Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Avustukset
Nikuntiellä toteutettiin yksityistien perusparannushanke –  työt käynnistyivät juhannusviikolla ja valmistuivat syyskuun alussa

Ni­kun­tiel­lä to­teu­tet­tiin yk­si­tyis­tien pe­rus­pa­ran­nus­han­ke – työt käyn­nis­tyi­vät ju­han­nus­vii­kol­la ja val­mis­tui­vat syys­kuun alussa

25.09.2023 15:05
Tilaajille
Pudasjärven Osuuspankki jakoi lahjoituksia seitsemälle yhteisölle – tällaisia suunnitelmia toimijoilla on

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki jakoi lah­joi­tuk­sia seit­se­mäl­le yh­tei­söl­le – täl­lai­sia suun­ni­tel­mia toi­mi­joil­la on

29.06.2023 05:00
Tilaajille
Avustusrahaa kerhoille ja päiväleireille Pudasjärvellä – tarjolla toimintaa useille sadoille lapsille ja nuorille

Avus­tus­ra­haa ker­hoil­le ja päi­vä­lei­reil­le Pu­das­jär­vel­lä – tar­jol­la toi­min­taa useille sa­doil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le

07.06.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven yksityisteiden avustusten haku on käynnissä – kunnossapitoavustus kattaa sekä talvi- että kesäkunnossapidon

Pu­das­jär­ven yk­si­tyis­tei­den avus­tus­ten haku on käyn­nis­sä – kun­nos­sa­pi­to­avus­tus kattaa sekä talvi- että ke­sä­kun­nos­sa­pi­don

19.05.2023 11:00
Tilaajille
Tukea digipalvelujen käyttöönottoon – Pohteella järjestöavustusten lisähaku sote-digiosaamiseen

Tukea di­gi­pal­ve­lu­jen käyt­töön­ot­toon – Poh­teel­la jär­jes­tö­avus­tus­ten li­sä­ha­ku sote-di­gi­osaa­mi­seen

23.04.2023 12:00
Tilaajille
Taivalkoski sai  4800 euron avustuksen kotiseutumuseon aittojen korjaustöihin

Tai­val­kos­ki sai  4800 euron avus­tuk­sen ko­ti­seu­tu­mu­seon ait­to­jen kor­jaus­töi­hin

16.04.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven kirjasto sai mittavan avustuspotin Kirjastoseikkailun toteuttamiseen

Pu­das­jär­ven kir­jas­to sai mit­ta­van avus­tus­po­tin Kir­jas­to­seik­kai­lun to­teut­ta­mi­seen

01.04.2023 15:00
Tilaajille
Seurantalojen energia-avustusten haku avattu – tukea myönnetään kohonneisiin energiakuluihin

Seu­ran­ta­lo­jen ener­gia-avus­tus­ten haku avattu – tukea myön­ne­tään ko­hon­nei­siin ener­gia­ku­lui­hin

10.03.2023 15:40
Tilaajille
Yli kuusi miljoonaa euroa Oulun seudun leaderille jaettavaksi yritys- ja hanketukiin

Yli kuusi mil­joo­naa euroa Oulun seudun lea­de­ril­le jaet­ta­vak­si yritys- ja han­ke­tu­kiin

11.02.2023 09:00
Tilaajille
Valtioneuvosto esittää seurantaloille energia-avustusta – jakoon tulisi 2,3 miljoonaa euroa

Val­tio­neu­vos­to esittää seu­ran­ta­loil­le ener­gia-avus­tus­ta – jakoon tulisi 2,3 mil­joo­naa euroa

10.02.2023 12:00
Tilaajille
Maaseudulle tarjolla kulttuurirahaa lähes kaksi miljoonaa – uusi hakukierros alkamassa piakkoin

Maa­seu­dul­le tar­jol­la kult­tuu­ri­ra­haa lähes kaksi mil­joo­naa – uusi ha­ku­kier­ros al­ka­mas­sa piak­koin

08.02.2023 13:02
Tilaajille
Iso osa yksityisteistä hoitaa tiensä itse – reilu kuusikymmentä tiekuntaa yli kahdestasadasta hakenut yhteisurakkaan

Iso osa yk­si­tyis­teis­tä hoitaa tiensä itse – reilu kuu­si­kym­men­tä tie­kun­taa yli kah­des­ta­sa­das­ta hakenut yh­teis­urak­kaan

31.01.2023 05:00
Tilaajille
Kehittämis- ja toimintatuet haussa – Pudasjärven kaupunki myöntää kertaluontoista avustusta kylätalojen energiakustannuksiin

Ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tuet haussa – Pu­das­jär­ven kau­pun­ki myöntää ker­ta­luon­tois­ta avus­tus­ta ky­lä­ta­lo­jen ener­gia­kus­tan­nuk­siin

17.01.2023 05:00
Tilaajille
Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avustusta energiansäästöremonttiin mutta tietyin ehdoin

Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avus­tus­ta ener­gian­sääs­tö­re­mont­tiin mutta tietyin ehdoin

15.01.2023 12:00
Tilaajille
Taivalkoski jakoi yleisavustukset järjestöille – Katso tästä kuka sai eniten, kuka vähiten

Tai­val­kos­ki jakoi yleis­avus­tuk­set jär­jes­töil­le – Katso tästä kuka sai eniten, kuka vähiten

12.01.2023 11:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin kehittämisrahaa ei aiota pienentää – perussuomalaisten aloitteelle ei kannatusta kaupunginhallituksessa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hit­tä­mis­ra­haa ei aiota pie­nen­tää – pe­rus­suo­ma­lais­ten aloit­teel­le ei kan­na­tus­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

24.11.2022 15:37
Tilaajille
Järjestöillä mahdollisuus hakea nyt avustusta kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi: Pohteen haku avautui tiistaina

Jär­jes­töil­lä mah­dol­li­suus hakea nyt avus­tus­ta kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si: Pohteen haku avautui tiis­tai­na

20.11.2022 08:00
Tilaajille
Pudasjärven joululahjakeräys käynnistyy jälleen – paikalliset yritykset haastetaan mukaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven jou­lu­lah­ja­ke­räys käyn­nis­tyy jälleen – pai­kal­li­set yri­tyk­set haas­te­taan mukaan

09.10.2022 12:00
Tilaajille
Pudasjärvellä hyödynnetään vähän korjausavustuksia – vanhusten asuntojen korjaus mahdollistaa ikääntymisen kotona

Pu­das­jär­vel­lä hyö­dyn­ne­tään vähän kor­jaus­avus­tuk­sia – van­hus­ten asun­to­jen korjaus mah­dol­lis­taa ikään­ty­mi­sen kotona

03.10.2022 17:15
Tilaajille
FC Kurenpoikien P13-joukkue sai 1500 euroa tsemppirahaa – "Pelaajien innostus lajia kohtaan on ihailtavaa"

FC Ku­ren­poi­kien P13-jouk­kue sai 1500 euroa tsemp­pi­ra­haa – "Pe­laa­jien in­nos­tus lajia kohtaan on ihail­ta­vaa"

21.09.2022 06:00
Tilaajille