Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Metsästrategia
Taksonomiako teatteria? – "Vaikka vihreän rahoituksen kriteerit ovat vapaaehtoisia, muodostuu niistä käytännössä pakottava toimintatapa koko suomalaiselle metsäsektorille"
Kolumni

Tak­so­no­mia­ko teat­te­ria? – "Vaikka vihreän ra­hoi­tuk­sen kri­tee­rit ovat va­paaeh­toi­sia, muo­dos­tuu niistä käy­tän­nös­sä pa­kot­ta­va toi­min­ta­ta­pa koko suo­ma­lai­sel­le met­sä­sek­to­ril­le"

08.12.2021 04:00 1
EU:n uusi metsästrategia määrittelee metsäalan tulevaisuuden suuntaviivat, mutta Suomi haluaa pitää poliittisen päätösvallan jatkossakin itse – "Pohjois-Pohjanmaata on turha verrata Etelä-Eurooppaan"

EU:n uusi met­sä­stra­te­gia mää­rit­te­lee met­sä­alan tu­le­vai­suu­den suun­ta­vii­vat, mutta Suomi haluaa pitää po­liit­ti­sen pää­tös­val­lan jat­kos­sa­kin itse – "Poh­jois-Poh­jan­maa­ta on turha verrata Ete­lä-Eu­roop­paan"

25.07.2021 09:48
Tilaajille