VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Taivalkoski
Viikko
Dieselin hinta uhkaa bussiyhteyksiä Koillismaalle – "Eletään aika kriittisiä aikoja"

Die­se­lin hinta uhkaa bus­si­yh­teyk­siä Koil­lis­maal­le – "E­le­tään aika kriit­ti­siä aikoja"

20.01.2022 04:02
Tilaajille
Taivalkosken terveyskeskuksen uudesta automaatista helposti hoitotarvikkeita mukaan

Tai­val­kos­ken ter­veys­kes­kuk­sen uudesta au­to­maa­tis­ta hel­pos­ti hoi­to­tar­vik­kei­ta mukaan

19.01.2022 14:26
Tilaajille
Aija-Mari Moilanen valittiin Taivalkosken hallintopäälliköksi

Ai­ja-Ma­ri Moi­la­nen va­lit­tiin Tai­val­kos­ken hal­lin­to­pääl­li­kök­si

18.01.2022 11:32
Tilaajille
Pudasjärven ja Taivalkosken ehdokkaat tehneet nihkeästi ennakkoilmoituksia vaalirahoituksesta – neljästä puolueesta ei ainuttakaan ilmoitusta

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken eh­dok­kaat tehneet nih­keäs­ti en­nak­ko­il­moi­tuk­sia vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta – ­nel­jäs­tä puo­luees­ta ei ai­nut­ta­kaan il­moi­tus­ta

18.01.2022 04:02
Tilaajille
Taivalkoski toimitti hallintopäällikköhakijoiden hakemukset puolitoista tuntia ennen päätöskokouksen alkua – näin hakijat korostavat vahvuuksiaan

Tai­val­kos­ki toi­mit­ti hal­lin­to­pääl­lik­kö­ha­ki­joi­den ha­ke­muk­set puo­li­tois­ta tuntia ennen pää­tös­ko­kouk­sen alkua – näin hakijat ko­ros­ta­vat vah­vuuk­siaan

17.01.2022 15:51
Tilaajille
Taivalkoski valitsee uuden huippuvirkamiehen neljästä vaihtoehdosta, kunta vitkuttaa tietojen luovuttamista hakijoista – "Olemme tosi tupella", pahoittelee kunnanjohtaja

Tai­val­kos­ki va­lit­see uuden huip­pu­vir­ka­mie­hen nel­jäs­tä vaih­toeh­dos­ta, kunta vit­kut­taa tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta ha­ki­jois­ta – "O­lem­me tosi tu­pel­la", pa­hoit­te­lee kun­nan­joh­ta­ja

17.01.2022 11:14
Tilaajille
Kuukausi
Metsästyskielto laajenee Pikku-Syötteelle – Avi päätti Koillismaan ja Kainuun rajoituksista seuraavaksi viideksi vuodeksi

Met­säs­tys­kiel­to laa­je­nee Pik­ku-Syöt­teel­le – Avi päätti Koil­lis­maan ja Kainuun ra­joi­tuk­sis­ta seu­raa­vak­si vii­dek­si vuo­dek­si

14.01.2022 12:47
Tilaajille
Lumi katkoo puita ja sähköjä Koillismaalla – "Koko yhtiön miehistö on kiertänyt puhdistamassa linjoja"

Lumi katkoo puita ja sähköjä Koil­lis­maal­la – "Koko yhtiön mie­his­tö on kier­tä­nyt puh­dis­ta­mas­sa lin­jo­ja"

13.01.2022 07:59
Tilaajille
Pudasjärven ja Taivalkosken aluevaaliehdokkaat yksimielisiä: palveluiden on säilyttävä saavutettavina

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken alue­vaa­li­eh­dok­kaat yk­si­mie­li­siä: pal­ve­lui­den on säi­lyt­tä­vä saa­vu­tet­ta­vi­na

12.01.2022 07:59
Ennakkoäänestys käynnistyy tänään – Kokosimme tietopaketin: Mitä äänestäjän pitää tietää aluevaaleista? Missä ja milloin Pudasjärvellä ja Taivalkoskella voi ennakkoäänestää?

En­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyy tänään – Ko­ko­sim­me tie­to­pa­ke­tin: Mitä ää­nes­tä­jän pitää tietää alue­vaa­leis­ta? Missä ja milloin Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la voi en­nak­koää­nes­tää?

12.01.2022 04:02
Puunkuljettajat toivovat rautatieyhteyttä Koillismaalle – Taivalkosken terminaali toisi puulle lisää markkinaa: "Minusta on ollut hölmöä, että rata on unohdettu,  onhan meillä ollut puuvirtoja kautta aikojen"

Puun­kul­jet­ta­jat toi­vo­vat rau­ta­tie­yh­teyt­tä Koil­lis­maal­le – Tai­val­kos­ken ter­mi­naa­li toisi puulle lisää mark­ki­naa: "Mi­nus­ta on ollut hölmöä, että rata on unoh­det­tu, onhan meillä ollut puu­vir­to­ja kautta ai­ko­jen"

05.01.2022 18:02 1
Tilaajille
Uudella hankkeella houkutellaan Taivalkoskelle – "tarvitaan lisää työnantajatarinoita sekä henkilötarinoita kerrottavaksi"

Uudella hank­keel­la hou­ku­tel­laan Tai­val­kos­kel­le – "tar­vi­taan lisää työn­an­ta­ja­ta­ri­noi­ta sekä hen­ki­lö­ta­ri­noi­ta ker­rot­ta­vak­si"

05.01.2022 12:54
Tilaajille
Taivalkoski houkuttelee tänäkin vuonna opiskelijoita rahalla pysymään taivalkoskelaisina

Tai­val­kos­ki hou­kut­te­lee tänäkin vuonna opis­ke­li­joi­ta rahalla py­sy­mään tai­val­kos­ke­lai­si­na

03.01.2022 14:53
Tilaajille
Varkaat iskivät yön pimeydessä Taivalkoskella – Poliisi kaipaa vihjeitä

Varkaat iskivät yön pi­mey­des­sä Tai­val­kos­kel­la – Poliisi kaipaa vih­jei­tä

31.12.2021 17:36
Taivalkosken hallintopäällikön virkaan kahdeksan hakijaa

Tai­val­kos­ken hal­lin­to­pääl­li­kön virkaan kah­dek­san hakijaa

30.12.2021 15:05
Tilaajille
Vanhemmat
Caruna huolissaan: Tykkylumi voi aiheuttaa sähkökatkoja – "Jos sähkölinjan päälle on kaatunut puu, poistu hyppien tai loikkien"

Caruna huo­lis­saan: Tyk­ky­lu­mi voi ai­heut­taa säh­kö­kat­ko­ja – "Jos säh­kö­lin­jan päälle on kaa­tu­nut puu, poistu hyppien tai loik­kien"

16.12.2021 15:51
Tilaajille
Pudasjärvelle kirjattiin viime viikolla 21 uutta koronatapausta, ja maanantaina tuli viisi lisää – Kolmannet rokotukset edenneet verkkaisesti

Pu­das­jär­vel­le kir­jat­tiin viime vii­kol­la 21 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, ja maa­nan­tai­na tuli viisi lisää – Kol­man­net ro­ko­tuk­set eden­neet verk­kai­ses­ti

13.12.2021 12:07
Koillismaalla juhlistetaan itsenäisyyspäivää perinteisin menoin – Kuusamossa juhlakansalta vaaditaan koronapassi, Taivalkoskella kirkkoon otetaan rajoitettu määrä

Koil­lis­maal­la juh­lis­te­taan it­se­näi­syys­päi­vää pe­rin­tei­sin menoin – Kuu­sa­mos­sa juh­la­kan­sal­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si, Tai­val­kos­kel­la kirk­koon otetaan ra­joi­tet­tu määrä

04.12.2021 10:45
Tilaajille
Koillismaalle pakkasvaroitus: viikonloppuna jopa -30 astetta pakkasta – Meteorologi: " Lämpötila on ollut tavanomaiseen nähden jopa kymmentä astetta kylmempää kuin tavallisesti tähän asti"

Koil­lis­maal­le pak­kas­va­roi­tus: vii­kon­lop­pu­na jopa -30 astetta pak­kas­ta – Me­teo­ro­lo­gi: " Läm­pö­ti­la on ollut ta­van­omai­seen nähden jopa kym­men­tä astetta kyl­mem­pää kuin ta­val­li­ses­ti tähän asti"

04.12.2021 10:45
Tilaajille
Taivalkoskelaista purrut karhu on todennäköisesti palannut talviunilleen – karhuhyökkäys talvella on äärimmäisen harvinainen

Tai­val­kos­ke­lais­ta purrut karhu on to­den­nä­köi­ses­ti pa­lan­nut tal­vi­unil­leen – kar­hu­hyök­käys tal­vel­la on ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­nen

30.11.2021 15:55
Tilaajille