Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Maaseutuseurakunnilla on syytä ottaa lusikka kauniiseen käteen – "Onko Koillismaalla silloin itsenäisiä seurakuntia, seurakuntayhtymä vai yksi iso seurakunta?"

Maa­seu­tu­seu­ra­kun­nil­la on syytä ottaa lusikka kau­nii­seen käteen – "Onko Koil­lis­maal­la silloin it­se­näi­siä seu­ra­kun­tia, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä vai yksi iso seu­ra­kun­ta?"

09.10.2023 18:00
Tilaajille
Kirkkojen kellot soivat Ukrainan puolesta sodan vuosipäivänä ympäri maan, myös Pudasjärvellä

Kirk­ko­jen kellot soivat Uk­rai­nan puo­les­ta sodan vuo­si­päi­vä­nä ympäri maan, myös Pu­das­jär­vel­lä

20.02.2023 15:00
Kutsumus toi Mikael Johanssonin papiksi pohjoiseen – Pudasjärven ihmiset ja maisemat sykähdyttävät

Kut­su­mus toi Mikael Jo­hans­so­nin papiksi poh­joi­seen – Pu­das­jär­ven ihmiset ja mai­se­mat sy­käh­dyt­tä­vät

27.01.2023 09:00
Tilaajille
Ehdokaslistojensa eniten ääniä saaneet jatkavat kiitollisina luottamustehtävien hoitoa – painottavat yhteistyön merkitystä Pudasjärven seurakunnassa

Eh­do­kas­lis­to­jen­sa eniten ääniä saaneet jat­ka­vat kii­tol­li­si­na luot­ta­mus­teh­tä­vien hoitoa – pai­not­ta­vat yh­teis­työn mer­ki­tys­tä Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa

23.11.2022 08:56
Tilaajille
Rauhallisin ja nöyrin mielin jatkamaan luottamustehtävässä – Kuusilapsisen perheen äiti Anna-Maaria Jaakkola oli Pudasjärven seurakuntavaalien ääniharava

Rau­hal­li­sin ja nöyrin mielin jat­ka­maan luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä – Kuu­si­lap­si­sen perheen äiti An­na-Maa­ria Jaak­ko­la oli Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Kymmenen uutta valtuutettua – Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuustoon valituista yli puolet uusia, mutta valittujen joukossa on monia tuttuja nimiä

Kym­me­nen uutta val­tuu­tet­tua – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toon va­li­tuis­ta yli puolet uusia, mutta va­lit­tu­jen jou­kos­sa on monia tuttuja nimiä

21.11.2022 11:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan uusi kirkkovaltuusto on valittu – tässä on seurakuntavaalien tulos

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan uusi kirk­ko­val­tuus­to on valittu – tässä on seu­ra­kun­ta­vaa­lien tulos

20.11.2022 22:47
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa voi äänestää tänään iltakahdeksaan saakka – tuloksia odotettavissa myöhään illalla

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa voi ää­nes­tää tänään il­ta­kah­dek­saan saakka – tu­lok­sia odo­tet­ta­vis­sa myöhään illalla

20.11.2022 11:17
Tilaajille
Sopuisa seurakunta vaaliuurnilla – seurakunnallinen päätöksenteko ei Pudasjärvellä herätä suuria tunteita
Pääkirjoitus

Sopuisa seu­ra­kun­ta vaa­li­uur­nil­la – seu­ra­kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko ei Pu­das­jär­vel­lä herätä suuria tun­tei­ta

09.11.2022 05:00
Tilaajille
Taina Manninen haluaa lähteä luomaan uutta rovastikuntaa kysellen: "Yhteisen viisauden löytäminen on tosi tärkeä juttu"

Taina Man­ni­nen haluaa lähteä luomaan uutta ro­vas­ti­kun­taa ky­sel­len: "Yh­tei­sen vii­sau­den löy­tä­mi­nen on tosi tärkeä juttu"

23.09.2022 11:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien äänestyspaikat selvillä Pudasjärvellä – uutena äänestyspaikkana kirjakaupan entinen liiketila

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pai­kat sel­vil­lä Pu­das­jär­vel­lä – uutena ää­nes­tys­paik­ka­na kir­ja­kau­pan entinen lii­ke­ti­la

16.09.2022 09:25
Tilaajille
Taivalkosken seurakuntavaaleissa ehdokkaita neljällä listalla – katso nimet

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa eh­dok­kai­ta nel­jäl­lä lis­tal­la – katso nimet

15.09.2022 21:54
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassa jätettiin kolme ehdokaslistaa seurakuntavaaleihin – katso tiedossa olevat ehdokkaat

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa jä­tet­tiin kolme eh­do­kas­lis­taa seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin – katso tie­dos­sa olevat eh­dok­kaat

15.09.2022 19:47
Tilaajille
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy pian – äänestämään pääsee marraskuussa

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lu päättyy pian – ää­nes­tä­mään pääsee mar­ras­kuus­sa

10.09.2022 06:00
Tilaajille
Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa, ehdokasasettelu on jo alkanut

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit jär­jes­te­tään mar­ras­kuus­sa, eh­do­kas­aset­te­lu on jo alkanut

18.03.2022 10:00
Ehtoolliselle enintään kuusi kerrallaan – Pudasjärven seurakunnan pääsiäisen tilaisuudet verkossa

Eh­tool­li­sel­le enin­tään kuusi ker­ral­laan – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan pää­siäi­sen ti­lai­suu­det ver­kos­sa

01.04.2021 11:24
Tilaajille
Pudasjärvellä pääsee pääsiäisenä ehtoolliselle poikkeusjärjestelyin – seurakunta tarjoaa hiljaisen viikon ja pääsiäisen tilaisuuksia verkossa

Pu­das­jär­vel­lä pääsee pää­siäi­se­nä eh­tool­li­sel­le poik­keus­jär­jes­te­lyin – seu­ra­kun­ta tarjoaa hil­jai­sen viikon ja pää­siäi­sen ti­lai­suuk­sia ver­kos­sa

25.03.2021 15:59
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassa innostetaan mukaan Yhteisvastuukeräykseen lempeästi keppiä käyttäen – "Me aivan hullaannuimme tästä jumppakeppihommasta!"

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa in­nos­te­taan mukaan Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen lem­peäs­ti keppiä käyt­täen – "Me aivan hul­laan­nuim­me tästä jump­pa­kep­pi­hom­mas­ta!"

12.02.2021 17:52
Tilaajille
Kirkko on lähellä ihmistä, kuten paikallislehtikin – arkkipiispa Tapio Luoma iloitsee kirkon moniäänisyydestä

Kirkko on lähellä ih­mis­tä, kuten pai­kal­lis­leh­ti­kin – ark­ki­piis­pa Tapio Luoma iloit­see kirkon mo­ni­ää­ni­syy­des­tä

10.02.2021 04:56
Tilaajille