Pudasjärvellä huolissaan kuntien sote-budjetoinnista – Ikävämpi asia oli pudasjärveläinen kiistely kehitysvammaisten asuntoasiassa: "Se jää oikeudessa päätettäväksi", ministeri sanoi ja toivoi sieltä hyvää ratkaisua mahdollisimman pian

Mi­nis­te­ri Sark­ki­nen Pu­das­jär­vel­lä huo­lis­saan kuntien so­te-bud­je­toin­nis­ta – Ikä­väm­pi asia oli pu­das­jär­ve­läi­nen kiis­te­ly ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­toa­sias­sa: "Se jää oi­keu­des­sa pää­tet­tä­väk­si", mi­nis­te­ri sanoi ja toivoi sieltä hyvää rat­kai­sua mah­dol­li­sim­man pian

01.11.2021 11:22
Tilaajille
Kuka päättää sinun sote-palveluistasi? –  Aluevaltuustot päättävät jatkossa esimerkiksi, onko jokaisessa kunnassa oma sosiaali- ja terveysasema, millaiset resurssit perhepalveluilla, neuvoloilla ja lastensuojelulla on tai miten mielenterveyspalvelut ja vanhushoiva on järjestetty
Kolumni

Kuka päättää sinun so­te-pal­ve­luis­ta­si? – Alue­val­tuus­tot päät­tä­vät jat­kos­sa esi­mer­kik­si, onko jo­kai­ses­sa kun­nas­sa oma so­siaa­li- ja ter­vey­sa­se­ma, mil­lai­set re­surs­sit per­he­pal­ve­luil­la, neu­vo­loil­la ja las­ten­suo­je­lul­la on tai miten mie­len­ter­veys­pal­ve­lut ja van­hus­hoi­va on jär­jes­tet­ty

28.10.2021 04:00
Ministeri Hanna Sarkkinen Pudasjärvelle vasemmistoliiton aluevaalikiertueella

Mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen Pu­das­jär­vel­le va­sem­mis­to­lii­ton alue­vaa­li­kier­tueel­la

27.10.2021 15:11
Eduskunnasta Katja Hänninen: Pelkkä rajoitusten purkaminen ei riitä, vaan meidän on kuunneltava lapsia ja heidän huoliaan tulevasta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Katja Hän­ni­nen: Pelkkä ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ei riitä, vaan meidän on kuun­nel­ta­va lapsia ja heidän huo­liaan tu­le­vas­ta

14.04.2021 15:51
Eduskunnasta Katja Hänninen: Suomi ei tarvitse HX-hävittäjiä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Katja Hän­ni­nen: Suomi ei tar­vit­se HX-hä­vit­tä­jiä

05.01.2021 13:02
Eduskunnasta Katja Hänninen: Budjettiriihen työllisyystoimista
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Katja Hän­ni­nen: Bud­jet­ti­rii­hen työl­li­syys­toi­mis­ta

23.09.2020 06:01