Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Puolustusvoimat
Ilmavoimat harjoittelee Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa Pohjois-Suomen taivaalla

Il­ma­voi­mat har­joit­te­lee Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien kanssa Poh­jois-Suo­men tai­vaal­la

21.08.2023 16:24
Pudasjärvellä kutsunnat järjestetään marraskuun alussa – Tänä vuonna kutsunnanalaisia ovat vuonna 2005 syntyneet

Pu­das­jär­vel­lä kut­sun­nat jär­jes­te­tään mar­ras­kuun alussa – Tänä vuonna kut­sun­na­na­lai­sia ovat vuonna 2005 syn­ty­neet

17.08.2023 13:28
Tilaajille
Tältä näyttää Kuusamon Uistimen tekemä uusi Nato-suksiside – enää ei tarvita kantillista saapasta, maiharikin käy: "Uskallan väittää parhaaksi sotilassiteeksi koko maailmassa"

Tältä näyttää Kuu­sa­mon Uis­ti­men tekemä uusi Na­to-suk­si­si­de – enää ei tarvita kan­til­lis­ta saa­pas­ta, mai­ha­ri­kin käy: "Us­kal­lan väittää par­haak­si so­ti­las­si­teek­si koko maail­mas­sa"

18.04.2023 12:00
Tilaajille
Näkyykö Nato Pudasjärvellä? – Maantieteellä on varmasti oma osuutensa vastaukseen
Pääkirjoitus

Näkyykö Nato Pu­das­jär­vel­lä? – Maan­tie­teel­lä on var­mas­ti oma osuu­ten­sa vas­tauk­seen

29.03.2023 05:00
Tilaajille
Yölentoharjoitukset kuuluvat ja näkyvät myös pohjoisen taivaalla – Oulunsalo on tukikohtana helmikuun lopulla

Yö­len­to­har­joi­tuk­set kuu­lu­vat ja näkyvät myös poh­joi­sen tai­vaal­la – Ou­lun­sa­lo on tu­ki­koh­ta­na hel­mi­kuun lopulla

10.01.2023 07:09
Tilaajille
Ukrainan sota näkyy selvästi puolustusvoimien sekä reserviläisten toiminnassa myös alueellisesti – Maanpuolustustahto on korkealla

Uk­rai­nan sota näkyy sel­väs­ti puo­lus­tus­voi­mien sekä re­ser­vi­läis­ten toi­min­nas­sa myös alueel­li­ses­ti – Maan­puo­lus­tus­tah­to on kor­keal­la

11.12.2022 13:50
Tilaajille
Pudasjärveläinen Marko Ojala vastaanotti ylennyksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston päälliköltä

Pu­das­jär­ve­läi­nen Marko Ojala vas­taan­ot­ti ylen­nyk­sen Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun alue­toi­mis­ton pääl­li­köl­tä

09.12.2022 16:07
Tilaajille
Katso täältä kaikki itsenäisyyspäivän ylennykset – Kenraalikunnassa kuusi ylennystä

Katso täältä kaikki it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set – Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä

06.12.2022 09:05
Tilaajille
Lapin, Karjalan ja Satakunnan lennostot harjoittelevat ensi viikolla – lentotoimintaa myös Pudasjärven yllä

Lapin, Kar­ja­lan ja Sa­ta­kun­nan len­nos­tot har­joit­te­le­vat ensi vii­kol­la – len­to­toi­min­taa myös Pu­das­jär­ven yllä

08.11.2022 06:00
Tilaajille
Ilmavoimien suuri ilmasotaharjoitus näkyy Pudasjärvellä lokakuun ensimmäisellä viikolla – Pudasjärven lentokenttä ja muita alueita harjoituskäytössä

Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

21.09.2022 18:00
Tukilentolaivue kouluttaa lentäjiä ja henkilöstöä vuoden tärkeimmässä harjoituksessa – päätukikohta Oulunsalossa, toimintaa myös Pudasjärven lentokentällä

Tu­ki­len­to­lai­vue kou­lut­taa len­tä­jiä ja hen­ki­lös­töä vuoden tär­keim­mäs­sä har­joi­tuk­ses­sa – pää­tu­ki­koh­ta Ou­lun­sa­los­sa, toi­min­taa myös Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä

25.08.2022 08:55
Tilaajille
Kainuun prikaatilla suuret kertausharjoitukset loppuvuodesta – Kertausharjoituksia järjestetään jatkossa useammin

Kainuun pri­kaa­til­la suuret ker­taus­har­joi­tuk­set lop­pu­vuo­des­ta – Ker­taus­har­joi­tuk­sia jär­jes­te­tään jat­kos­sa useam­min

29.07.2022 16:00
Tilaajille
Pudasjärven edustus kutsuntoihin päätetty – kutsunnat syyskuussa

Pu­das­jär­ven edustus kut­sun­toi­hin pää­tet­ty – kut­sun­nat syys­kuus­sa

07.07.2022 15:53
Kajaanin Lempi täyttyy nopeasti – kursseilla opetellaan juuri nyt paljon toivottuja varautumis- ja turvallisuustaitoja

Ka­jaa­nin Lempi täyttyy no­peas­ti – ­kurs­seil­la ope­tel­laan juuri nyt paljon toi­vot­tu­ja va­rau­tu­mis- ja tur­val­li­suus­tai­to­ja

31.05.2022 04:00
Tilaajille
Pudasjärveltä löytyy Nato-jäsenyyden kannattajia ja vastustajia – jäsenyys saattaisi tuoda lisävarusteluja Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle

Pu­das­jär­vel­tä löytyy Na­to-jä­se­nyy­den kan­nat­ta­jia ja vas­tus­ta­jia – jä­se­nyys saat­tai­si tuoda li­sä­va­rus­te­lu­ja Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le

12.05.2022 04:00
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 10:00
Ilmavoimien koneita nähdään pohjoisen taivaalla ensi viikolla – Leka 22 -harjoitukseen osallistuu kahdeksan Hawk-harjoitushävittäjää

Il­ma­voi­mien koneita nähdään poh­joi­sen tai­vaal­la ensi vii­kol­la – Leka 22 -har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu kah­dek­san Hawk-har­joi­tus­hä­vit­tä­jää

26.04.2022 08:00
Lennosto harjoittelee Horneteilla Oulunsalossa – harjoitus voi aiheuttaa voimakasta melua ja kirkkaita valoilmiöitä

Len­nos­to har­joit­te­lee Hor­ne­teil­la Ou­lun­sa­los­sa – har­joi­tus voi ai­heut­taa voi­ma­kas­ta melua ja kirk­kai­ta va­lo­il­miöi­tä

27.02.2022 10:00
Tilaajille
Kainuun prikaatin everstiluutnantti Ari Mure kertoo miksi Ryske22 -taisteluharjoitus järjestettiin Kuusamossa.

Kainuun pri­kaa­tin evers­ti­luut­nant­ti Ari Mure kertoo miksi Ryske22 -tais­te­lu­har­joi­tus jär­jes­tet­tiin Kuu­sa­mos­sa.

29.01.2022 23:35
Tilaajille
Koillismaan ylläkin lennetään uusien lentäjien yökoulutuksessa – mitä ovat kirkkaat valoilmiöt, joita nähdään hävittäjien reitillä?

Koil­lis­maan ylläkin len­ne­tään uusien len­tä­jien yö­kou­lu­tuk­ses­sa – mitä ovat kirk­kaat va­loil­miöt, joita nähdään hä­vit­tä­jien rei­til­lä?

17.01.2022 04:00
Tilaajille