Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Latitude 66 Cobalt Oy
Latitude 66 Cobalt: SunMirror -kaupalle kymmenen viikon jatkoaika: "Suunnitellun aikataulun venyminen ei ole poikkeuksellista. Maailma ympärillä on rajussa murroksessa ja se heijastuu prosessiin"

La­ti­tu­de 66 Cobalt: Sun­Mir­ror -kau­pal­le kym­me­nen viikon jat­koai­ka: "Suun­ni­tel­lun ai­ka­tau­lun ve­ny­mi­nen ei ole poik­keuk­sel­lis­ta. Maailma ym­pä­ril­lä on rajussa mur­rok­ses­sa ja se hei­jas­tuu pro­ses­siin"

18.04.2022 21:39
Tilaajille
Latitude 66 Cobaltia koskeva ostotarjous sai jatkoaikaa, kauppa tarkoitus toteuttaa huhtikuun loppuun mennessä, sveitsiläisostaja aikoo koota kauppaan tarvittavat rahat tavalla tai toisella – Kuusamossa ja Posiolla kerätään näytteitä pohjamoreenista

La­ti­tu­de 66 Co­bal­tia koskeva os­to­tar­jous sai jat­koai­kaa, kauppa tar­koi­tus to­teut­taa huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä, sveit­si­läi­sos­ta­ja aikoo koota kaup­paan tar­vit­ta­vat rahat tavalla tai toi­sel­la – Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la ke­rä­tään näyt­tei­tä poh­ja­mo­ree­nis­ta

08.03.2022 09:00
Tilaajille
Minna Lymi vahvistaa Latitude 66 Cobaltin viestintää – yhtiö julkaisee keväällä uudet verkkosivut

Minna Lymi vah­vis­taa La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin vies­tin­tää – yhtiö jul­kai­see ke­vääl­lä uudet verk­ko­si­vut

10.02.2022 21:00
Tilaajille
Latitude 66 Cobaltin hinta nyt 48,5 miljoonaa euroa – tunnettu kobolttivaranto Kuusamossa on lisääntynyt valtavasti 1980-luvulta

La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin hinta nyt 48,5 mil­joo­naa euroa – tun­net­tu ko­bolt­ti­va­ran­to Kuu­sa­mos­sa on li­sään­ty­nyt val­ta­vas­ti 1980-lu­vul­ta

21.12.2021 11:00 1
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt teki Kuusamon Kouvervaaran uumenista lupaavan kobolttilöydön

La­ti­tu­de 66 Cobalt teki Kuu­sa­mon Kou­ver­vaa­ran uu­me­nis­ta lu­paa­van ko­bolt­ti­löy­dön

08.12.2021 10:30
Tilaajille
Malminetsintäaluetta halutaan laajentaa Pudasjärvellä 623 hehtaarilla – Geologinen tutkimustyö jatkumassa ensi kesänä

Mal­mi­net­sin­täa­luet­ta ha­lu­taan laa­jen­taa Pu­das­jär­vel­lä 623 heh­taa­ril­la – ­Geo­lo­gi­nen tut­ki­mus­työ jat­ku­mas­sa ensi kesänä

28.09.2021 17:02
Tilaajille
Kaivoslaki uudistuu, tuleeko maanomistajalle rahakorvausta myös varausajalta? – "Ulkopuolelle jäävät kiinteistönomistajat ovat heikommassa asemassa"

Kai­vos­la­ki uu­dis­tuu, tuleeko maa­no­mis­ta­jal­le ra­ha­kor­vaus­ta myös va­rau­sa­jal­ta? – "Ul­ko­puo­lel­le jäävät kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat ovat hei­kom­mas­sa ase­mas­sa"

15.09.2021 08:45
Tilaajille
Sveitsiläinen SunMirror AG ostaa Latitude 66 Cobaltin – Thomas Hoyer: ”Yrityskauppa vahvistaa Latitude 66 Cobaltin resursseja”

Sveit­si­läi­nen Sun­Mir­ror AG ostaa La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin – Thomas Hoyer: ”Y­ri­tys­kaup­pa vah­vis­taa La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin re­surs­se­ja”

26.08.2021 13:56
Tilaajille
Kuoppien kaivelua ja kivien etsintää – "kobolttia on maaperässä enemmän kuin me tiedämmekään"

Kuop­pien kai­ve­lua ja kivien et­sin­tää – "ko­bolt­tia on maa­pe­räs­sä enemmän kuin me tie­däm­me­kään"

09.06.2021 14:00
Tilaajille
Kivinäytteen keräämistä

Ki­vi­näyt­teen ke­rää­mis­tä

08.06.2021 20:27
Tilaajille
Maaperänäytteen otto

Maa­pe­rä­näyt­teen otto

08.06.2021 19:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mal­mi­net­sin­nän va­rauk­set he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä – "Teemme laa­jo­jen kal­lio­pe­rä­vyö­hyk­kei­den tut­ki­mus­ta. Al­ku­vai­hees­sa geo­lo­ge­jam­me kiin­nos­taa ko­ko­nai­sen vyö­hyk­keen ra­ken­ne"

03.06.2021 22:32
Latitude 66 Cobalt varaa lisää alueita Pudasjärveltä – Kouvan ympäristö ja Jaurakkajärvi kohteena

La­ti­tu­de 66 Cobalt varaa lisää alueita Pu­das­jär­vel­tä – Kouvan ym­pä­ris­tö ja Jau­rak­ka­jär­vi koh­tee­na

11.05.2021 13:09
Tilaajille
Latitude tutkii maastossa ensi kesänä – Pudasjärvellä yksi yhtiötä kiinnostavista kohteista

La­ti­tu­de tutkii maas­tos­sa ensi kesänä – Pu­das­jär­vel­lä yksi yhtiötä kiin­nos­ta­vis­ta koh­teis­ta

25.03.2021 08:00
Tilaajille
Kuusamon Juomasuo Euroopan suurimpia esiintymiä – kobolttia alueella 16.500 tonnia

Kuu­sa­mon Juo­ma­suo Eu­roo­pan suu­rim­pia esiin­ty­miä – ko­bolt­tia alueel­la 16.500 tonnia

17.03.2021 13:30
Tilaajille
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt pyrkimässä vanhoille apajille Pudasjärvelle – Korpisella on ollut kaivostoimintaa ennenkin

Kai­vo­syh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt pyr­ki­mäs­sä van­hoil­le apa­jil­le Pu­das­jär­vel­le – Kor­pi­sel­la on ollut kai­vos­toi­min­taa en­nen­kin

28.01.2021 15:00
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt jätti malminetsintälupahakemukset Pudasjärven ja Puolangan rajamaille

La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­set Pu­das­jär­ven ja Puo­lan­gan ra­ja­mail­le

20.01.2021 15:58
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt jätti malminetsintälupahakemukset Kuusamoon, Posiolle ja Sallaan – "Kuusamon liuskevyöhykkeen systemaattinen geologinen tutkimus etenee"

La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­set Kuu­sa­moon, Po­siol­le ja Sallaan – "Kuu­sa­mon lius­ke­vyö­hyk­keen sys­te­maat­ti­nen geo­lo­gi­nen tut­ki­mus etenee"

11.11.2020 09:17
Tilaajille