Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Taivalkoski
Kuukausi
Kanadalaistaustainen EMX sai kuparin, nikkelin ja platinametallien malminetsintäluvan Syötteen ympäristöön – kiertelee myös Kuusamon kahden raukeavan kaivoslupa-alueen liepeillä

Ka­na­da­lais­taus­tai­nen EMX sai ku­pa­rin, nik­ke­lin ja pla­ti­na­me­tal­lien mal­min­et­sin­tä­lu­van Syöt­teen ym­pä­ris­töön – kier­te­lee myös Kuu­sa­mon kahden rau­kea­van kai­vos­lu­pa-alueen lie­peil­lä

17.05.2022 19:00
Tilaajille
Taivalkoskelle Tammenlehvän perinnetoimikunta, yhdyshenkilöksi Pekka Turpeinen

Tai­val­kos­kel­le Tam­men­leh­vän pe­rin­ne­toi­mi­kun­ta, yh­dys­hen­ki­lök­si Pekka Tur­pei­nen

15.05.2022 12:00
Tilaajille
Eija Liikamaa valittiin yksimielisesti Taivalkosken uudeksi kunnanjohtajaksi – Perussuomalaisten valtuutettu soitti väistyvälle kunnanjohtajalle huuliharppua

Eija Lii­ka­maa va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti Tai­val­kos­ken uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si – ­Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuu­tet­tu soitti väis­ty­väl­le kun­nan­joh­ta­jal­le huu­li­harp­pua

29.04.2022 19:46
Tilaajille
Hallintopäällikköä haetaan jälleen Taivalkosken kuntaan – aloittaa lähes samaan aikaan kuin perjantaina valittava uusi kunnanjohtaja

Hal­lin­to­pääl­lik­köä haetaan jälleen Tai­val­kos­ken kuntaan – aloit­taa lähes samaan aikaan kuin per­jan­tai­na va­lit­ta­va uusi kun­nan­joh­ta­ja

28.04.2022 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Iijokiseutu hankki Taivalkosken kunnanjohtajaksi haastateltavien hakemukset – Näin he perustelevat, miksi haluavat kunnan kärkivirkaan

Ii­jo­ki­seu­tu hankki Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si haas­ta­tel­ta­vien ha­ke­muk­set – Näin he pe­rus­te­le­vat, miksi ha­lua­vat kunnan kär­ki­vir­kaan

13.04.2022 04:01
Tilaajille
Pudasjärven ja Taivalkosken järvet pääosin hyvässä hapessa – vain yhdessä happipitoisuus alle riskirajan

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken järvet pääosin hyvässä hapessa – vain yhdessä hap­pi­pi­toi­suus alle ris­ki­ra­jan

05.04.2022 19:02
Tilaajille
Taivalkoski haluaa lisää torituloja

Tai­val­kos­ki haluaa lisää to­ri­tu­lo­ja

14.03.2022 11:00
Tilaajille
Yksityistiekuntien aktivointihanke alkamassa Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tiekuntien kunnossapitosopimuksia irtisanotaan syyskuussa ja uutta sopimusta ei heru nukkuvalle tiekunnalle

Yk­si­tyis­tie­kun­tien ak­ti­voin­ti­han­ke al­ka­mas­sa Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tie­kun­tien kun­nos­sa­pi­to­so­pi­muk­sia ir­ti­sa­no­taan syys­kuus­sa ja uutta so­pi­mus­ta ei heru nuk­ku­val­le tie­kun­nal­le

11.03.2022 08:00
Tilaajille
Pohjoismaiden ja Baltian alueen ykköskohde kanoottipujotteluun on Taivalkosken keskustassa – kunta hakee parikymmentä vuotta sitten tehdylle radalle nyt pysyvää lupaa

Poh­jois­mai­den ja Baltian alueen yk­kös­koh­de ka­noot­ti­pu­jot­te­luun on Tai­val­kos­ken kes­kus­tas­sa – kunta hakee pa­ri­kym­men­tä vuotta sitten teh­dyl­le radalle nyt pysyvää lupaa

10.03.2022 09:00
Tilaajille
Eemeli ja Joose toivat Taivalkoskelle kolme mitalia Hopeasompa-finaaleista Jyväskylästä

Eemeli ja Joose toivat Tai­val­kos­kel­le kolme mitalia Ho­pea­som­pa-fi­naa­leis­ta Jy­väs­ky­läs­tä

21.02.2022 08:39
Tilaajille
Taivalkosken kunnassa kaavaillaan kirkonkylään Iijoen rantatontteja – kaksi kaavamuutosta vireillä

Tai­val­kos­ken kun­nas­sa kaa­vail­laan kir­kon­ky­lään Iijoen ran­ta­tont­te­ja – kaksi kaa­va­muu­tos­ta vi­reil­lä

07.02.2022 11:00
Tilaajille
Kirkkokahveille ja muuhun seurakuntatoimintaan pääsee nyt Taivalkoskella – seurakunta luopuu rajoituksista asteittain

Kirk­ko­kah­veil­le ja muuhun seu­ra­kun­ta­toi­min­taan pääsee nyt Tai­val­kos­kel­la – seu­ra­kun­ta luopuu ra­joi­tuk­sis­ta as­teit­tain

03.02.2022 13:15
Tilaajille
Taivalkoski antoi uudet ohjeet liikuntatilojen, Päätalo-näyttelyn ja monitoimitalon koronaturvallisesta käyttöön

Tai­val­kos­ki antoi uudet ohjeet lii­kun­ta­ti­lo­jen, Pää­ta­lo-näyt­te­lyn ja mo­ni­toi­mi­ta­lon ko­ro­na­tur­val­li­ses­ta käyt­töön

03.02.2022 10:05
Taivalkoskelle haetaan kanttoria puoleksi vuodeksi – "Mahdollistamme uuden kokeilun ja itsensä haastamisen"

Tai­val­kos­kel­le haetaan kant­to­ria puo­lek­si vuo­dek­si – "Mah­dol­lis­tam­me uuden ko­kei­lun ja itsensä haas­ta­mi­sen"

01.02.2022 07:34
Tilaajille
"Siellä on ollut kaikenlaista liikkujaa, on ammuttu savikiekkoja ja lammessa on autokin pesty" – Taivalkosken varavedenottamoksi ostettavaa aluetta on vielä tutkittava

"Siellä on ollut kai­ken­lais­ta liik­ku­jaa, on ammuttu sa­vi­kiek­ko­ja ja lam­mes­sa on autokin pesty" – Tai­val­kos­ken va­ra­ve­den­ot­ta­mok­si os­tet­ta­vaa aluetta on vielä tut­kit­ta­va

31.01.2022 17:42
Tilaajille
Työttömyys alle 14 prosentin Pudasjärvellä – Taivalkoskella työttömyysaste runsas 12 prosenttia

Työt­tö­myys alle 14 pro­sen­tin Pu­das­jär­vel­lä – Tai­val­kos­kel­la työt­tö­myys­as­te runsas 12 pro­sent­tia

31.01.2022 05:00
Tilaajille
Öljyä maahan kaivinkonepalon seurauksena Taivalkoskella – jälkisaneeraus jatkui pitkälle iltaan: "Sitten kunnan viranomaiset ratkaisevat, miten vievät asiaa eteenpäin"

Öljyä maahan kai­vin­ko­ne­pa­lon seu­rauk­se­na Tai­val­kos­kel­la – jäl­ki­sa­nee­raus jatkui pit­käl­le iltaan: "Sitten kunnan vi­ran­omai­set rat­kai­se­vat, miten vievät asiaa eteen­päin"

16.12.2021 05:20
Tilaajille
Hirvikausi päättymässä pettymykseen Pudasjärvellä – "Tyhjän saa pyytämättäkin", sanoo Pudasjärven metsästysseuran puheenjohtaja

Hir­vi­kau­si päät­ty­mäs­sä pet­ty­myk­seen Pu­das­jär­vel­lä – "­Tyh­jän saa pyy­tä­mät­tä­kin", sanoo Pu­das­jär­ven met­säs­tys­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja

09.12.2021 04:02
Tilaajille
Kalankasvatus Vääräniemi sai luvan Oudonjoen kalanviljelylaitoksen toiminnan muuttamiseen – päästövaatimuksista aluehallintovirasto piti kiinni

Ka­lan­kas­va­tus Vää­rä­nie­mi sai luvan Ou­don­joen ka­lan­vil­je­ly­lai­tok­sen toi­min­nan muut­ta­mi­seen – pääs­tö­vaa­ti­muk­sis­ta alue­hal­lin­to­vi­ras­to piti kiinni

23.11.2021 11:19
Tilaajille
Taivalkoskella aloitetaan ikäihmisten perhehoito, jossa hoitopaikka on kotona – valmennuksen käyneistä kahdella on intoa ryhtyä työhön

Tai­val­kos­kel­la aloi­te­taan ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to, jossa hoi­to­paik­ka on kotona – val­men­nuk­sen käy­neis­tä kah­del­la on intoa ryhtyä työhön

22.11.2021 10:01
Tilaajille