Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ulkomaan politiikka
Ukrainan sota näkyy selvästi puolustusvoimien sekä reserviläisten toiminnassa myös alueellisesti – Maanpuolustustahto on korkealla

Uk­rai­nan sota näkyy sel­väs­ti puo­lus­tus­voi­mien sekä re­ser­vi­läis­ten toi­min­nas­sa myös alueel­li­ses­ti – Maan­puo­lus­tus­tah­to on kor­keal­la

11.12.2022 13:50
Tilaajille
Avin ylijohtaja puhui varautumisesta maakuntapäivillä: "Pohjoinen kytkee Suomen maantieteellisesti länteen"

Avin yli­joh­ta­ja puhui va­rau­tu­mi­ses­ta maa­kun­ta­päi­vil­lä: "Poh­joi­nen kytkee Suomen maan­tie­teel­li­ses­ti län­teen"

08.11.2022 08:00
Maakuntahallituksen matkalla Brysselissä, Euroopan unionin kehdossa –  antoisa ja informatiivinen reissu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen mat­kal­la Brys­se­lis­sä, Eu­roo­pan unionin keh­dos­sa – antoisa ja in­for­ma­tii­vi­nen reissu

22.10.2022 09:59
Tilaajille
Mauri Pekkarinen Pudasjärvellä: "En usko energiadirektiivin läpimenoon" – parlamentaarikko ennustaa taantumaa

Mauri Pek­ka­ri­nen Pu­das­jär­vel­lä: "En usko ener­gia­di­rek­tii­vin lä­pi­me­noon" – par­la­men­taa­rik­ko en­nus­taa taan­tu­maa

26.09.2022 16:52
Tilaajille
Energiamarkkinat ovat sekaisin – Suomella on hyvät mahdollisuudet olla kärkimaa päästöttömän energian tuotannossa
Kolumni

Ener­gia­mark­ki­nat ovat se­kai­sin – Suo­mel­la on hyvät mah­dol­li­suu­det olla kär­ki­maa pääs­töt­tö­män ener­gian tuo­tan­nos­sa

02.09.2022 15:54
Tilaajille
Eduskunnasta Juha Sipilä: "Haluammeko eteläisen Euroopan mallin tännekin, vai haluammeko lopettaa velaksi elämisen?"
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Juha Sipilä: "Ha­luam­me­ko ete­läi­sen Eu­roo­pan mallin tän­ne­kin, vai ha­luam­me­ko lo­pet­taa velaksi elä­mi­sen?"

29.06.2022 12:56
Tilaajille
Suomi on nyt maailman huomion keskipisteenä, eikä hävetä tarvitse
Kolumni

Suomi on nyt maail­man huomion kes­ki­pis­tee­nä, eikä hävetä tar­vit­se

18.05.2022 05:00
Oulun läänin entinen maaherra Eino Siuruainen: Venäjällä hallitsijan arvo riippuu siitä, paljonko hän pystyy valloittamaan alueita – "Tällä hetkellä tämä toteutuu mitä suurimmassa määrin"

Oulun läänin entinen maa­her­ra Eino Siu­ruai­nen: Ve­nä­jäl­lä hal­lit­si­jan arvo riippuu siitä, pal­jon­ko hän pystyy val­loit­ta­maan alueita – "Tällä het­kel­lä tämä to­teu­tuu mitä suu­rim­mas­sa määrin"

15.05.2022 14:00
Tilaajille
Kun maailma ei riitä – EU:n jäsenmaiden asukkaat ovat syyttöminä joutuneet maksajiksi tässä hullussa maailmantilanteessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun maailma ei riitä – EU:n jä­sen­mai­den asuk­kaat ovat syyt­tö­mi­nä jou­tu­neet mak­sa­jik­si tässä hul­lus­sa maail­man­ti­lan­tees­sa

11.05.2022 16:01
Tilaajille
Kun Mauno Koivistolta kysyttiin, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tuppuraisen mukaan Koiviston vastaus on edelleen ajankohtainen
Kolumni

Kun Mauno Koi­vis­tol­ta ky­syt­tiin, mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan Koi­vis­ton vastaus on edel­leen ajan­koh­tai­nen

11.05.2022 14:57
Tilaajille
Kevään ratkaisuilla rakennetaan rauhaa – Hyökkäys muutti Euroopan ja sen mukana Suomen turvallisuustilannetta pysyvästi
Kolumni

Kevään rat­kai­suil­la ra­ken­ne­taan rauhaa – Hyök­käys muutti Eu­roo­pan ja sen mukana Suomen tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta py­sy­väs­ti

31.03.2022 04:00
Pudasjärven keräysapu jo matkalla kohti Ukrainaa – "Ihmiset toivat keräykseen juuri niitä tarvikkeita, mitä toivottiin"

Pu­das­jär­ven ke­räys­apu jo mat­kal­la kohti Uk­rai­naa – "Ih­mi­set toivat ke­räyk­seen juuri niitä tar­vik­kei­ta, mitä toi­vot­tiin"

30.03.2022 04:30
Tilaajille
Kesäaika alkaa sunnuntaina aamuyöllä – kellojen siirtelystä luopuminen junnaa EU:ssa edelleen

Ke­sä­ai­ka alkaa sun­nun­tai­na aa­mu­yöl­lä – kel­lo­jen siir­te­lys­tä luo­pu­mi­nen junnaa EU:ssa edel­leen

26.03.2022 13:15
Miksi Venäjän hyökkäys hallitsee otsikoita, vaikka muuallakin tapetaan?
Kolumni

Miksi Venäjän hyök­käys hal­lit­see ot­si­koi­ta, vaikka muual­la­kin ta­pe­taan?

23.03.2022 13:01
Tilaajille
Apua Ukrainaan kerätään nyt Pudasjärvellä – keräyspaikka avoinna keskiviikkona, lauantaina ja sunnuntaina

Apua Uk­rai­naan ke­rä­tään nyt Pu­das­jär­vel­lä – ke­räys­paik­ka avoinna kes­ki­viik­ko­na, lauan­tai­na ja sun­nun­tai­na

22.03.2022 08:00
Ukrainasta pakenevat voivat hakea tilapäistä suojelua kahdeksasta toimipisteestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Uk­rai­nas­ta pa­ke­ne­vat voivat hakea ti­la­päis­tä suo­je­lua kah­dek­sas­ta toi­mi­pis­tees­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

21.03.2022 20:30
Pudasjärvellä suunnitellaan avun keräämistä Ukrainaan – kaupungilta toivotaan varastotiloja

Pu­das­jär­vel­lä suun­ni­tel­laan avun ke­rää­mis­tä Uk­rai­naan – kau­pun­gil­ta toi­vo­taan va­ras­to­ti­lo­ja

10.03.2022 16:38
Tilaajille
Uusi aika – "Reilussa viikossa monien asioiden tärkeysjärjestys muuttui koko läntisessä maailmassa. Sydän ja ajatukset ovat Ukrainan kansan puolella"
Kolumni

Uusi aika – "Rei­lus­sa vii­kos­sa monien asioi­den tär­keys­jär­jes­tys muuttui koko län­ti­ses­sä maail­mas­sa. Sydän ja aja­tuk­set ovat Uk­rai­nan kansan puo­lel­la"

10.03.2022 09:08
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mus­poh­jai­nen maail­man­jär­jes­tys muutti ker­ral­la suun­taa: "Pu­ti­nin ja Venäjän johdon selkeä piit­taa­mat­to­muus so­pi­muk­sis­ta ja so­pi­mi­ses­ta sekä mää­rä­tie­toi­nen so­ti­las­voi­man käyttö he­rät­tää huolta"

07.03.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko ih­mis­kun­ta vii­sas­tu­nut – "Näyt­tää olevan, että asei­siin säm­pä­tyt varat eivät ole olleet tär­kei­tä ta­val­lis­ten ih­mis­ten hy­vin­voin­nin pa­ran­ta­mi­seen, vaan niillä ta­pe­taan ja sä­re­tään aina jos­sa­kin päin maail­maa"

06.03.2022 20:50