KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAHANKE: Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

Ensilumi: Lumi saattoi tulla jo jää­däk­seen, arvioi me­teo­ro­lo­gi Oskari Rockas Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta

Mainos: Tutustu Ii­jo­ki­seu­dun si­säl­töön tar­jous­hin­taan, lehti + digi 3 kk 24,90 €! Tilaa tästä.

Har­ven­nuk­sis­ta puuta ener­gia­käyt­töön – Pien­puus­ta val­mis­tet­ta­van met­sä­hak­keen kysyntä kasvaa voi­mak­kaas­ti lä­hi­vuo­si­na, kun turpeen ener­gia­käy­tös­tä luo­vu­taan

Metsähakkeen kysyntä kasvaa lähivuosina, kun turpeen käyttöä vähennetään.

Pudasjärvi

Nuorten metsien harvennusten yhteydessä korjataan pienpuuta, jota käytetään energiantuotannossa. Pienpuusta valmistettavan metsähakkeen kysyntä kasvaa voimakkaasti lähivuosina, kun turpeen energiakäytöstä luovutaan. Suomen metsäkeskuksen Tule metsään! -kampanjassa kannustetaan metsänomistajia ja metsäammattilaisia nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen.

Nuorten metsien harvennuksissa korjataan pienpuuta, jonka tarve kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Pienpuusta valmistettavalla metsähakkeella korvataan vähenevää turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa.

Suomen nuorissa metsissä monet ensiharvennukset ovat myöhässä, ja samoin pienpuun korjuuta olisi mahdollista lisätä tuntuvasti. Suomessa on yli miljoona hehtaaria hoitamattomia nuoria metsiä, joista olisi mahdollista korjata pienpuuta.

- Nuorten metsien hoidosta on monenlaista hyötyä. Sillä varmistetaan puuston nopeampi järeytyminen arvokkaaksi tukkipuuksi. Harvennuksella vahvistetaan myös puuston elinvoimaisuutta, hyvää kasvukuntoa ja tuhokestävyyttä. Metsänkäsittelyssä tulee säästää lahopuut, koska ne ovat oleellisen tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, sanoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Suomen metsäkeskuksesta.


Lämpö- ja voimalaitoksissa käytetystä metsähakkeesta suuri osa on peräisin pienpuusta ja hakkuutähteistä. Pienempi osa on kantoja ja järeää runkopuuta. Metsähaketta poltettiin lämpö- ja voimalaitoksissa viime vuonna kaikkiaan 7,6 miljoonaa kiintokuutiometriä, josta pienpuun osuus oli 4,3 miljoonaa kiintokuutiometriä. Turpeen käytön korvaaminen täysimääräisesti metsähakkeella lisäisi metsähakkeen kysyntää noin 8 miljoonaa kuutiometriä.

Metsänomistajat voivat hakea nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen kemera-tukea Metsäkeskuksesta. Tukea on hyvin saatavilla, sillä vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin näihin töihin tälle vuodelle 3,75 miljoonan euron lisämääräraha.


Metsäkeskus on aloittanut Tule metsään! -kampanjan, jonka tavoitteena on metsänhoidon edistäminen nuorissa kasvatusmetsissä ja metsäenergian saatavuuden varmistaminen.

Metsäkeskus lähettää valtakunnallisesti noin 16 000 metsänomistajalle kirjeitse tietoa heidän omistamistaan nuorista metsistä, joissa voi olla energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta.

Kirjeessä kannustetaan metsänomistajia nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen omat tavoitteet ja luontoarvot huomioiden.

Syksyn aikana Metsäkeskus järjestää myös kampanjaan liittyviä Tule metsään! -tapahtumia eri puolilla Suomea. Kampanja jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.