Vapepa: Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den et­sin­tä­par­tio har­joit­te­li Tai­val­kos­kel­la – näin syntyi Suomen vien­ti­tuot­teek­si­kin mai­nos­tet­tu am­bu­lans­si­vau­nu maas­to-olo­suh­tei­siin

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Taivalkoski
Päätaloviikko kokoaa väkeä Taivalkoskelle jo 50. kerran – tällaista ohjelmaa heinäkuussa on tiedossa

Pää­ta­lo­viik­ko kokoaa väkeä Tai­val­kos­kel­le jo 50. kerran – ­täl­lais­ta oh­jel­maa hei­nä­kuus­sa on tie­dos­sa

14.02.2024 08:53
Tilaajille
Juho Hakkaraisella näyttely Päätalokeskuksessa – "Toisinaan töihin eksyy myös arkisia käyttöesineitä, kuten aurinkolaseja tai pelikortteja"

Juho Hak­ka­rai­sel­la näyt­te­ly Pää­ta­lo­kes­kuk­ses­sa – "Toi­si­naan töihin eksyy myös arkisia käyt­töe­si­nei­tä, kuten au­rin­ko­la­se­ja tai pe­li­kort­te­ja"

08.02.2024 12:00
Tilaajille
Taivalkosken autogrilli huutokaupattiin hurjaan hintaan – hinta nousi tonneilla hetkessä

Tai­val­kos­ken au­to­gril­li huu­to­kau­pat­tiin hurjaan hintaan – hinta nousi ton­neil­la het­kes­sä

21.01.2024 09:00
Tilaajille
"Kahden, kolmen lähivuoden aikana osuuspankkien määrä vähintään puolittuu" – kokouksissa päätetään pian Koillismaan Osuuspankin syntymisestä

"Kah­den, kolmen lä­hi­vuo­den aikana osuus­pank­kien määrä vä­hin­tään puo­lit­tuu" – ko­kouk­sis­sa pää­te­tään pian Koil­lis­maan Osuus­pan­kin syn­ty­mi­ses­tä

20.01.2024 15:00
Tilaajille
Taivalkoskella luukkunsa sulkenutta grillikioskia myydään nyt huutokaupalla – "Perjantaina saattaisi alkaa kiihtymään"

Tai­val­kos­kel­la luuk­kun­sa sul­ke­nut­ta gril­li­kios­kia myydään nyt huu­to­kau­pal­la – "Per­jan­tai­na saat­tai­si alkaa kiih­ty­mään"

16.01.2024 09:00
Tilaajille
Ankarana jatkuva pakkanen siirtää Taivalkosken maakuntaviestin loppiaiselta tulevaisuuteen – Posion Kaamoshiihdot on tarkoitus hiihtää ensi viikolla

An­ka­ra­na jatkuva pak­ka­nen siirtää Tai­val­kos­ken maa­kun­ta­vies­tin lop­piai­sel­ta tu­le­vai­suu­teen – ­Po­sion Kaa­mos­hiih­dot on tar­koi­tus hiihtää ensi vii­kol­la

05.01.2024 18:05
Tilaajille
Tällaisen rantasaunan saa Taivalkoskella 20 000 euron tontin mukana – suunnittelijana entinen Posion yleisurheiluhuippu

Täl­lai­sen ran­ta­sau­nan saa Tai­val­kos­kel­la 20 000 euron tontin mukana – suun­nit­te­li­ja­na entinen Posion yleis­ur­hei­lu­huip­pu

24.07.2023 11:00
Tilaajille
Taivalkosken kunnan kiinteistöstrategian uusii valtion liikelaitos, jolta kunta hankkii toimitilajohtamisen palveluja muutenkin

Tai­val­kos­ken kunnan kiin­teis­tö­stra­te­gian uusii valtion lii­ke­lai­tos, jolta kunta hankkii toi­mi­ti­la­joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja muu­ten­kin

20.07.2023 11:15
Tilaajille
Taivalkosken Metsäkylän asuntojen kohtaloa selvitetään – "Osa asunnoista on remontoitu sisältä ihan hyvään kuntoon"

Tai­val­kos­ken Met­sä­ky­län asun­to­jen koh­ta­loa sel­vi­te­tään – "Osa asun­nois­ta on re­mon­toi­tu sisältä ihan hyvään kun­toon"

20.07.2023 05:00
Tilaajille
Pitkä rullasuksikisa Taivalkoskella kiinnosti, ja jatkoa toivotaan – "Jos Taivalvaaralle tehtäisiin rullarata, täällä olisi lisää kilpailumahdollisuuksia"

Pitkä rul­la­suk­si­ki­sa Tai­val­kos­kel­la kiin­nos­ti, ja jatkoa toi­vo­taan – "Jos Tai­val­vaa­ral­le teh­täi­siin rul­la­ra­ta, täällä olisi lisää kil­pai­lu­mah­dol­li­suuk­sia"

09.07.2023 05:00
Tilaajille
"Kun luin sen ensimmäisen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi selibaatissa" – toivottu asiantuntija saatiin  viimein Päätaloviikon juhlaan

"Kun luin sen en­sim­mäi­sen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi se­li­baa­tis­sa" – toi­vot­tu asian­tun­ti­ja saatiin viimein Pää­ta­lo­vii­kon juhlaan

09.07.2023 17:19
Tilaajille
Vakava varoitus viranhaltijalle Taivalkoskella hovioikeuden antaman sakkotuomion seurauksena – jos toistuu, seurauksena on potkut

Vakava va­roi­tus vi­ran­hal­ti­jal­le Tai­val­kos­kel­la ho­vi­oi­keu­den antaman sak­ko­tuo­mion seu­rauk­se­na – jos tois­tuu, seu­rauk­se­na on potkut

08.07.2023 05:00
Tilaajille
Pekka Turpeinen pyysi eroa jatkaakseen vain rehtorina – sivistyspalvelujen pomo Taivalkosken kunnassa vaihtuu

Pekka Tur­pei­nen pyysi eroa jat­kaak­seen vain reh­to­ri­na – si­vis­tys­pal­ve­lu­jen pomo Tai­val­kos­ken kun­nas­sa vaihtuu

03.07.2023 22:23
Tilaajille
Virkasalaisuutta rikottiin Taivalkoskella – Rovaniemen hovioikeus tuomitsi kahdelle henkilölle sakkoja

Vir­ka­sa­lai­suut­ta ri­kot­tiin Tai­val­kos­kel­la – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus tuo­mit­si kah­del­le hen­ki­löl­le sakkoja

26.06.2023 15:00
Tilaajille
Taivalkoski nousi kapinaan vuodeosaston puolesta: kansalaisadressiin hetkessä 2001 nimeä, päätöksestä myös valitus Pohteelle – järjestämisjohtaja kertoo, että asia viedään aluehallitukselle tiedoksi

Tai­val­kos­ki nousi ka­pi­naan vuo­de­osas­ton puo­les­ta: kan­sa­lais­ad­res­siin het­kes­sä 2001 nimeä, pää­tök­ses­tä myös valitus Poh­teel­le – jär­jes­tä­mis­joh­ta­ja kertoo, että asia viedään alue­hal­li­tuk­sel­le tie­dok­si

26.06.2023 09:00 1
Tilaajille
"Matkailun kehittäminen on yhdistykselle Kalle Päätalon sanoin silimäänni maankaatoassie" – Näin 20 vuotta sitten perustetun Taivalkosken matkailuyhdistyksen toiminta on muuttunut vuosien aikana

"Mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen on yh­dis­tyk­sel­le Kalle Pää­ta­lon sanoin si­li­mään­ni maan­kaa­toas­sie" – Näin 20 vuotta sitten pe­rus­te­tun Tai­val­kos­ken mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen toi­min­ta on muut­tu­nut vuosien aikana

30.05.2023 12:00
Tilaajille
Anu, Anna Leena, Joel, Petri ja kuusi muuta – Taivalkosken kunnan kouluihin valittiin opettajia, hakijoita oli niukasti

Anu, Anna Leena, Joel, Petri ja kuusi muuta – Tai­val­kos­ken kunnan kou­lui­hin va­lit­tiin opet­ta­jia, ha­ki­joi­ta oli niu­kas­ti

29.04.2023 11:30
Tilaajille
Taivalvaaran kirkasta pulppuaa Iijokeen tuhansia kuutiometrejä vuorokaudessa – erikoinen luonnonvara on paikallista kriittistä infrastruktuuria, jolle kunta rakentaa varajärjestelmää

Tai­val­vaa­ran kir­kas­ta pulp­puaa Ii­jo­keen tu­han­sia kuu­tio­met­re­jä vuo­ro­kau­des­sa – eri­koi­nen luon­non­va­ra on pai­kal­lis­ta kriit­tis­tä inf­rast­ruk­tuu­ria, jolle kunta ra­ken­taa va­ra­jär­jes­tel­mää

24.04.2023 12:00
Tilaajille
Tuhannet hanhet saapuivat Pohjois-Pohjanmaalle – Harvinaisuuksista Taivalkoskella nähtiin jalohaikara, Tyrnävällä nähtiin pikkujoutsenia ja Oulussa mustapäätasku

Tu­han­net hanhet saa­pui­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­le – ­Har­vi­nai­suuk­sis­ta Tai­val­kos­kel­la nähtiin ja­lo­hai­ka­ra, Tyr­nä­väl­lä nähtiin pik­ku­jout­se­nia ja Oulussa mus­ta­pää­tas­ku

21.04.2023 14:29
Tilaajille
Taivalkosken seurakunta saa Iijoen rantatilansa myynnistä yli 100 000 euroa kirkon remonttiin – seurakuntalaisten aktiivisuus viime vuonna oli ilmiömäistä, ilmenee tilinpäätöksestä

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta saa Iijoen ran­ta­ti­lan­sa myyn­nis­tä yli 100 000 euroa kirkon re­mont­tiin – seu­ra­kun­ta­lais­ten ak­tii­vi­suus viime vuonna oli il­miö­mäis­tä, ilmenee ti­lin­pää­tök­ses­tä

14.04.2023 11:00
Tilaajille