Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan Pu­das­jär­ven val­tuus­to­ryh­män ja kun­nal­lis­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen kan­na­not­to: Tuu­les­ta voimaa

Pudasjärven Keskusta ottaa kantaa tuulivoimaan.
Pudasjärven Keskusta ottaa kantaa tuulivoimaan.

Tuulivoima on nykytiedon mukaan energialähde puhtaimmasta päästä. Rakentaminen on tähän mennessä keskittynyt Suomessa rannikkoalueille, mutta tekniikan kehittyessä ja mastokorkeuksien noustessa sisämaan tuulivoimapuistojen rakentaminen on tullut kannattavaksi.

On arvioitu, että vuonna 2023 tuulivoima kattaa 17 % Suomen sähköntuotannosta. Pudasjärven ei kannata olla vain passiivinen sivustaseuraaja tässä uusiutuvien energiantuotantomuotojen kehityksessä, vaan suhtautua avoimesti tekniikan suomiin mahdollisuuksiin.

Tuulivoima on laajasti hyväksytty energiamuoto. Tuulivoimapuiston tullessa lähialueille asukkaat haluavat puiston suunnittelusta riittävästi tietoa. Paikallisten asukkaiden ja tuulivoiman rakentajien välillä on tärkeä saavuttaa toimiva neuvotteluyhteys. Avoin tiedottaminen ja vuoropuhelu kuntalaisten ja maanomistajien kanssa on tarpeellista.

Tuulivoima hyödyttää aluetta sekä rakentamisaikaisten että pysyvien työpaikkojen muodossa. Lisäksi alue profiloituu ympäristöystävällisen energian tuotannosta, joka lisää alueen myönteistä imagoa. Tulevaisuudessa tuulivoiman kiinteistövero tuottaa tuloja kunnan verotuloon, joka käytetään kaikkien kuntalaisten palvelutuotantoon.

Keskustan Pudasjärven valtuustoryhmä ja kunnallisjärjestö suhtautuvat myönteisesti tuulivoimaan ja sen alueelle tuomiin vaikutuksiin. Keskusta kannustaa sekä tuulivoimaa tuottavia yhtiöitä että kuntalaisia toimivaan keskinäiseen vuoropuheluun ja vaikuttamiseen tuulivoiman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Keskustan Pudasjärven valtuustoryhmä
Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön hallitus