Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Taivalkoski
Kuukausi
Heli Hietala Taivalkoskelta nousee Pohteen aluevaltuustoon liikenneonnettomuudessa menehtyneen Jari Nahkasen tilalle

Heli Hietala Tai­val­kos­kel­ta nousee Pohteen alue­val­tuus­toon lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa me­neh­ty­neen Jari Nah­ka­sen tilalle

09.02.2024 13:24
Tilaajille
Taivalkosken kunta ja OSAO elävät sulassa sovussa saman katon alla — ja tiivistämään pystytään lisääkin

Tai­val­kos­ken kunta ja OSAO elävät sulassa sovussa saman katon alla — ja tii­vis­tä­mään pys­ty­tään li­sää­kin

04.02.2024 18:00
Tilaajille
”Perusjututkin saattoi siinä vähän unohtua” — Taivalkoskella kilpailtiin siitä, kuka on taitavin metsäkoneen käyttäjä

”Pe­rus­ju­tut­kin saattoi siinä vähän unoh­tua” — Tai­val­kos­kel­la kil­pail­tiin siitä, kuka on tai­ta­vin met­sä­ko­neen käyt­tä­jä

03.02.2024 12:00
Tilaajille
Taivalkosken liikuntapaikoista moni kaipaa huoltoa, korjausta tai laajennusta  – kokonaistilanteeseen ei ole kuitenkaan tulossa nopeasti muutosta

Tai­val­kos­ken lii­kun­ta­pai­kois­ta moni kaipaa huol­toa, kor­jaus­ta tai laa­jen­nus­ta – ko­ko­nais­ti­lan­tee­seen ei ole kui­ten­kaan tulossa no­peas­ti muu­tos­ta

02.02.2024 18:00
Tilaajille
Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä sujui vilkkaasti Taivalkoskella: ”Presidentti saisi lyödä enemmän nyrkkiä pöytään”, toivoi yksi äänensä antanut

En­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä sujui vilk­kaas­ti Tai­val­kos­kel­la: ”P­re­si­dent­ti saisi lyödä enemmän nyrkkiä pöy­tään”, toivoi yksi äänensä antanut

01.02.2024 06:50
Tilaajille
Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri myönsi tunnustuksen Taivalkosken kunnan kulttuurituottaja Tiina Luokkaselle – perusteluina aktiivisuus

Ka­jaa­nin kau­pun­gin­teat­te­ri – alue­teat­te­ri myönsi tun­nus­tuk­sen Tai­val­kos­ken kunnan kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Tiina Luok­ka­sel­le – pe­rus­te­lui­na ak­tii­vi­suus

23.01.2024 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Taivalkosken konepajalta jo 200:s ruoripotkurirunko – Millintarkkaa työtä, kun lavetille nostettiin 50 tonnia painava runko

Tai­val­kos­ken ko­ne­pa­jal­ta jo 200:s ruo­ri­pot­ku­ri­run­ko – Mil­lin­tark­kaa työtä, kun la­ve­til­le nos­tet­tiin 50 tonnia painava runko

20.01.2024 07:30 1
Tilaajille
Taivalkoskelaisen Aatu Turpeisen rassausvideoita katsovat jopa sadat tuhannet ihmiset –  näin Aatun harrastus kasvoi melkein päätyöksi

Tai­val­kos­ke­lai­sen Aatu Tur­pei­sen ras­saus­vi­deoi­ta kat­so­vat jopa sadat tu­han­net ihmiset –  näin Aatun har­ras­tus kasvoi melkein pää­työk­si

08.01.2024 15:42
Tilaajille
Taivalkoskella lähdetään toiveikkaana uuteen vuoteen – va. kunnanjohtaja Mirva Haataja kertoo, mitkä ovat kunnan suurimmat haasteet vuonna 2024

Tai­val­kos­kel­la läh­de­tään toi­veik­kaa­na uuteen vuoteen – va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, mitkä ovat kunnan suu­rim­mat haas­teet vuonna 2024

02.01.2024 05:00
Tilaajille
Taivalkosken Eläkeliiton yhdistys kokousti suunnitellen uutta vuodelle 2024 – Jari Jussila jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ken Elä­ke­lii­ton yh­dis­tys ko­kous­ti suun­ni­tel­len uutta vuo­del­le 2024 – Jari Jussila jatkaa yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na

27.12.2023 10:32
Tilaajille
Taivalkosken valtuustoryhmät ottavat kuusamolaisten tiernapoikahaasteen vastaan  – jo pelkästään haaste toi hyvää mieltä vuoden viimeiseen valtuuston kokoukseen

Tai­val­kos­ken val­tuus­to­ryh­mät ottavat kuu­sa­mo­lais­ten tier­na­poi­ka­haas­teen vastaan – jo pel­käs­tään haaste toi hyvää mieltä vuoden vii­mei­seen val­tuus­ton ko­kouk­seen

22.12.2023 15:00
Tilaajille
Taivalvaaran hiihtokeskus sai uudet yrittäjät, jotka toivat hyllyyn läskipyörät ja vievät paikan TikTokiin: "Teemme nuorille hyviä suorituspaikkoja, jotka ovat myös turvallisia"

Tai­val­vaa­ran hiih­to­kes­kus sai uudet yrit­tä­jät, jotka toivat hyllyyn läs­ki­pyö­rät ja vievät paikan Tik­To­kiin: "Teemme nuo­ril­le hyviä suo­ri­tus­paik­ko­ja, jotka ovat myös tur­val­li­sia"

07.12.2023 05:00
Tilaajille
Päätalo-veteraani haluaa tehdä Kallesta uuden elokuvan ja uskoo, että se kiinnostaa kansainvälisestikin – rahoituspottiin Naturpolikselta kymppitonni

Pää­ta­lo-ve­te­raa­ni haluaa tehdä Kal­les­ta uuden elo­ku­van ja uskoo, että se kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­ses­ti­kin – ra­hoi­tus­pot­tiin Na­tur­po­lik­sel­ta kymp­pi­ton­ni

23.11.2023 12:02
Tilaajille
Taivalkoskella  jäähallin rakentamista  ei pidetän realistisena, mutta tuoreessa valtuustoaloitteessa toivotaan  kaukalon kattamista – mallia voitaisiin ottaa Puolangalta

Tai­val­kos­kel­la jää­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta ei pidetän rea­lis­ti­se­na, mutta tuo­rees­sa val­tuus­toa­loit­tees­sa toi­vo­taan kau­ka­lon kat­ta­mis­ta – mallia voi­tai­siin ottaa Puo­lan­gal­ta

21.11.2023 06:00
Tilaajille
Lypsykarjatilan yrittäjä Sami Lohilahti palkittiin Taivalkoskella – yrittäjäpalkinto jaettiin sinnikkyydestä pärjätä maatalouden vaatimuksissa

Lyp­sy­kar­ja­ti­lan yrit­tä­jä Sami Lo­hi­lah­ti pal­kit­tiin Tai­val­kos­kel­la – yrit­tä­jä­pal­kin­to jaet­tiin sin­nik­kyy­des­tä pärjätä maa­ta­lou­den vaa­ti­muk­sis­sa

19.11.2023 12:06
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken suurituloisimmat – tutut nimet kärjessä toista vuotta peräkkäin

Tässä ovat Tai­val­kos­ken suu­ri­tu­loi­sim­mat – tutut nimet kär­jes­sä toista vuotta pe­räk­käin

09.11.2023 06:00
Tilaajille
Taivalkoskelta halutaan tiloja ensi kesän Suviseurojen majoittujille – matka yösijalle kestää kolme varttia

Tai­val­kos­kel­ta ha­lu­taan tiloja ensi kesän Su­vi­seu­ro­jen ma­joit­tu­jil­le – matka yö­si­jal­le kestää kolme varttia

17.10.2023 11:05
Tilaajille
Taivalkoski uudistaa ulkoisen ilmeensä ja logon – Tarjouskilpailun voittanut, jo lähes 30 vuotta toiminut Pentagon Design on pokannut historiansa aikana 43 palkintoa

Tai­val­kos­ki uu­dis­taa ul­koi­sen il­meen­sä ja logon – Tar­jous­kil­pai­lun voit­ta­nut, jo lähes 30 vuotta toi­mi­nut Pen­ta­gon Design on po­kan­nut his­to­rian­sa aikana 43 pal­kin­toa

14.10.2023 15:00
Tilaajille
Taivalkoski haluaa näkyväksi ja kiinnostavaksi matkailupitäjäksi – työpajassa Jukka Mikkonen visioi kasvua murtomaahiihdosta: "Nyt pitää vain aikaistaa ensilumenlatua sekä lisäksi kesäksi luoda hyvät puitteet rullasuksihiihdolle"

Tai­val­kos­ki haluaa nä­ky­väk­si ja kiin­nos­ta­vak­si mat­kai­lu­pi­tä­jäk­si – työ­pa­jas­sa Jukka Mik­ko­nen visioi kasvua mur­to­maa­hiih­dos­ta: "Nyt pitää vain ai­kais­taa en­si­lu­men­la­tua sekä lisäksi kesäksi luoda hyvät puit­teet rul­la­suk­si­hiih­dol­le"

11.10.2023 15:00
Tilaajille
Taivalkoskelaiset sisarukset Tanja ja Teija tuottavat kasvattajille lasten tunnetaitovälineitä – "Kilpailua tällä alalla on aika paljon"

Tai­val­kos­ke­lai­set si­sa­ruk­set Tanja ja Teija tuot­ta­vat kas­vat­ta­jil­le lasten tun­ne­tai­to­vä­li­nei­tä – "Kil­pai­lua tällä alalla on aika paljon"

05.10.2023 18:00
Tilaajille