Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö pyytää lau­sun­to­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le pe­rus­tet­ta­vis­ta luon­non­suo­je­lu­alueis­ta – ­Pu­das­jär­vel­lä koh­tee­na Värk­ki­suo

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa, ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin. Alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon. Pudasjärvelllä kohteista on yksi, Värkkisuo.

Värkkisuo valtion maiden luonnonsuojelualue
Värkkisuo valtion maiden luonnonsuojelualue
Kuva: Ympäristöministeriö

Pohjois-Pohjanmaalle on tarkoitus perustaa yhteensä 47 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 36 560 hehtaaria. Näistä valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin 33 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 35 984 hehtaaria. Luonnonsuojelualueista 14 perustettaisiin ympäristöministeriön asetuksella. Näiden alueiden yhteispinta-ala on noin 576 hehtaaria.

Edustavia dyynejä, hiekkarantoja, lehtoja, metsiä, soita ja kosteikoita

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että luonnonsuojelualueet perustettaisiin monipuolisesti Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa edustavien dyynien, hiekkarantojen, lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen ja merenrantaluonnon suojelemiseksi.

Luonnonsuojelualueet turvaisivat myös rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämistä ja tukisivat retkeilyä, opetusta ja tutkimusta.

Perustettavat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Hailuodon, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Pudasjärven, Pyhäjoen, Raahen, Reisjärven, Siikajoen, Siikalatvan, Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kuntien tai kaupunkien alueella.

Hirvenmetsästys sallitaan suurella osalla alueista

Suojeltavat alueet säilytetään luonnontilaisina. Niiden häiriötön kehitys turvataan tarvittaessa ennallistamalla muuttuneita luonnon- ja perinneympäristöjä. Alueet palvelevat jokamiehenoikeuksien puitteissa myös retkeilyä, luontoharrastusta, tutkimusta ja opetusta.

Asetusluonnoksen mukaan hirven metsästys sallittaisiin perustettavilla yli sadan hehtaarin suuruisilla luonnonsuojelualueilla lukuun ottamatta kahta luonnonsuojelualuetta, joilla metsästystä ei ole aiemmin harjoitettu sekä Pilpasuon, Häyrysenniemen – Purjekarin ja Olkijokisuun – Pattijoen pohjoishaaran luonnonsuojelualueita, joilla on tai sijaintinsa perusteella tulee olemaan virkistyksellistä merkitystä.

Eräiden kanalintujen sekä jäniksen ja rusakon metsästys sallittaisiin sellaisilla alueilla, joissa niitä on aiemminkin metsästetty, ja joissa siihen on paikallisesti esitetty olevan hyvät edellytykset ilman, että metsästys olisi ristiriidassa alueiden suojelutavoitteiden tai muiden käyttötarkoitusten kuten luontoretkeilyn kanssa.

Ketun, minkin ja supikoiran metsästys sallittaisiin lintujen suojelualueilla lajiston pesinnän turvaamiseksi kuitenkin pesintä- ja muuttoajan ulkopuolella.

Luonnonsuojelualueiden perustamista ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja Metsähallitus, jotka ovat kuulleet eri tahojen näkemyksiä paikallisissa tilaisuuksissa ja keskusteluissa.

Lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa.