Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Presidentinvaalit 2024
Kuukausi ja vanhemmat
Vapaat vaalit ovat demokratiaa – media toi presidentinvaaleihin jopa karnevaalitunnelmaa
Mielipidekirjoitus

Vapaat vaalit ovat de­mo­kra­tiaa – media toi pre­si­den­tin­vaa­lei­hin jopa kar­ne­vaa­li­tun­nel­maa

15.02.2024 06:00
Tilaajille
Pudasjärvellä äänestysinto laski ehdokkaiden vähetessä – kiinnostaisikohan uudella presidentillä tutustua Pudasjärveen umpihangessa?
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­ty­sin­to laski eh­dok­kai­den vä­he­tes­sä – kiin­nos­tai­si­ko­han uudella pre­si­den­til­lä tu­tus­tua Pu­das­jär­veen um­pi­han­ges­sa?

14.02.2024 05:00
Tilaajille
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19
Tilaajille
Stubb voitti Haaviston Pudasjärvellä selvin luvuin – toisen kierroksen äänestysprosentti jäi ensimmäisen kierroksen tasosta

Stubb voitti Haa­vis­ton Pu­das­jär­vel­lä selvin luvuin – toisen kier­rok­sen ää­nes­tysp­ro­sent­ti jäi en­sim­mäi­sen kier­rok­sen tasosta

11.02.2024 21:52
Tilaajille
Ii­jo­ki­seu­tu seuraa vaa­li-il­taa – pre­si­den­tin­vaa­lien 2024 toisen kier­rok­sen tu­los­pal­ve­lu löytyy tästä

Ii­jo­ki­seu­tu seuraa vaa­li-il­taa – pre­si­den­tin­vaa­lien 2024 toisen kier­rok­sen tu­los­pal­ve­lu löytyy tästä

11.02.2024 18:30
Ensimmäistä vihattiin ja halveksittiin, viides pantiin vankilaan – näin Suomen presidentit on valittu

En­sim­mäis­tä vi­hat­tiin ja hal­vek­sit­tiin, viides pantiin van­ki­laan – näin Suomen pre­si­den­tit on valittu

11.02.2024 15:00
Tilaajille
Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestyksessä pudasjärveläisten äänestysinto jäi koko vaalipiirin tasosta, Taivalkoskella äänestettiin huomattavasi ahkerammin

Pre­si­den­tin­vaa­lien toisen kier­rok­sen en­nak­koää­nes­tyk­ses­sä pu­das­jär­ve­läis­ten ää­nes­ty­sin­to jäi koko vaa­li­pii­rin ta­sos­ta, Tai­val­kos­kel­la ää­nes­tet­tiin huo­mat­ta­va­si ah­ke­ram­min

07.02.2024 11:05
Tilaajille
Nyt jos koskaan jokaisella äänellä on väliä – Pikkukylien ja syrjäseutujen äänet voivat ratkaista presidenttikisan
Kolumni

Nyt jos koskaan jo­kai­sel­la äänellä on väliä – Pik­ku­ky­lien ja syr­jä­seu­tu­jen äänet voivat rat­kais­ta pre­si­dent­ti­ki­san

07.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Alexander Stubbin vaalityötä tehtiin yli puoluerajojen yhteisellä iltalenkillä Kurenalla – kannattajat korostavat ehdokkaan kansainvälisyyttä ja verkostoja

Ale­xan­der Stubbin vaa­li­työ­tä tehtiin yli puo­lue­ra­jo­jen yh­tei­sel­lä il­ta­len­kil­lä Ku­re­nal­la – kan­nat­ta­jat ko­ros­ta­vat eh­dok­kaan kan­sain­vä­li­syyt­tä ja ver­kos­to­ja

06.02.2024 17:00
Tilaajille
Yli kolmannes pudasjärveläisistä on jo äänestänyt presidentinvaalien toisella kierroksella – ennakkoäänestyksen viimeinen päivä on tänään

Yli kol­man­nes pu­das­jär­ve­läi­sis­tä on jo ää­nes­tä­nyt pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la – en­nak­koää­nes­tyk­sen vii­mei­nen päivä on tänään

06.02.2024 12:00
Tilaajille
Presidentinvaalien kampanjoinnin loppukiri näkyy Pudasjärvellä – Pekka Haaviston kannattajat painottavat Iijoen soutajanakin tunnetun ehdokkaan kansanomaisuutta

Pre­si­den­tin­vaa­lien kam­pan­join­nin lop­pu­ki­ri näkyy Pu­das­jär­vel­lä – Pekka Haa­vis­ton kan­nat­ta­jat pai­not­ta­vat Iijoen sou­ta­ja­na­kin tun­ne­tun eh­dok­kaan kan­sa­no­mai­suut­ta

02.02.2024 09:00
Tilaajille
Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä sujui vilkkaasti Taivalkoskella: ”Presidentti saisi lyödä enemmän nyrkkiä pöytään”, toivoi yksi äänensä antanut

En­sim­mäi­nen en­nak­koää­nes­tys­päi­vä sujui vilk­kaas­ti Tai­val­kos­kel­la: ”P­re­si­dent­ti saisi lyödä enemmän nyrkkiä pöy­tään”, toivoi yksi äänensä antanut

01.02.2024 06:50
Tilaajille
Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona – katso Pudasjärven äänestyspaikat

Pre­si­den­tin­vaa­lien toisen kier­rok­sen en­nak­koää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na – katso Pu­das­jär­ven ää­nes­tys­pai­kat

30.01.2024 17:00
Tilaajille
Oulun vaalipiirin ykköseksi nousi Olli Rehn, Halla-aho toiseksi vaalipäivän äänillä – Koko maan voittaja Stubb vasta neljäs

Oulun vaa­li­pii­rin yk­kö­sek­si nousi Olli Rehn, Hal­la-aho toi­sek­si vaa­li­päi­vän ää­nil­lä – ­Ko­ko maan voit­ta­ja Stubb vasta neljäs

28.01.2024 23:00
Tilaajille
Olli Rehn sai selvästi eniten ääniä Pudasjärvellä – Halla-aho suosituin yhdellä äänestysalueella

Olli Rehn sai sel­väs­ti eniten ääniä Pu­das­jär­vel­lä – Hal­la-aho suo­si­tuin yhdellä ää­nes­ty­sa­lueel­la

28.01.2024 22:15
Tilaajille
Ennakkoäänten tulokset julki, Stubb ja Haavisto johdossa – Oulun vaalipiirissä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

En­nak­koään­ten tu­lok­set julki, Stubb ja Haa­vis­to joh­dos­sa – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

28.01.2024 20:15
Uusi leimasin pääsi ensimmäistä kertaa tositoimiin – Kipinässä presidenttiä äänestettiin verkkaiseen tahtiin

Uusi lei­ma­sin pääsi en­sim­mäis­tä kertaa to­si­toi­miin – Ki­pi­näs­sä pre­si­dent­tiä ää­nes­tet­tiin verk­kai­seen tahtiin

28.01.2024 19:34
Tilaajille
Iijokiseutu seuraa vaali-iltaa – presidentinvaalien 2024 ensimmäisen kierroksen tulospalvelu löytyy tästä

Ii­jo­ki­seu­tu seuraa vaa­li-il­taa – pre­si­den­tin­vaa­lien 2024 en­sim­mäi­sen kier­rok­sen tu­los­pal­ve­lu löytyy tästä

28.01.2024 19:05
Presidentinvaaleissa äänestämään ilman muuta, tuumittiin Sarakylässä, missä ovat perinteisesti olleet Pudasjärven ahkerimmat äänestäjät

Pre­si­den­tin­vaa­leis­sa ää­nes­tä­mään ilman muuta, tuu­mit­tiin Sa­ra­ky­läs­sä, missä ovat pe­rin­tei­ses­ti olleet Pu­das­jär­ven ah­ke­rim­mat ää­nes­tä­jät

28.01.2024 15:21
Tilaajille
Näiden avulla kansanvaali onnistuu – Kolmen millin vaneri tekee äänestämisestä helppoa

Näiden avulla kan­san­vaa­li on­nis­tuu – Kolmen millin vaneri tekee ää­nes­tä­mi­ses­tä helppoa

28.01.2024 09:00
Tilaajille