Ylioppilaat: "Me teimme sen!" – Näin haikean rie­muk­kaas­ti Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set juh­li­vat lak­kiais­päi­vä­nä

Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Taivalkoski
Viikko
Taivalkoskelaisten somevaikuttajien Jaakko ja Niina Polon Team Pulu -Instagram-tilin videot keräävät jopa kaksi miljoonaa näyttökertaa – Jaakko Polo: "Enää ei voi kulkea oikeen missään sillä tavalla, että kukaan ei tunnistaisi"

Tai­val­kos­ke­lais­ten so­me­vai­kut­ta­jien Jaakko ja Niina Polon Team Pulu -Ins­ta­gram-ti­lin videot ke­rää­vät jopa kaksi mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa – Jaakko Polo: "Enää ei voi kulkea oikeen missään sillä ta­val­la, että kukaan ei tun­nis­tai­si"

02.06.2023 15:00
Tilaajille
Telatek-ryhmässä saatiin yt-neuvottelut päätökseensä – toimitusjohtaja Juha Iiponen: "Ketään ei ole vielä jouduttu lomauttamaan, mutta olemme varautuneet siihen"

Te­la­tek-ryh­mäs­sä saatiin yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen­sä – toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ii­po­nen: "Ketään ei ole vielä jou­dut­tu lo­maut­ta­maan, mutta olemme va­rau­tu­neet siihen"

02.06.2023 06:00
Tilaajille
Onnea ammattiin valmistuneille! – Katso tästä OSAOn Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköistä val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le! – Katso tästä OSAOn Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken yk­si­köis­tä val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

02.06.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen suunnitelma Taivalkoskella huolestuttavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen suun­ni­tel­ma Tai­val­kos­kel­la huo­les­tut­ta­vat

28.05.2023 19:01
Tilaajille
Kuukausi
Kansanedustaja kiitoskierroksella Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tarjolla oli iloista keskustelua ja lättyjä

Kan­san­edus­ta­ja kii­tos­kier­rok­sel­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tar­jol­la oli iloista kes­kus­te­lua ja lättyjä

25.05.2023 10:15
Tilaajille
"On tullut myös huolta, että tänne ei uskalleta muuttaa" – Pohde toi paljon tietoa, mutta vuodeosaston korvaaminen uudella yksiköllä ja kotisairaalalla herättää kysymyksiä Taivalkoskella

"On tullut myös huolta, että tänne ei us­kal­le­ta muut­taa" – Pohde toi paljon tietoa, mutta vuo­de­osas­ton kor­vaa­mi­nen uudella yk­si­köl­lä ja ko­ti­sai­raa­lal­la he­rät­tää ky­sy­myk­siä Tai­val­kos­kel­la

24.05.2023 17:15
Tilaajille
Taivalkosken kirkon peruskorjaus siirtyy vuodelle 2024 – Kirkkoherra Tuomo Törmänen: "Tämä ei ollut yllätys"

Tai­val­kos­ken kirkon pe­rus­kor­jaus siirtyy vuo­del­le 2024 – Kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen: "Tämä ei ollut yl­lä­tys"

23.05.2023 13:31
Tilaajille
Tie valmistui vain kartalla – Kouvan ja Taivalkosken Kylmälän välisen tien maksajasta kiisteltiin vuosia, tekemättä se lopulta jäi

Tie val­mis­tui vain kar­tal­la – Kouvan ja Tai­val­kos­ken Kyl­mä­län välisen tien mak­sa­jas­ta kiis­tel­tiin vuosia, te­ke­mät­tä se lopulta jäi

22.05.2023 10:44 1
Tilaajille
Saadaanko Taivalvaaralle uudet toimijat? Va. kunnanjohtajan pojan Miro Haatajan ja Carita Shemeikan liiketoimintasuunnitelma pärjäsi markkinakartoituksessa Komakea paremmin

Saa­daan­ko Tai­val­vaa­ral­le uudet toi­mi­jat? Va. kun­nan­joh­ta­jan pojan Miro Haa­ta­jan ja Carita She­mei­kan lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma pärjäsi mark­ki­na­kar­toi­tuk­ses­sa Komakea pa­rem­min

20.05.2023 12:00
Tilaajille
Kutistuvan vuodeosaston työntekijöiden kanssa käydään muutosneuvottelut Taivalkoskella – ei uhkaa irtisanomisista

Ku­tis­tu­van vuo­de­osas­ton työn­te­ki­jöi­den kanssa käydään muu­tos­neu­vot­te­lut Tai­val­kos­kel­la – ei uhkaa ir­ti­sa­no­mi­sis­ta

18.05.2023 14:23 1
Tilaajille
Taivalkosken vuodeosasto muuttuu 15-paikkaiseksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi – va. kunnanjohtaja: "Toivon, että aluevaltuusto uudelleenarvioi"

Tai­val­kos­ken vuo­de­osas­to muuttuu 15-paik­kai­sek­si ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­si­kök­si – va. kun­nan­joh­ta­ja: "Toi­von, että alue­val­tuus­to uu­del­lee­nar­vioi"

17.05.2023 09:00
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken lukion kevään 2023 ylioppilaat

Tässä ovat Tai­val­kos­ken lukion kevään 2023 yli­op­pi­laat

16.05.2023 10:30 1
Tilaajille
Poikkeuksellisen hieno paikka kirkonkylällä joen varressa – Taivalkosken kunta muuttaa kaava-aluetta, joka on jäänyt rakentamatta

Poik­keuk­sel­li­sen hieno paikka kir­kon­ky­läl­lä joen var­res­sa – Tai­val­kos­ken kunta muuttaa kaa­va-aluet­ta, joka on jäänyt ra­ken­ta­mat­ta

15.05.2023 07:21
Tilaajille
"Keskustelu päättyy" – Taivalkosken valtuusto päätti Jokijärven ranta-asemakaavasta, sadan tonnin lisämäärärahasta ja pakolaissopimuksesta ilman keskustelua

"Kes­kus­te­lu päät­tyy" – Tai­val­kos­ken val­tuus­to päätti Jo­ki­jär­ven ran­ta-ase­ma­kaa­vas­ta, sadan tonnin li­sä­mää­rä­ra­has­ta ja pa­ko­lais­so­pi­muk­ses­ta ilman kes­kus­te­lua

14.05.2023 14:54
Tilaajille
Taivalkosken veteraanijuhlassa kuultiin puheita sisusta, Natosta ja ukrainalaisista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ken ve­te­raa­ni­juh­las­sa kuul­tiin puheita si­sus­ta, Natosta ja uk­rai­na­lai­sis­ta

10.05.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Liki 340 000 euroa kirkkohallitukselta Taivalkosken kirkon remonttiin, velkaa joudutaan ehkä ottamaan silti satoja tuhansia: "Ilman lainarahaa remonttia on mahdoton toteuttaa"

Liki 340 000 euroa kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta Tai­val­kos­ken kirkon re­mont­tiin, velkaa jou­du­taan ehkä ot­ta­maan silti satoja tu­han­sia: "Ilman lai­na­ra­haa re­mont­tia on mah­do­ton to­teut­taa"

20.04.2023 13:36
Tilaajille
Paintball-kenttään varatut rahat Taivalvaaran välineistöön – lisämäärärahasta päätetään myöhemmin

Paint­ball-kent­tään varatut rahat Tai­val­vaa­ran vä­li­neis­töön – ­li­sä­mää­rä­ra­has­ta pää­te­tään myö­hem­min

19.04.2023 09:37
Tilaajille
Peili sota-aikaan Taivalkoskella – Taivalkosken kunta on valmistanut koulukeskuksen tuntumassa sijaitsevat tilat sota-ajan perinnehuoneelle ja sen näyttelylle

Peili so­ta-ai­kaan Tai­val­kos­kel­la – Tai­val­kos­ken kunta on val­mis­ta­nut kou­lu­kes­kuk­sen tun­tu­mas­sa si­jait­se­vat tilat so­ta-ajan pe­rin­ne­huo­neel­le ja sen näyt­te­lyl­le

12.04.2023 17:30
Tilaajille
Koston kalasataman myymisestä keskusteltu Taivalkosken kunnassa – kalankasvattaja pyrkii saamaan perkuuoikeutensa takaisin

Koston ka­la­sa­ta­man myy­mi­ses­tä kes­kus­tel­tu Tai­val­kos­ken kun­nas­sa – ka­lan­kas­vat­ta­ja pyrkii saamaan per­kuu­oi­keu­ten­sa ta­kai­sin

11.04.2023 17:00
Tilaajille
Näitä asioita Olga Oinas-Panuma aikoo viedä eteenpäin eduskunnassa – "Haluan pysyä helposti lähestyttävänä ihmisenä, jolla juuret eivät unohdu"

Näitä asioita Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aikoo viedä eteen­päin edus­kun­nas­sa – "Haluan pysyä hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä­nä ih­mi­se­nä, jolla juuret eivät unohdu"

08.04.2023 12:00
Tilaajille