Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Siivous

Kou­luil­le va­lit­tiin kiin­teis­tön­huol­ta­jia ja sii­voo­jia – so­pi­muk­set vuoden 2026 loppuun saakka

25.01.2024 13:53
Pudasjärven kaupungin palvelusopimusten kilpailutuksista päätöksiä – katso, mitkä toimijat valittiin vastaamaan tiestön talvikunnossapidosta, kiinteistönhoidosta ja siivouksesta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lu­so­pi­mus­ten kil­pai­lu­tuk­sis­ta pää­tök­siä – katso, mitkä toi­mi­jat va­lit­tiin vas­taa­maan tiestön tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta, kiin­teis­tön­hoi­dos­ta ja sii­vouk­ses­ta

03.07.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin palvelusopimukset kilpailutuksessa – Tällaisia muutoksia sopimusten sisältöihin on tehty

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lu­so­pi­muk­set kil­pai­lu­tuk­ses­sa – Täl­lai­sia muu­tok­sia so­pi­mus­ten si­säl­töi­hin on tehty

02.05.2023 16:24
Tilaajille
Kotoillaan Marttojen vinkeillä: Valjasta ruokasooda, suola, sokeri ja etikka kotisiivoojan apuriksi

Ko­toil­laan Mart­to­jen vin­keil­lä: Val­jas­ta ruo­ka­soo­da, suola, sokeri ja etikka ko­ti­sii­voo­jan apu­rik­si

13.11.2021 11:34
Tilaajille
Tarroilla komistettuja jäteastioita ilmestyy Kurenalle – Pudasjärvi putipuhtaaksi -siivouskampanja alkaa maanantaina ja kutsuu kaikkia siivoamaan yhdessä yhteisiä alueita

Tar­roil­la ko­mis­tet­tu­ja jä­te­as­tioi­ta il­mes­tyy Ku­re­nal­le – Pu­das­jär­vi pu­ti­puh­taak­si -sii­vous­kam­pan­ja alkaa maa­nan­tai­na ja kutsuu kaikkia sii­voa­maan yhdessä yh­tei­siä alueita

06.05.2021 15:00
Tilaajille
Pudasjärvellä puhdistetaan yleisiä alueita, mutta minä alan nyt siivota työhuonettani – Lämpimät kiitokset kaikille tällä erää!
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä puh­dis­te­taan yleisiä aluei­ta, mutta minä alan nyt siivota työ­huo­net­ta­ni – Läm­pi­mät kii­tok­set kai­kil­le tällä erää!

05.05.2021 04:00
Tilaajille
Kevättyöt myöhässä hautausmaallakin – Riekinkankaalla riittää tekemistä myös talkoolaisille

Ke­vät­työt myö­häs­sä hau­taus­maal­la­kin – Rie­kin­kan­kaal­la riittää te­ke­mis­tä myös tal­koo­lai­sil­le

25.05.2017 07:00