Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Koillismaa
Polkuja parannetaan murskeella, joka ei kaikkien mielestä kuulu luontoon – Miksi sitä kuitenkin käytetään?

Polkuja pa­ran­ne­taan murs­keel­la, joka ei kaik­kien mie­les­tä kuulu luon­toon – Miksi sitä kui­ten­kin käy­te­tään?

09.09.2023 12:00
Tilaajille
"Omaa arjen kokonaiskuormitusta tulee myös pohtia loman päättyessä" – lue tästä jutusta psykologien vinkit onnistuneeseen töihin paluuseen

"Omaa arjen ko­ko­nais­kuor­mi­tus­ta tulee myös pohtia loman päät­tyes­sä" – lue tästä jutusta psy­ko­lo­gien vinkit on­nis­tu­nee­seen töihin pa­luu­seen

10.08.2023 06:00
Tilaajille
Hillasadosta tulossa keskinkertainen, kertoo taivalkoskelainen marjastaja Markku Paloniemi – Myös Kuusamossa ensimmäisiä kypsiä hilloja havaittu

Hil­la­sa­dos­ta tulossa kes­kin­ker­tai­nen, kertoo tai­val­kos­ke­lai­nen mar­jas­ta­ja Markku Pa­lo­nie­mi – Myös Kuu­sa­mos­sa en­sim­mäi­siä kypsiä hilloja ha­vait­tu

21.07.2023 05:00
Tilaajille
Yle: Taivalkoskella kuolleesta merikotkasta löytynyt lintuinfluenssaa

Yle: Tai­val­kos­kel­la kuol­lees­ta me­ri­kot­kas­ta löy­ty­nyt lin­tu­inf­luens­saa

20.07.2023 20:35
Tilaajille
Taivalkoskelaiset Harri Karjalainen ja Joni Juntunen ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Taivalkoskelle jo useampia frisbeegolf-ratoja: "Kun Paula-myrsky tuhosi ratoja, kaikki ollaan siivottu käsivoimin pois”

Tai­val­kos­ke­lai­set Harri Kar­ja­lai­nen ja Joni Jun­tu­nen ovat suun­ni­tel­leet ja to­teut­ta­neet Tai­val­kos­kel­le jo useam­pia fris­bee­golf-ra­to­ja: "Kun Pau­la-myrs­ky tuhosi ratoja, kaikki ollaan sii­vot­tu kä­si­voi­min pois”

19.07.2023 11:05
Tilaajille
"Meille on tärkeää edustaa kotipitäjän nuorisoseuraa, ja haluamme pitää tuota lippua korkealla" – Kansantanssiryhmä Flikat esiintyy torstaina Päätaloviikolla Pölkky-teatterilla ja juhlistaa samalla Taivalkosken nuorisoseuran 125-vuotista taivalta

"Meille on tärkeää edustaa ko­ti­pi­tä­jän nuo­ri­so­seu­raa, ja ha­luam­me pitää tuota lippua kor­keal­la" – Kan­san­tans­si­ryh­mä Flikat esiin­tyy tors­tai­na Pää­ta­lo­vii­kol­la Pölk­ky-teat­te­ril­la ja juh­lis­taa samalla Tai­val­kos­ken nuo­ri­so­seuran 125-vuo­tis­ta tai­val­ta

04.07.2023 12:23
Tilaajille
Taivalvaaran rinnetoimintojen järjestämisen neuvottelut ovat edenneet aiesopimusvaiheeseen

Tai­val­vaa­ran rin­ne­toi­min­to­jen jär­jes­tä­mi­sen neu­vot­te­lut ovat eden­neet aie­so­pi­mus­vai­hee­seen

03.07.2023 22:21
Tilaajille
Taidetta Taivalkosken Osuuspankin päätyseinään – Taivalkoskelaislähtöinen Harri Naumanen aloittaa muraalin tekemisen lähiaikoina

Tai­det­ta Tai­val­kos­ken Osuus­pan­kin pää­ty­sei­nään – Tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­nen Harri Nau­ma­nen aloit­taa mu­raa­lin te­ke­mi­sen lä­hi­ai­koi­na

30.06.2023 15:00
Tilaajille
Taivalkoskella koskipujotellaan viikonloppuna – Mukana osallistujia yli kymmenestä eri maasta: "Eniten minua kiehtoo lajissa vapaus"

Tai­val­kos­kel­la kos­ki­pu­jo­tel­laan vii­kon­lop­pu­na – Mukana osal­lis­tu­jia yli kym­me­nes­tä eri maasta: "Eniten minua kiehtoo lajissa vapaus"

30.06.2023 06:00
Tilaajille
Koillismaalta opiskelijat hakevat eri puolille Suomea – "Seuraava haaste on, että firmat ja kunnat palkkaavat ulkomaisia opiskelijoita"

Koil­lis­maal­ta opis­ke­li­jat hakevat eri puo­lil­le Suomea – "Seu­raa­va haaste on, että firmat ja kunnat palk­kaa­vat ul­ko­mai­sia opis­ke­li­joi­ta"

28.06.2023 04:00
Tilaajille
Moni kadonnut lemmikki pääsee takaisin kotiin sosiaalisen median avulla – Lue tästä jutusta, miten toimit eläimen kadotessa

Moni ka­don­nut lem­mik­ki pääsee ta­kai­sin kotiin so­siaa­li­sen median avulla – Lue tästä ju­tus­ta, miten toimit eläimen ka­do­tes­sa

25.06.2023 18:00
Tilaajille
"Matti toi minulle kotoaan kahvinkeittimen ja totesi, että josko nyt kahvinkeitto onnistuisi" – Mirja Hautakankaan ja Matti Taivalkosken rakkaustarina sai alkunsa työpaikalta, ja hääkellot soivat Taivalkosken kirkossa heinäkuussa

"Matti toi minulle kotoaan kah­vin­keit­ti­men ja totesi, että josko nyt kah­vin­keit­to on­nis­tui­si" – Mirja Hau­ta­kan­kaan ja Matti Tai­val­kos­ken rak­kaus­ta­ri­na sai alkunsa työ­pai­kal­ta, ja hää­kel­lot soivat Tai­val­kos­ken kir­kos­sa hei­nä­kuus­sa

24.06.2023 15:00
Tilaajille
Näillä luontokuvaaja Mikko Oivukan vinkeillä sinäkin pääset alkuun luontokuvauksessa

Näillä luon­to­ku­vaa­ja Mikko Oivukan vin­keil­lä sinäkin pääset alkuun luon­to­ku­vauk­ses­sa

11.06.2023 18:00
Tilaajille
Taivalkoskelaisten somevaikuttajien Jaakko ja Niina Polon Team Pulu -Instagram-tilin videot keräävät jopa kaksi miljoonaa näyttökertaa – Jaakko Polo: "Enää ei voi kulkea oikeen missään sillä tavalla, että kukaan ei tunnistaisi"

Tai­val­kos­ke­lais­ten so­me­vai­kut­ta­jien Jaakko ja Niina Polon Team Pulu -Ins­ta­gram-ti­lin videot ke­rää­vät jopa kaksi mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa – Jaakko Polo: "Enää ei voi kulkea oikeen missään sillä ta­val­la, että kukaan ei tun­nis­tai­si"

02.06.2023 15:00
Tilaajille
Saadaanko Taivalvaaralle uudet toimijat? Va. kunnanjohtajan pojan Miro Haatajan ja Carita Shemeikan liiketoimintasuunnitelma pärjäsi markkinakartoituksessa Komakea paremmin

Saa­daan­ko Tai­val­vaa­ral­le uudet toi­mi­jat? Va. kun­nan­joh­ta­jan pojan Miro Haa­ta­jan ja Carita She­mei­kan lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma pärjäsi mark­ki­na­kar­toi­tuk­ses­sa Komakea pa­rem­min

20.05.2023 12:00
Tilaajille
Syötteen kansallispuisto mukaan Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelmaan – todella merkittävä etappi myös kansainvälisen näkyvyyden kannalta, sanoo asiantuntija

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­to mukaan Visit Fin­lan­din kes­tä­vän mat­kai­lun oh­jel­maan – todella mer­kit­tä­vä etappi myös kan­sain­vä­li­sen nä­ky­vyy­den kan­nal­ta, sanoo asian­tun­ti­ja

22.04.2023 15:00
Tilaajille
”Tunne itsesi, yhdessä ollaan enemmän” – Aktiiviuransa lopettanut Lasse Kukkonen puhui Koillismaan yrittäjille  yhdessä pelaamisen merkityksestä menestyvän tiimin rakentamisessa

”Tunne itsesi, yhdessä ollaan enem­män” – Ak­tii­vi­uran­sa lo­pet­ta­nut Lasse Kuk­ko­nen puhui Koil­lis­maan yrit­tä­jil­le yhdessä pe­laa­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä me­nes­ty­vän tiimin ra­ken­ta­mi­ses­sa

26.03.2023 18:00
Tilaajille
Houkutteleeko erähiihto, mutta ei varusteiden kuskaaminen? Esittelyssä kuusi pohjoisen hiihtovaellusta, joilla pääsee retkeilemään täysihoidolla

Hou­kut­te­lee­ko erä­hiih­to, mutta ei va­rus­tei­den kus­kaa­mi­nen? Esit­te­lys­sä kuusi poh­joi­sen hiih­to­vael­lus­ta, joilla pääsee ret­kei­le­mään täy­si­hoi­dol­la

11.03.2023 08:00
Tilaajille
Kuusamon ja Oulun välille halutaan kolme ohituskaistaa lisää – Väylävirastolle lähtevä tiukkasanainen lausunto perää turvallisuutta monelta kantilta: "Huoltovarmuus sanomattakin selvää"

Kuu­sa­mon ja Oulun välille ha­lu­taan kolme ohi­tus­kais­taa lisää – Väy­lä­vi­ras­tol­le lähtevä tiuk­ka­sa­nai­nen lau­sun­to perää tur­val­li­suut­ta monelta kan­til­ta: "Huol­to­var­muus sa­no­mat­ta­kin selvää"

28.02.2023 12:00
Tilaajille
Koillismaalaiset ja pohjoissuomalaiset juuret omaava pohjanpystykorva täyttää vuosia – sen kunniaksi osa rotuaktiiveista haluaisi vaihtaa rodun alkuperämaan

Koil­lis­maa­lai­set ja poh­jois­suo­ma­lai­set juuret omaava poh­jan­pys­ty­kor­va täyttää vuosia – sen kun­niak­si osa ro­tu­ak­tii­veis­ta ha­luai­si vaihtaa rodun al­ku­pe­rä­maan

20.02.2023 09:00
Tilaajille