Kierrätys
Ilmaiseksi toimitettavat keltaiset muovinkeräysastiat yleistyvät Kurenalla – "Mehän lähdettiin tähän heti mukaan!"

Il­mai­sek­si toi­mi­tet­ta­vat kel­tai­set muo­vin­ke­räys­as­tiat yleis­ty­vät Ku­re­nal­la – "Mehän läh­det­tiin tähän heti mu­kaan!"

24.02.2021 10:00
Tilaajille
Nyt kaikki muovia kierrättämään! – Eihän anneta näin hyvän asian mennä ohi
Lukijalta Mielipide Kerttu Simu

Nyt kaikki muovia kier­rät­tä­mään! – Eihän anneta näin hyvän asian mennä ohi

21.01.2021 15:34
Kiinteistökohtainen muovinkeräys alkamassa Pudasjärvellä – keräysastian saa ilmaiseksi Kiertokaarelta

Kiin­teis­tö­koh­tai­nen muo­vin­ke­räys al­ka­mas­sa Pu­das­jär­vel­lä – ke­räys­as­tian saa il­mai­sek­si Kier­to­kaa­rel­ta

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Kaikki alkoi piirongista reilu 20 vuotta sitten – vanhat esineet kiehtovat Ailaa eikä niiden tenho ole laantunut

Kaikki alkoi pii­ron­gis­ta reilu 20 vuotta sitten – vanhat esineet kieh­to­vat Ailaa eikä niiden tenho ole laan­tu­nut

29.11.2020 16:19
Tilaajille
Kotitalouksien pakkausmuovin saa nyt kierrätykseen Pudasjärvelläkin – lajittelumahdollisuus otettiin iloisesti vastaan

Ko­ti­ta­louk­sien pak­kaus­muo­vin saa nyt kier­rä­tyk­seen Pu­das­jär­vel­lä­kin – la­jit­te­lu­mah­dol­li­suus otet­tiin iloi­ses­ti vastaan

08.02.2019 15:00
Kirjasto jättää jäähyväiset muovikasseille – asiakkaille tarjolla lainattavia kangaskasseja

Kir­jas­to jättää jää­hy­väi­set muo­vi­kas­seil­le – asiak­kail­le tar­jol­la lai­nat­ta­via kan­gas­kas­se­ja

10.01.2019 09:00
Kiertotaloushanke virittelyssä – tavoitteena lisätä työtä ja toimintakykyä Pudasjärvellä

Kier­to­ta­lous­han­ke vi­rit­te­lys­sä – ta­voit­tee­na lisätä työtä ja toi­min­ta­ky­kyä Pu­das­jär­vel­lä

17.10.2017 09:30
Kiertokaaren alla – Oulun Jätehuolto vaihtoi nimensä

Kier­to­kaa­ren alla – Oulun Jä­te­huol­to vaihtoi nimensä

02.10.2017 09:00
Pudasjärven jätemaksuihin tulossa alennuksia – uusien liittyjien määrä vaikuttaa taksoihin

Pu­das­jär­ven jä­te­mak­sui­hin tulossa alen­nuk­sia – uusien liit­ty­jien määrä vai­kut­taa tak­soi­hin

31.08.2017 09:00
Paperinkeräyksen ylitäyttöongelmat korjattu – Pudasjärven jäteruletissa monta pelaajaa

Pa­pe­rin­ke­räyk­sen yli­täyt­tö­on­gel­mat kor­jat­tu – Pu­das­jär­ven jä­te­ru­le­tis­sa monta pe­laa­jaa

24.08.2017 16:00
Nyt on tehokas laite – ensimmäinen itsepalvelupuristin kartonginkeräykseen Pudasjärvellä

Nyt on tehokas laite – en­sim­mäi­nen it­se­pal­ve­lu­pu­ris­tin kar­ton­gin­ke­räyk­seen Pu­das­jär­vel­lä

24.08.2017 16:00
Koulumuistojen kimppuun - ensin eurolla, sitten ilmaiseksi

Kou­lu­muis­to­jen kimp­puun - ensin eu­rol­la, sitten il­mai­sek­si

20.07.2017 16:15
Kurenalan koulun tyhjennysmyynti ei sujunut ongelmitta – kaupungin työntekijöiden etuosto-oikeus närkästytti

Ku­re­na­lan koulun tyh­jen­nys­myyn­ti ei sujunut on­gel­mit­ta – kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­den etu­os­to-oi­keus när­käs­tyt­ti

20.07.2017 16:15
Yksi jätesopimus riittää, jos sekä koti että mökki ovat Pudasjärvellä – 1 500 jätekuljetukseen liittymättömän tiedot saatu

Yksi jä­te­so­pi­mus riit­tää, jos sekä koti että mökki ovat Pu­das­jär­vel­lä – 1 500 jä­te­kul­je­tuk­seen liit­ty­mät­tö­män tiedot saatu

26.05.2017 10:50
Yksi jätesopimus riittää, jos sekä koti että mökki ovat Pudasjärvellä – 1 500 jätekuljetukseen liittymättömän tiedot saatu

Yksi jä­te­so­pi­mus riit­tää, jos sekä koti että mökki ovat Pu­das­jär­vel­lä – 1 500 jä­te­kul­je­tuk­seen liit­ty­mät­tö­män tiedot saatu

26.05.2017 10:50
Unelmatehtaan tekstiilikierrätyshanke sai rahoituksen – kiertotaloudesta haetaan kestävää toimeentuloa

Unel­ma­teh­taan teks­tii­li­kier­rä­tys­han­ke sai ra­hoi­tuk­sen – kier­to­ta­lou­des­ta haetaan kes­tä­vää toi­meen­tu­loa

19.05.2017 07:00
Unelmatehtaalle viritellään poistotekstiilien keruuta, käsittelyä ja jatkojalostusta

Unel­ma­teh­taal­le vi­ri­tel­lään pois­to­teks­tii­lien ke­ruu­ta, kä­sit­te­lyä ja jat­ko­ja­los­tus­ta

03.03.2017 09:00
Paperijäte kiertoon
Lukijalta

Pa­pe­ri­jä­te kier­toon

20.12.2016 07:00
Oulun Jätehuolto aloittaa Pudasjärvellä – mikä muuttuu ja paraneeko palvelu?

Oulun Jä­te­huol­to aloit­taa Pu­das­jär­vel­lä – mikä muuttuu ja pa­ra­nee­ko pal­ve­lu?

31.08.2016 05:00