Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 24 tuntia
Niina Impiö lähti Taivalkoskelta ylioppilaana ja palasi yli 20 vuoden jälkeen sivistystoimenjohtajaksi : "Alkoi tuntua, että minulla voisi olla annettavaa sivistystoimelle"

Niina Impiö lähti Tai­val­kos­kel­ta yli­op­pi­laa­na ja palasi yli 20 vuoden jälkeen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si : "Alkoi tuntua, että minulla voisi olla an­net­ta­vaa si­vis­tys­toi­mel­le"

20.02.2024 15:00
Tilaajille
Opettajien lomautukset siirtynevät syksyyn – OAJ:n valitus hallinto-oikeuden käsittelyssä

Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

20.02.2024 12:41
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto kävi periaatteellista vääntöä vallasta – Luvattu hallintosääntöuudistus ei ehdi vaikuttaa nyt tehtäviin säästöpäätöksiin

Pohteen alue­val­tuus­to kävi pe­ri­aat­teel­lis­ta vääntöä val­las­ta – Luvattu hal­lin­to­sään­tö­uu­dis­tus ei ehdi vai­kut­taa nyt teh­tä­viin sääs­tö­pää­tök­siin

20.02.2024 12:00
Tilaajille
Viikko
Pudasjärven varavaltuutettu Mauno Ruokankaalle ero luottamustehtävästä

Pu­das­jär­ven va­ra­val­tuu­tet­tu Mauno Ruo­kan­kaal­le ero luot­ta­mus­teh­tä­väs­tä

20.02.2024 06:00
Pohteen palveluita uudistetaan rohkeasti ja taloudellisesti tavoitellaan tasapainoa määräajassa
Mielipidekirjoitus

Pohteen pal­ve­lui­ta uu­dis­te­taan roh­keas­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti ta­voi­tel­laan ta­sa­pai­noa mää­rä­ajas­sa

19.02.2024 15:15
Tilaajille
Aluekohtaista harkintaa Pudasjärven ja maakunnan tuulivoimakaavoitukseen – inhimillistä näkökulmaa tarvitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­koh­tais­ta har­kin­taa Pu­das­jär­ven ja maa­kun­nan tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­seen – in­hi­mil­lis­tä nä­kö­kul­maa tar­vi­taan

19.02.2024 13:04
Tilaajille
Ranualle laaditaan tuulivoimaohjelma – tavoitteena kirjata selkeät kriteerit tuulivoimaloiden rakentamisen ohjaukseen ja selvittää kuntalaisten mielipiteitä

Ra­nual­le laa­di­taan tuu­li­voi­ma­oh­jel­ma – ta­voit­tee­na kirjata selkeät kri­tee­rit tuu­li­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­sen oh­jauk­seen ja sel­vit­tää kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä

18.02.2024 16:42
Tilaajille
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen alas­ajoa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

15.02.2024 18:41
Kuukausi ja vanhemmat
Puolet kaupungin lomautettavista opettajia – lomautuspäätöksestä tehty valitus hallinto-oikeudelle

Puolet kau­pun­gin lo­mau­tet­ta­vis­ta opet­ta­jia – lo­mau­tus­pää­tök­ses­tä tehty valitus hal­lin­to-oi­keu­del­le

14.02.2024 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuusto päätti konserniohjeen muuttamisesta – tavoitteena vuorovaikutuksen ja tiedonkulun lisääminen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kon­ser­ni­oh­jeen muut­ta­mi­ses­ta – ta­voit­tee­na vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja tie­don­ku­lun li­sää­mi­nen

13.02.2024 16:12
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin ja Urheilijoiden välille sopimus tapahtumista – kesäpilkit ja umpihankihiihto saivat rahoitusta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ja Ur­hei­li­joi­den välille sopimus ta­pah­tu­mis­ta – ke­sä­pil­kit ja um­pi­han­ki­hiih­to saivat ra­hoi­tus­ta

13.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki nostaa luottorajojaan – Pudasjärvi laskee liikkeelle kolmen miljoonan edestä kuntatodistuksia

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki nostaa luot­to­ra­jo­jaan – Pu­das­jär­vi laskee liik­keel­le kolmen mil­joo­nan edestä kun­ta­to­dis­tuk­sia

12.02.2024 19:30 1
Tilaajille
Syötteen paloasemalla odotetaan pelastuslaitoksen päätöksiä – vuokria pyritään neuvottelemaan edullisemmiksi

Syöt­teen pa­lo­ase­mal­la odo­te­taan pe­las­tus­lai­tok­sen pää­tök­siä – ­vuok­ria py­ri­tään neu­vot­te­le­maan edul­li­sem­mik­si

12.02.2024 14:00
Tilaajille
Pohde aloittaa laajat yt-neuvottelut, säästösuunnitelmat julki pian – Kyse 90 miljoonan euron tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Pohde aloit­taa laajat yt-neu­vot­te­lut, sääs­tö­suun­ni­tel­mat julki pian – Kyse 90 mil­joo­nan euron tuot­ta­vuus- ja ta­lou­del­li­suus­oh­jel­mas­ta

10.02.2024 18:00
Tilaajille
Pohteen hyvinvointisuunnitelma lausuntokierrokselle – tavoite ennaltaehkäistä sairauksia

Pohteen hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­ma lau­sun­to­kier­rok­sel­le – tavoite en­nal­ta­eh­käis­tä sai­rauk­sia

10.02.2024 15:00
Tilaajille
Heli Hietala Taivalkoskelta nousee Pohteen aluevaltuustoon liikenneonnettomuudessa menehtyneen Jari Nahkasen tilalle

Heli Hietala Tai­val­kos­kel­ta nousee Pohteen alue­val­tuus­toon lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa me­neh­ty­neen Jari Nah­ka­sen tilalle

09.02.2024 13:24
Tilaajille
Pudasjärvi kilpailuttaa koululaiskyydit – jaossa noin 1,5 miljoonan euron kuljetukset

Pu­das­jär­vi kil­pai­lut­taa kou­lu­lais­kyy­dit – jaossa noin 1,5 mil­joo­nan euron kul­je­tuk­set

08.02.2024 16:49
Tilaajille
Uudeksi ympäristötyönjohtajaksi Tuomo Jokikokko – aloittaa työt huhtikuun puolivälissä

Uudeksi ym­pä­ris­tö­työn­joh­ta­jak­si Tuomo Jo­ki­kok­ko – aloit­taa työt huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä

08.02.2024 15:00
Tilaajille
Maankäyttöpäällikön valinta etenee Pudasjärvellä – neljä kutsutaan haastatteluun

Maan­käyt­tö­pääl­li­kön valinta etenee Pu­das­jär­vel­lä – neljä kut­su­taan haas­tat­te­luun

08.02.2024 11:52
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin henkilöstön lomautukset toteen – ensimmäisiä viikon mittaisia lomautuspäätöksiä on jo annettu

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set toteen – en­sim­mäi­siä viikon mit­tai­sia lo­mau­tus­pää­tök­siä on jo annettu

05.02.2024 16:42 1
Tilaajille