Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä kun­nia­mer­kit kah­dek­sal­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le ja vii­del­le tai­val­kos­ke­lai­sel­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä

Varhaiskasvatus: Uusi Puis­to­lan päi­vä­ko­ti avasi ovensa Ku­re­nal­la – Syitä Pu­das­jär­ven päi­vä­hoi­don tarpeen kas­vul­le on useita

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Seurakunta
Seurakuntavaaleissa äänestettiin suhteellisen hyvin Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tet­tiin suh­teel­li­sen hyvin Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

15.11.2022 15:15
Tilaajille
Seurakuntavaalien vaalikone on avoinna – koneeseen vastanneista Pudasjärven ehdokkaista enemmistö vastustaa samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avoinna – ko­nee­seen vas­tan­neis­ta Pu­das­jär­ven eh­dok­kais­ta enem­mis­tö vas­tus­taa samaa su­ku­puol­ta olevien kir­kol­lis­ta vih­ki­mis­tä

13.10.2022 16:25
Tilaajille
Talous nousee huolenaiheeksi Pudasjärven seurakuntavaaleissa – uusia ehdokkaita saatu mukaan

Talous nousee huo­len­ai­heek­si Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – uusia eh­dok­kai­ta saatu mukaan

24.09.2022 08:00
Tilaajille
Taivalkosken kirkosta lähetetään sunnuntaina radiojumalanpalvelus: "Kaikki täytyy hyvissä ajoin miettiä ja kellottaa sekunnilleen"

Tai­val­kos­ken kir­kos­ta lä­he­te­tään sun­nun­tai­na ra­dio­ju­ma­lan­pal­ve­lus: "Kaikki täytyy hyvissä ajoin miettiä ja kel­lot­taa se­kun­nil­leen"

12.07.2022 19:10
Tilaajille
Seurakunnan perinteiset nuotioillat ovat alkaneet jälleen – ohjelmassa yhdessäoloa, makkaranpaistoa sekä hartaushetkiä

Seu­ra­kun­nan pe­rin­tei­set nuo­tio­il­lat ovat al­ka­neet jälleen – oh­jel­mas­sa yh­des­säo­loa, mak­ka­ran­pais­toa sekä har­taus­het­kiä

05.07.2022 18:00
Tilaajille
Pitää olla touhua ja tohinaa – Pudasjärven seurakunnan kerhot tarjoavat tekemistä monenikäisille lapsille

Pitää olla touhua ja tohinaa – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kerhot tar­joa­vat te­ke­mis­tä mo­nen­ikäi­sil­le lap­sil­le

16.06.2022 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskukseen iso remontti ensi kesänä – pihamaa myllätään auki, keskuksen käyttöön tauko

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

03.12.2021 04:00
Tilaajille
Digitaaliurut ja kattoremontti Sarakylään – Kirkkoneuvosto teki päätöksiä

Di­gi­taa­li­urut ja kat­to­re­mont­ti Sa­ra­ky­lään – ­Kirk­ko­neu­vos­to teki pää­tök­siä

11.07.2021 10:00
"Kuin sotatanner" – Taivalkosken hautausmaan myrskyvahingot ennennäkemättömät

"Kuin so­ta­tan­ner" – Tai­val­kos­ken hau­taus­maan myrs­ky­va­hin­got en­nen­nä­ke­mät­tö­mät

23.06.2021 14:47
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan rajoitukset lieventyvät – tilaisuuksiin saa nyt osallistua 20 henkeä

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ra­joi­tuk­set lie­ven­ty­vät – ti­lai­suuk­siin saa nyt osal­lis­tua 20 henkeä

10.05.2021 15:15
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan vuosi plussan puolella – tulokseen vaikutti kiinteistöjen myynti ja koronan säästämät toimintakulut

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan vuosi plussan puo­lel­la – tu­lok­seen vai­kut­ti kiin­teis­tö­jen myynti ja koronan sääs­tä­mät toi­min­ta­ku­lut

14.04.2021 04:04
Tilaajille
Ehtoolliselle enintään kuusi kerrallaan – Pudasjärven seurakunnan pääsiäisen tilaisuudet verkossa

Eh­tool­li­sel­le enin­tään kuusi ker­ral­laan – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan pää­siäi­sen ti­lai­suu­det ver­kos­sa

01.04.2021 11:24
Tilaajille
Pudasjärvellä pääsee pääsiäisenä ehtoolliselle poikkeusjärjestelyin – seurakunta tarjoaa hiljaisen viikon ja pääsiäisen tilaisuuksia verkossa

Pu­das­jär­vel­lä pääsee pää­siäi­se­nä eh­tool­li­sel­le poik­keus­jär­jes­te­lyin – seu­ra­kun­ta tarjoaa hil­jai­sen viikon ja pää­siäi­sen ti­lai­suuk­sia ver­kos­sa

25.03.2021 15:59
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan omistamia tontteja tulossa myyntiin – Hilturannassa tarjolla rantatontteja

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan omis­ta­mia tont­te­ja tulossa myyn­tiin – Hil­tu­ran­nas­sa tar­jol­la ran­ta­tont­te­ja

26.02.2021 16:47
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassa innostetaan mukaan Yhteisvastuukeräykseen lempeästi keppiä käyttäen – "Me aivan hullaannuimme tästä jumppakeppihommasta!"

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa in­nos­te­taan mukaan Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen lem­peäs­ti keppiä käyt­täen – "Me aivan hul­laan­nuim­me tästä jump­pa­kep­pi­hom­mas­ta!"

12.02.2021 17:52
Tilaajille
Alkuun parit kulttuurishokit – puoli vuotta seurakuntapastorina on opettanut ”etelänmiehen” Pudasjärven tavoille

Alkuun parit kult­tuu­ri­sho­kit – puoli vuotta seu­ra­kun­ta­pas­to­ri­na on opet­ta­nut ”e­te­län­mie­hen” Pu­das­jär­ven ta­voil­le

23.01.2021 12:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan kirkolliset luottamustoimet säilyivät ennallaan – Esko Ahonen jatkaa kirkkovaltuuston puheenjohtajana

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kir­kol­li­set luot­ta­mus­toi­met säi­lyi­vät en­nal­laan – Esko Ahonen jatkaa kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

18.01.2021 10:37
Tilaajille
"Hetki kerrallansa" – monista hyvistä suunnitelmista nostan esille Pudasjärven kirkon juhlavuoden
Kolumni

"Hetki ker­ral­lan­sa" – monista hyvistä suun­ni­tel­mis­ta nostan esille Pu­das­jär­ven kirkon juh­la­vuo­den

13.01.2021 06:02
Piispa saarnaa Pudasjärven kirkossa jouluaattona – jouluaaton hartaus tulee suorana Youtubesta

Piispa saarnaa Pu­das­jär­ven kir­kos­sa jou­lu­aat­to­na – jou­lu­aa­ton hartaus tulee suorana You­tu­bes­ta

23.12.2020 13:00
"Joulua ei ole peruttu" – Pudasjärven seurakunnassa valmistaudutaan erilaiseen joulunviettoon, mutta kirkon ovia aiotaan pitää jouluaattona auki

"Joulua ei ole pe­rut­tu" – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa val­mis­tau­du­taan eri­lai­seen jou­lun­viet­toon, mutta kirkon ovia aiotaan pitää jou­lu­aat­to­na auki

16.12.2020 05:00
Tilaajille