Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Pääkirjoitus

Iijoki antaa vau­raut­ta – ehkä sekin päivä vielä koit­taa, että lohi vi­lah­taa Ku­ren­kos­kes­sa

Pääkirjoitus

Iijoki on Koillismaan ja Pudasjärven valtavirta, joka on antanut vaurautta kaikkina ajanjaksoina. Alkuun joki on ollut merkittävä kulkuväylä. Jokea pitkin on noustu erämaihin metsästämään ja tultu takaisin saaliin kanssa. Myöhemmin jokea pitkin on uitettu tukkeja. Myöhemmin joki on tuottanut sähköä koko maalle.

-
Kuva: Janne Körkkö

Vaurautta ja hyvinvointia joki on tuonut, mutta samalla sillä on ollut myös kääntöpuolensa, joista suurin on vaelluskalan törmääminen patoon.

Tavoitteena on palauttaa nyt arvokalat jokeen. Vaelluskaloilla uskotaan olevan matkailullista ja aluetaloudellista arvoa niin, että se toisi uudenlaista vaurautta jokivarteen. Iijoki Foorumin osanottajat yksi toisensa jälkeen esittelivätkin toimia, mitä joen eteen nyt tehdään.

Pääuomaan ja joihinkin sivujokiin on istutettu merilohta ja meritaimenta. Mereltä jokeen pyrkiviä kaloja on myös siirretty patojen ylitse ja työ jatkui jälleen kuluvana kesänä ja nyt syksyllä.

Vanhoja uiton jälkeisiä perattuja koskia on entisöity jälleen ja koskipaikkoja on kunnostettu kaloille sopiviksi kutualueiksi.

Merkittävää on myös pyrkimys estää ravinnekuormitusta soilta ja metsistä rakentamalla kosteikkoja ja ennallistamalla soita.

Kaikki työ vaatii kuitenkin kalojen nousumahdollisuuden rakentamista ohi voimalaitospatojen. Suistoalueen ensimmäisellä padolla Raasakassa onkin jo suunnitelmat valmiina. Valituksen vuoksi hankkeen toteutus on kuitenkin viivästynyt, mutta ehkä jo parin vuoden kuluttua päästään töihin. Alas suuntaavien lohenpoikasten elinmahdollisuuksia pyritään myös parantamaan tekemällä patoihin ohjausverkkoja ja smolttiputkia.

Vapaa-ajan kalastus on lisääntynyt. Tenon ja Torniojoen esimerkin mukaisesti se voi olla varsin vahvaa, mikä olisi lisä myös Iijoen alueella. Toisaalta kotitarvekalastajien määrä on vähentynyt.

Ehkä sekin päivä vielä joskus koittaa, että Kurenkoskessa vilahtaa taimenen tai lohen selkäevä.