Seurakunta
Kuka käyttää kirkon ääntä ja onko papin on parempi olla puhumatta politiikkaa?
Kolumni Timo Liikanen

Kuka käyttää kirkon ääntä ja onko papin on parempi olla pu­hu­mat­ta po­li­tiik­kaa?

18.11.2020 05:00
Toivon vene lähtee liikkeelle sururyhmässä – seurakuntakodilla tarjolla vertaistukea ja asiantuntija-apua puolisonsa menettäneille

Toivon vene lähtee liik­keel­le su­ru­ryh­mäs­sä – seu­ra­kun­ta­ko­dil­la tar­jol­la ver­tais­tu­kea ja asian­tun­ti­ja-apua puo­li­son­sa me­net­tä­neil­le

18.02.2019 09:00
Yhteisvastuukeräys käynnistyy – Pudasjärven seurakunta tempaisee suurella keräyspäivällä

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys käyn­nis­tyy – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta tem­pai­see suu­rel­la ke­räys­päi­väl­lä

01.02.2019 09:00

Kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Esko Aho­sel­la on pitkä kokemus seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä

09.01.2019 08:00
Esko Ahonen johtaa Pudasjärven kirkkovaltuustoa – yksimieliset henkilövalinnat neuvostoon

Esko Ahonen johtaa Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­toa – yk­si­mie­li­set hen­ki­lö­va­lin­nat neu­vos­toon

09.01.2019 06:00
Pudasjärven uusi kirkkovaltuusto koolla maanantaina – puheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi

Pu­das­jär­ven uusi kirk­ko­val­tuus­to koolla maa­nan­tai­na – pu­heen­joh­ta­jat va­li­taan kah­dek­si vuo­dek­si

05.01.2019 10:00
Pudasjärven seurakunnan talouspäälliköksi valittiin Timo Niskanen Oulusta

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­li­kök­si va­lit­tiin Timo Nis­ka­nen Oulusta

20.12.2018 06:00
Vieraita 1087, puuroa 280 litraa ja torttuja 1000 – kaiken kansan joulupuuro teki uuden ennätyksen

Vie­rai­ta 1087, puuroa 280 litraa ja tort­tu­ja 1000 – kaiken kansan jou­lu­puu­ro teki uuden en­nä­tyk­sen

19.12.2018 06:00
Kolumni

Poi­min­to­ja papin jou­lu­ka­len­te­ris­ta – on etu­oi­keus olla kirk­ko­vuo­den suurena juh­la-ai­ka­na työssä

19.12.2018 06:00
Hilturannan ja Liepeen alueen käyttö mietintään – seurakunnan kiinteistöt kirkkovaltuutettujen käsittelyssä

Hil­tu­ran­nan ja Liepeen alueen käyttö mie­tin­tään – seu­ra­kun­nan kiin­teis­töt kirk­ko­val­tuu­tet­tu­jen kä­sit­te­lys­sä

15.12.2018 08:00
Kirkkovaltuusto yksimielisesti kahta mieltä – kappalaisen virka lopetettiin, tilalle toinen seurakuntapastori

Kirk­ko­val­tuus­to yk­si­mie­li­ses­ti kahta mieltä – kap­pa­lai­sen virka lo­pe­tet­tiin, tilalle toinen seu­ra­kun­ta­pas­to­ri

14.12.2018 08:00
Kaiken kansan joulupuurolle odotetaan yli tuhatta henkeä – Pudasjärven seurakunnan tapahtuma on yleisömenestys

Kaiken kansan jou­lu­puu­rol­le odo­te­taan yli tuhatta henkeä – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­ma on ylei­sö­me­nes­tys

11.12.2018 09:00
Sarakylän kappelikuoro juhli 20 vuotta – miesäänet puuttuvat mutta nuoria, kirkkaita ääniä on saatu mukaan laulamaan

Sa­ra­ky­län kap­pe­li­kuo­ro juhli 20 vuot­ta – mies­ää­net puut­tu­vat mutta nuoria, kirk­kai­ta ääniä on saatu mukaan lau­la­maan

07.12.2018 09:00
Papiston virkajärjestelyt äänestyttivät Pudasjärven kirkkoneuvostossa

Pa­pis­ton vir­ka­jär­jes­te­lyt ää­nes­tyt­ti­vät Pu­das­jär­ven kirk­ko­neu­vos­tos­sa

01.12.2018 10:00
Kirkkomusiikkiviikon sävelet kutsuvat kuulemaan – ohjelmaa sunnuntaihin saakka

Kirk­ko­mu­siik­ki­vii­kon sävelet kut­su­vat kuu­le­maan – oh­jel­maa sun­nun­tai­hin saakka

29.11.2018 13:00
Pudasjärven kirkkovaltuuston naisenemmistö vahvistui – tällainen on valtuuston ikärakenne

Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­ton nais­enem­mis­tö vah­vis­tui – täl­lai­nen on val­tuus­ton ikä­ra­ken­ne

21.11.2018 06:00
Seurakuntavaalien äänet laskettu – Pudasjärven kirkkovaltuusto uusiutui tuntuvasti

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien äänet las­ket­tu – Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to uu­siu­tui tun­tu­vas­ti

19.11.2018 09:11
Riekinkangas lämmittää Pudasjärven kirkkoa – kahdeksan lämpökaivoa 260 metrin syvyydessä

Rie­kin­kan­gas läm­mit­tää Pu­das­jär­ven kirkkoa – kah­dek­san läm­pö­kai­voa 260 metrin sy­vyy­des­sä

02.11.2018 07:00
Ensi viikko on kirkon reformaatioviikko – kirkkoherra Timo Liikaselta twiitti kerran päivässä

Ensi viikko on kirkon re­for­maa­tio­viik­ko – kirk­ko­her­ra Timo Lii­ka­sel­ta twiitti kerran päi­väs­sä

23.10.2017 10:00
Pudasjärven kirkkovaltuusto päätti veroprosentiksi 1,5 – seurakuntavaalit tulossa ensi vuonna

Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to päätti ve­ro­pro­sen­tik­si 1,5 – seu­ra­kun­ta­vaa­lit tulossa ensi vuonna

12.10.2017 09:00