Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Luon­non­va­ra­kes­kus sel­vit­tää kuluvan talven olo­suh­teet po­ron­hoi­to­alueel­la – mi­nis­te­riön mukaan olo­suh­tei­den mah­dol­li­ses­ti ai­heut­ta­man tuhon laa­juut­ta on syytä kar­toit­taa

Luonnonvarakeskus laatii maa- ja metsätalousministeriölle selvityksen kuluvan talven olosuhteista poronhoitoalueella.
Luonnonvarakeskus laatii maa- ja metsätalousministeriölle selvityksen kuluvan talven olosuhteista poronhoitoalueella.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Luonnonvarakeskus laatii maa- ja metsätalousministeriölle niin sanotun porovahinkolaissa (laki 987/2011) tarkoitetun selvityksen talven 2021–2022 olosuhteista poronhoitoalueella.

Olosuhdetietojen pohjalta Luonnonvarakeskus selvittää, onko olosuhteiden muuttumisesta aiheutunut olennaisia tuhoksi luettavia haittavaikutuksia ja minkä paliskuntien alueilla niitä mahdollisesti on aiheutunut.