Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Aluevaaliehdokas
Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rakenteet on saatettava kuntoon - hyvinvointialueen ja kuntien välinen koordinaatio on otettava heti työn alle
Mielipidekirjoitus

Naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan vas­tai­sen työn ra­ken­teet on saa­tet­ta­va kuntoon - hy­vin­voin­ti­alueen ja kuntien välinen koor­di­naa­tio on otet­ta­va heti työn alle

22.01.2022 23:55
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastaus Alpo Tur­pei­sel­le

22.01.2022 21:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten se nyt sil­leen?

22.01.2022 14:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oikeat lääk­keet pää­tök­sen­te­koon

22.01.2022 12:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kun­ta­vaa­lit tulevat – miksi ää­nes­tää

22.01.2022 08:10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­hei­den kotiapu käyt­töön: "Tässä pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja­na olisi oivana apuna kol­mas­sek­to­ri sekä yk­si­tyis­sek­to­ri"

22.01.2022 03:56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­dek­si: "Mie­les­tä­ni tulevan val­tuu­te­tun pitää pystyä kat­so­maan asioita koko hy­vin­voin­ti­alueen nä­kö­kul­mas­ta, ym­mär­tää hen­ki­lös­tön tämän het­ki­nen hätä"

21.01.2022 18:44
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään alue­vaa­leis­ta fik­suu­den vaalit – "Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa pitää olla vä­hin­tään yksi hy­vin­voin­ti­kes­kus, jossa kun­ta­lai­nen saa hoi­det­tua tar­vit­se­man­sa pe­rus­asiat ilman läh­te­mis­tä pi­tem­mäl­le"

21.01.2022 13:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sen elämän puo­les­ta – "Vaikka meillä on edel­leen ko­ko­nai­suu­te­na tur­val­li­nen ym­pä­ris­tö elää, kasvaa ja ke­hit­tyä, on näh­tä­vis­sä myös huo­le­nai­hei­ta"

21.01.2022 11:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue – olisiko pitänyt tehdä suu­rem­pi muutos?

21.01.2022 09:23
Mielipidekirjoitus

Mitä sinun hy­vin­voin­nil­le­si kuuluu uu­dis­tuk­sen kes­kel­lä

20.01.2022 19:44
Ikääntyville hoitoa ja turvaa: "Jos vanhuksen edellytykset asua kotona palvelujenkaan turvin loppuvat, kodista voi tulla tällöin vankila"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­vil­le hoitoa ja turvaa: "Jos van­huk­sen edel­ly­tyk­set asua kotona pal­ve­lu­jen­kaan turvin lop­pu­vat, kodista voi tulla tällöin van­ki­la"

20.01.2022 09:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­täi­si­kö alue­ve­ro kor­va­mer­ki­tä palo- ja pe­las­tus­pal­ve­luil­le – pai­su­vat so­te­ku­lut sitten saa­tai­siin lä­hi­tu­le­vai­suu­den ajan pel­käs­tään vielä ns. valtion kirs­tus­ta

20.01.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käyt­tä­kää ään­tän­ne: "Maas­sam­me suurin puolue on nuk­ku­vien puolue, eli käyt­tä­mät­tö­mät äänet hal­lit­see maa­tam­me"

19.01.2022 22:41
Koronarokotteet kannattaa ottaa – " Koronapandemiassa paras tae välttää joutumasta tehohoitoon on ottaa tarjolla olevat ilmaiset koronarokotteet"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­ro­kot­teet kan­nat­taa ottaa – " Ko­ro­na­pan­de­mias­sa paras tae välttää jou­tu­mas­ta te­ho­hoi­toon on ottaa tar­jol­la olevat il­mai­set ko­ro­na­ro­kot­teet"

17.01.2022 13:00
Mielipidekirjoitus

Ei unoh­de­ta lap­si­per­hei­tä ja nuoria – "­Per­he­neu­vo­lan ja so­siaa­li­työn tuki ovat tär­kei­tä ele­ment­te­jä nuorten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä"

17.01.2022 10:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti on arjen tekoja: "Jo­kai­sel­la on oikeus saada tietoa omista oi­keuk­sis­ta ja kertoa mikä häntä par­hai­ten aut­tai­si omassa elä­män­ti­lan­tees­sa"

17.01.2022 07:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen tur­val­li­suu­den puo­les­ta – "Po­li­tiik­ko­jen tärkein tehtävä on var­mis­taa ih­mis­ten tur­val­li­nen arki Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Suo­mes­sa"

16.01.2022 11:30
Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­nin seu­raa­vat as­ke­leet Pu­das­jär­vel­lä – " Omaan arkeen vai­kut­ta­vien pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen ja tuot­ta­mi­seen kan­nat­taa vai­kut­taa ää­nes­tä­mäl­lä"

16.01.2022 08:00
Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­työ luo hy­vin­voin­tia alue­uu­dis­tuk­ses­sa

16.01.2022 04:00