Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

hirvenmetsästys
Hirvikantoja aiotaan kasvattaa Pudasjärvellä ja Koillismaalla – aihe esillä riistanhoitoyhdistysten kokouksissa

Hir­vi­kan­to­ja aiotaan kas­vat­taa Pu­das­jär­vel­lä ja Koil­lis­maal­la – aihe esillä riis­tan­hoi­toyh­dis­tys­ten ko­kouk­sis­sa

18.02.2024 14:49 2
Tilaajille
Näihin lukemiin hirvenmetsästys päättyi sääolosuhteiltaan haastavan kauden jälkeen – Pudasjärvellä hirvikannan vaihtelut ovat edelleen suuria

Näihin lu­ke­miin hir­ven­met­säs­tys päättyi sää­olo­suh­teil­taan haas­ta­van kauden jälkeen – Pu­das­jär­vel­lä hir­vi­kan­nan vaih­te­lut ovat edel­leen suuria

22.01.2024 07:00
Tilaajille
Hirvilupien haku valtionmaille avautui – rajoituksia seurueissa metsästäville

Hir­vi­lu­pien haku val­tion­mail­le avautui – ­ra­joi­tuk­sia seu­rueis­sa met­säs­tä­vil­le

03.01.2024 05:00
Tilaajille
Kaksi kolmasosaa lupahirvistä kaadettu Pudasjärvellä – karkea lumi on paikoin hankaloittanut metsästystä

Kaksi kol­ma­so­saa lu­pa­hir­vis­tä kaa­det­tu Pu­das­jär­vel­lä – karkea lumi on paikoin han­ka­loit­ta­nut met­säs­tys­tä

24.11.2023 12:00
Tilaajille
Kuopusjärven metsästysseuran vuosi huipentui hirvipeijaisiin Metsäpirtille – hirvikäristys kerran vuodessa riittää maanomistajalle

Kuo­pus­jär­ven met­säs­tys­seu­ran vuosi hui­pen­tui hir­vi­pei­jai­siin Met­sä­pir­til­le – hir­vi­kä­ris­tys kerran vuo­des­sa riittää maa­no­mis­ta­jal­le

22.11.2023 12:00
Tilaajille
Pyhäinpäivän perinteiset hirvipeijaiset Livolla – hirviporukkaan on saatu mukaan innokkaita nuoria
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­häin­päi­vän pe­rin­tei­set hir­vi­pei­jai­set Livolla – hir­vi­po­ruk­kaan on saatu mukaan in­nok­kai­ta nuoria

07.11.2023 13:17
Tilaajille
Pudasjärven Kouvan metsästysseura viettää 40-vuotisjuhlavuottaan – vietetyt peijaiset olivat tälle vuodelle jo toiset

Pu­das­jär­ven Kouvan met­säs­tys­seu­ra viettää 40-vuo­tis­juh­la­vuot­taan – vie­te­tyt pei­jai­set olivat tälle vuo­del­le jo toiset

25.10.2023 09:10
Tilaajille
Hirvimetsällä on hyvä huomioida paikalliset erityispiirteet – Pudasjärvellä metsästyksen sosiaalinen kestävyys tapetilla lauantain hirvijahdin aloitusta varten

Hir­vi­met­säl­lä on hyvä huo­mioi­da pai­kal­li­set eri­tyis­piir­teet – Pu­das­jär­vel­lä met­säs­tyk­sen so­siaa­li­nen kes­tä­vyys ta­pe­til­la lauan­tain hir­vi­jah­din aloi­tus­ta varten

06.10.2023 05:00
Tilaajille
Poliisi valvoo hirvenmetsästystä tehostetusti lokakuun aikana – valvonnassa mukana myös erävalvonta

Poliisi valvoo hir­ven­met­säs­tys­tä te­hos­te­tus­ti lo­ka­kuun aikana – val­von­nas­sa mukana myös erä­val­von­ta

03.10.2023 19:30
Ampumakokeen kautta hirvijahtiin – Pudasjärven syksyn viimeisessä ampumakokeessa oli osallistujia Rovaniemeltä asti ja laukaukset osuivat tauluun

Am­pu­ma­ko­keen kautta hir­vi­jah­tiin – Pu­das­jär­ven syksyn vii­mei­ses­sä am­pu­ma­ko­kees­sa oli osal­lis­tu­jia Ro­va­nie­mel­tä asti ja lau­kauk­set osuivat tauluun

01.10.2023 16:00
Tilaajille
Hyvä neuvo hirvikolarin välttämiseen: piilota puhelimesi peräkonttiin – Kuljettajat eivät suhtaudu vakavasti hirvivaaramerkkeihin

Hyvä neuvo hir­vi­ko­la­rin vält­tä­mi­seen: piilota pu­he­li­me­si pe­rä­kont­tiin – Kul­jet­ta­jat eivät suh­tau­du va­ka­vas­ti hir­vi­vaa­ra­merk­kei­hin

06.09.2023 12:00
Tilaajille
Liki parituhatta matsästäjää hirvestää Pudasjärven valtionmailla – Metsähallitus päättää hirvien alueluvista maaliskuun aikana

Liki pa­ri­tu­hat­ta mat­säs­tä­jää hir­ves­tää Pu­das­jär­ven val­tion­mail­la – Met­sä­hal­li­tus päättää hirvien alue­lu­vis­ta maa­lis­kuun aikana

06.03.2023 12:41
Tilaajille
Hirvisaalis pienentyi - Riistakeskus: myönnetyistä luvista käytettiin 78 prosenttia

Hir­vi­saa­lis pie­nen­tyi - Riis­ta­kes­kus: myön­ne­tyis­tä luvista käy­tet­tiin 78 pro­sent­tia

03.02.2023 11:27
Tilaajille
Hirviä saatiin saaliiksi aiempaa vähemmän – Lupamäärää tiputettu roimasti, kanta jakautuu epätasaisesti alueella.

Hirviä saatiin saa­liik­si aiempaa vä­hem­män – Lu­pa­mää­rää ti­pu­tet­tu roi­mas­ti, kanta ja­kau­tuu epä­ta­sai­ses­ti alueel­la.

25.01.2023 05:00
Tilaajille
Metsähallituksen hirven alueluvat haettavana – Pudasjärveläinen saa metsästää valtion mailla, mutta seurueiden kuitenkin suositellaan hakevan aluelupaa

Met­sä­hal­li­tuk­sen hirven alue­lu­vat haet­ta­va­na – Pu­das­jär­ve­läi­nen saa met­säs­tää valtion mailla, mutta seu­ruei­den kui­ten­kin suo­si­tel­laan hakevan alue­lu­paa

02.01.2023 16:05
Tilaajille
Pudasjärvellä ammuttiin aikuinen hirvi, vaikka lupa oli vasalle tarkoitettu – poliisi myy lihat huutokaupassa

Pu­das­jär­vel­lä am­mut­tiin ai­kui­nen hirvi, vaikka lupa oli vasalle tar­koi­tet­tu – ­po­lii­si myy lihat huu­to­kau­pas­sa

10.12.2022 11:48
Koiran jäihin ajama hirvi jouduttiin lopettamaan Pelttarinjärvellä

Koiran jäihin ajama hirvi jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan Pelt­ta­rin­jär­vel­lä

21.11.2022 10:47
Pudasjärvellä yli puolet hirviluvista käytetty – Katso hirvilaskurista Pohjois-Pohjanmaan tuoreet saalismäärät

Pu­das­jär­vel­lä yli puolet hir­vi­lu­vis­ta käy­tet­ty – Katso hir­vi­las­ku­ris­ta Poh­jois-Poh­jan­maan tuoreet saa­lis­mää­rät

02.11.2022 15:05
Tilaajille
Käristys maistui Pisteen hirvipeijaisissa välivuosien jälkeen – "Tosi tärkeä tapahtuma tämä on ihan sosiaaliselta kannaltakin"

Kä­ris­tys maistui Pisteen hir­vi­pei­jai­sis­sa vä­li­vuo­sien jälkeen – "Tosi tärkeä ta­pah­tu­ma tämä on ihan so­siaa­li­sel­ta kan­nal­ta­kin"

01.11.2022 11:00
Tilaajille
Yksi puku hirvenmetsästyksen ja toinen asukokonaisuus pienriistajahtiin – Metsästäjille myydään tarkkaan räätälöityjä tuotteita, eikä muutosta ole näköpiirissä

Yksi puku hir­ven­met­säs­tyk­sen ja toinen asu­ko­ko­nai­suus pien­riis­ta­jah­tiin – ­Met­säs­tä­jil­le myydään tark­kaan rää­tä­löi­ty­jä tuot­tei­ta, eikä muu­tos­ta ole nä­kö­pii­ris­sä

29.10.2022 19:30
Tilaajille