Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Taivalkoski
Sanna Käsmä käveli sillalla, kun taivaalta tipahti kertosäe: taivalkoskelaislähtöisen ensimmäinen single on nyt julkaistu

Sanna Käsmä käveli sil­lal­la, kun tai­vaal­ta tipahti ker­to­säe: tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sen en­sim­mäi­nen single on nyt jul­kais­tu

15.04.2023 20:00
Tilaajille
Mitä jos Suomea edustaisi maahanmuuttajataustainen naismäkihyppääjä, mietti Antti Kaarlela ja loi sarjan, jota kuvataan parhaillaan Koillismaalla

Mitä jos Suomea edus­tai­si maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nais­mä­ki­hyp­pää­jä, mietti Antti Kaar­le­la ja loi sarjan, jota ku­va­taan par­hail­laan Koil­lis­maal­la

30.03.2023 12:00
Tilaajille
Komake Oy:n oikaisuvaatimus Taivalvaaraa ja hiihtomajaa koskevan vuokrasopimuksen irtisanomisesta hylättiin – kunta pyrkii valitsemaan toimintoja jatkavan yrityksen jo kesän korvalla

Komake Oy:n oi­kai­su­vaa­ti­mus Tai­val­vaa­raa ja hiih­to­ma­jaa kos­ke­van vuok­ra­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta hy­lät­tiin – kunta pyrkii va­lit­se­maan toi­min­to­ja jat­ka­van yri­tyk­sen jo kesän kor­val­la

16.03.2023 20:51
Tilaajille
Oulu–Kuusamontien liukkaudentorjunnassa luovutaan ihmeaineesta, joka ei vähentänyt poroja vaan rahoja – "Sillä ei kuitenkaan ole havaittu juuri vaikutusta"

Ou­lu–­Kuu­sa­mon­tien liuk­kau­den­tor­jun­nas­sa luo­vu­taan ih­meai­nees­ta, joka ei vä­hen­tä­nyt poroja vaan rahoja – "Sillä ei kui­ten­kaan ole ha­vait­tu juuri vai­ku­tus­ta"

16.03.2023 09:43 1
Tilaajille
Montako papanaa ja minkä ikäisiä ne ovat? – nyt on töitä tarjolla liito-oravien havaintopaikkojen tarkistajalle, olisiko sinusta siihen?

Montako papanaa ja minkä ikäisiä ne ovat? – nyt on töitä tar­jol­la lii­to-ora­vien ha­vain­to­paik­ko­jen tar­kis­ta­jal­le, olisiko sinusta siihen?

11.03.2023 17:00
Tilaajille
Torstaina alkaa taas Rajalle Rajalle -hiihto – "Tulijoita olisi ollut enemmän kuin mitä pystyttiin ottamaan"

Tors­tai­na alkaa taas Rajalle Rajalle -hiihto – "Tu­li­joi­ta olisi ollut enemmän kuin mitä pys­tyt­tiin ot­ta­maan"

09.03.2023 08:00
Tilaajille
Kahtasataa kulkeva kelkka pitää saada myös pysähtymään – Taivalkosken lauantain kelkkakiihdytyskisoissa nähdään piikkiteloja ja ehkä myös ilokaasukytkimiä: "Kuljettajalle reaktionopeus on kaikki kaikessa"

Kah­ta­sa­taa kulkeva kelkka pitää saada myös py­säh­ty­mään – Tai­val­kos­ken lauan­tain kelk­ka­kiih­dy­tys­ki­sois­sa nähdään piik­ki­te­lo­ja ja ehkä myös ilo­kaa­su­kyt­ki­miä: "Kul­jet­ta­jal­le reak­tio­no­peus on kaikki kai­kes­sa"

09.03.2023 04:00
Tilaajille
Museovirasto puuttui Taivalkosken kirkon sakastin lisätilan suunnitelmiin ja kattokruunujen siirtoon – jos uudet suunnitelmat menevät maaliin, peruskorjaus alkaa kesäkuussa

Mu­seo­vi­ras­to puuttui Tai­val­kos­ken kirkon sa­kas­tin li­sä­ti­lan suun­ni­tel­miin ja kat­to­kruu­nu­jen siir­toon – jos uudet suun­ni­tel­mat menevät maa­liin, pe­rus­kor­jaus alkaa ke­sä­kuus­sa

05.03.2023 12:00
Tilaajille
Näin se näkyy Taivalkoskella, kun Kemiin tehdään valtavaa biotuotetehdasta – " Toimistolla voidaan nähdä ja keskustella kasvotusten"

Näin se näkyy Tai­val­kos­kel­la, kun Kemiin tehdään val­ta­vaa bio­tuo­te­teh­das­ta – " Toi­mis­tol­la voidaan nähdä ja kes­kus­tel­la kas­vo­tus­ten"

04.03.2023 08:21
Tilaajille
Taivalkoskella kunnan keskushallinto OSAOlle väistötiloihin – muutto tapahtuu kuukauden sisään

Tai­val­kos­kel­la kunnan kes­kus­hal­lin­to OSAOlle väis­tö­ti­loi­hin – muutto ta­pah­tuu kuu­kau­den sisään

24.02.2023 18:00
Tilaajille
Taivalkosken kunnan verkkosivuille lipsahti päiväksi vääränlainen slogan "Muutoksien kunta", tiistaina palattiin ruotuun – "Onhan tässä nyt näitä muutoksia kieltämättä ollut, hyvässä ja pahassa"

Tai­val­kos­ken kunnan verk­ko­si­vuil­le lip­sah­ti päi­väk­si vää­rän­lai­nen slogan "Muu­tok­sien kunta", tiis­tai­na pa­lat­tiin ruotuun – "Onhan tässä nyt näitä muu­tok­sia kiel­tä­mät­tä ollut, hyvässä ja pa­has­sa"

21.02.2023 12:51
Tilaajille
Posion kunnan hallintojohtajan haku menossa uusiksi naapurin järjestelyjen takia – "Uskon, että Taivalkosken kunnan tilanne saadaan kahden vuoden aikana vakautettua"

Posion kunnan hal­lin­to­joh­ta­jan haku menossa uusiksi naa­pu­rin jär­jes­te­ly­jen takia – "Us­kon, että Tai­val­kos­ken kunnan tilanne saadaan kahden vuoden aikana va­kau­tet­tua"

21.02.2023 06:00
Tilaajille
"Ei kuulosta ollenkaan Taivalkoskelta" – entinen kunnanjohtaja Jukka Mikkonen ihmettelee nykymenoa ja tarjoutuu palauttamaan kunnan ruotuun

"Ei kuu­los­ta ol­len­kaan Tai­val­kos­kel­ta" – entinen kun­nan­joh­ta­ja Jukka Mik­ko­nen ih­met­te­lee ny­ky­me­noa ja tar­jou­tuu pa­laut­ta­maan kunnan ruotuun

20.02.2023 12:00
Tilaajille
Kunnan loppulasku valmistui – Taivalkosken Kauppatien öljyvahingossa pumppauksiin käytettiin sähköäkin tuhoton määrä

Kunnan lop­pu­las­ku val­mis­tui – Tai­val­kos­ken Kaup­pa­tien öl­jy­va­hin­gos­sa pump­pauk­siin käy­tet­tiin säh­köä­kin tuhoton määrä

19.02.2023 18:00
Tilaajille
Taivalkoskelaispankin punaiseen tiiliseinään haetaan taidekilpailulla suurta maalausta – kulttuuri- tai luontoaiheinen teos valmistuu syksyksi 8000 eurolla

Tai­val­kos­ke­lais­pan­kin pu­nai­seen tii­li­sei­nään haetaan tai­de­kil­pai­lul­la suurta maa­laus­ta – kult­tuu­ri- tai luon­to­ai­hei­nen teos val­mis­tuu syk­syk­si 8000 eurolla

18.02.2023 18:00
Tilaajille
Miksi kunnanjohtajan etätyöpäivä ei onnistunut Taivalkoskella? Nyt suunvuoron saa hallituksen puheenjohtaja Heli Hietala: "Jokainen tietää, että kunnanjohtajan työ on hyvin vaativa ja monipuolinen työ"

Miksi kun­nan­joh­ta­jan etä­työ­päi­vä ei on­nis­tu­nut Tai­val­kos­kel­la? Nyt suun­vuo­ron saa hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Heli Hie­ta­la: "Jo­kai­nen tietää, että kun­nan­joh­ta­jan työ on hyvin vaativa ja mo­ni­puo­li­nen työ"

17.02.2023 10:20
Tilaajille
Komake Oy teki oikaisuvaatimuksen ja uskoo Taivalvaaran vuokrasopimuksen käsittelyn jatkuvan – "Kunnan pitäisi pistää hiihtokeskukseen 100 000 euroa"

Komake Oy teki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ja uskoo Tai­val­vaa­ran vuok­ra­so­pi­muk­sen kä­sit­te­lyn jat­ku­van – "Kunnan pitäisi pistää hiih­to­kes­kuk­seen 100 000 euroa"

16.02.2023 06:00
Tilaajille
Kunnanjohtajan ei haluttu etäilevän – Räisänen valitsi perheen Taivalkosken sijaan: "Se on melko helppo valinta, jos pitää näiden kahden asian välillä valita"

Kun­nan­joh­ta­jan ei haluttu etäi­le­vän – Räi­sä­nen valitsi perheen Tai­val­kos­ken sijaan: "Se on melko helppo va­lin­ta, jos pitää näiden kahden asian välillä valita"

15.02.2023 15:00
Tilaajille
Räisänen ilmoitti erostaan Taivalkosken kunnanjohtajan virasta aamulla – tuore hallintojohtaja sijaiseksi, hallituksen puheenjohtaja Hietala ei näe peiliin katsomista tarpeelliseksi: ”Kukaan ei voi pakottaa ketään asumaan jossain”

Räi­sä­nen il­moit­ti eros­taan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan virasta aamulla – tuore hal­lin­to­joh­ta­ja si­jai­sek­si, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Hietala ei näe peiliin kat­so­mis­ta tar­peel­li­sek­si: ”Kukaan ei voi pa­kot­taa ketään asumaan jos­sain”

13.02.2023 21:33
Tilaajille
Taivalkoski uusii kuntastrategiaansa vastaamaan muuttunutta tilannetta – aloituspalaveri on määrä pitää jo hiihtolomien jälkeen

Tai­val­kos­ki uusii kun­ta­stra­te­giaan­sa vas­taa­maan muut­tu­nut­ta ti­lan­net­ta – aloi­tus­pa­la­ve­ri on määrä pitää jo hiih­to­lo­mien jälkeen

11.02.2023 18:00
Tilaajille