Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Metsästys ja kalastus
Kuukausi
Vierassintti puronieriä halutaan häätää Iijoen latvoilta – "En ole itse kuullut, että sitä olisi täällä päin ollut"

Vie­ras­sint­ti pu­ro­nie­riä ha­lu­taan häätää Iijoen lat­voil­ta – "En ole itse kuul­lut, että sitä olisi täällä päin ollut"

21.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Karhunmetsästyksessä pyssyt pussiin – itäisellä alueella kaatui 45 ja läntisellä alueella 5 karhua

Kar­hun­met­säs­tyk­ses­sä pyssyt pussiin – itäi­sel­lä alueel­la kaatui 45 ja län­ti­sel­lä alueel­la 5 karhua

14.09.2023 11:43 1
Tilaajille
Lyijyhaulikielto ja reserviläisaseet kasvattavat asekauppaa – Lyijyhaulit otettava pois aseesta kosteikoilla, vanhat aseet jäävät kuivien kankaiden jänispyssyiksi

Lyi­jy­hau­li­kiel­to ja re­ser­vi­läis­aseet kas­vat­ta­vat ase­kaup­paa – Lyi­jy­hau­lit otet­ta­va pois aseesta kos­tei­koil­la, vanhat aseet jäävät kuivien kan­kai­den jä­nis­pys­syik­si

13.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Autoa voi käyttää riistan jälkien havannointiin – kelkalla kelkkareitiltä jälkien perään lähtö edelleen kielletty

Autoa voi käyttää riistan jälkien ha­van­noin­tiin – kel­kal­la kelk­ka­rei­til­tä jälkien perään lähtö edel­leen kiel­let­ty

11.09.2023 13:30
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa sunnuntaina – katso metsästysajat Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa sun­nun­tai­na – katso met­säs­tys­ajat Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

07.09.2023 10:00
Tilaajille
Vanhemmat
Karhunpyyntikiintiö täyttyi läntisellä poronhoitoalueella ja metsästys päättyi sunnuntaina

Kar­hun­pyyn­ti­kiin­tiö täyttyi län­ti­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la ja met­säs­tys päättyi sun­nun­tai­na

27.08.2023 14:22
Tilaajille
Taivalkoskella karhu nurin metsästyksen alkupäivinä – läntisellä poronhoitoalueella viiden karhun kiintiö

Tai­val­kos­kel­la karhu nurin met­säs­tyk­sen al­ku­päi­vi­nä – län­ti­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la viiden karhun kiintiö

22.08.2023 13:17
Tilaajille
Metsäkanalintujen poikastuotto keskinkertainen – Sää ja ravintotilanne vaikuttavat lintukantoihin

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen poi­kas­tuot­to kes­kin­ker­tai­nen – Sää ja ra­vin­to­ti­lan­ne vai­kut­ta­vat lin­tu­kan­toi­hin

19.08.2023 18:00
Tilaajille
Koirien kiinnipitoaika päättyy sunnuntaina – omistajan on huolehdittava, ettei koira pääse syömään itsestään kuolleita lintuja

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – omis­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va, ettei koira pääse syömään it­ses­tään kuol­lei­ta lintuja

18.08.2023 06:30
Tilaajille
Poliisi valvoo vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloitusta – uusi asetus rajoittaa vesilintujen hämärämetsästystä

Poliisi valvoo ve­si­lin­tu­jen- ja kar­hun­met­säs­tyk­sen aloi­tus­ta – uusi asetus ra­joit­taa ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys­tä

16.08.2023 16:00
Metsähanhen metsästysalueen rajaus ei perustu hallintorajoihin – Pakollisen saalisilmoituksen lisäksi Suomen riistakeskus toivoo myös muita havaintoja

Met­sä­han­hen met­säs­tys­alueen rajaus ei perustu hal­lin­to­ra­joi­hin – Pa­kol­li­sen saa­lis­il­moi­tuk­sen lisäksi Suomen riis­ta­kes­kus toivoo myös muita ha­vain­to­ja

16.08.2023 15:00
Tilaajille
Veneenvetopaikka valmistui Ala-Kollajan osakaskunnan talkoilla – Uusi rakennelma helpottaa vesillä liikkumista Isojärven suunnalla

Ve­neen­ve­to­paik­ka val­mis­tui Ala-Kol­la­jan osa­kas­kun­nan tal­koil­la – Uusi ra­ken­nel­ma hel­pot­taa vesillä liik­ku­mis­ta Iso­jär­ven suun­nal­la

16.08.2023 12:22
Tilaajille
Metsäkanalintujen kannat vahvoja suuressa osassa Pohjois-Suomea – metsästysaikoja esitetään pitkiksi tälle kaudelle

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen kannat vahvoja suu­res­sa osassa Poh­jois-Suo­mea – met­säs­tys­ai­ko­ja esi­te­tään pit­kik­si tälle kau­del­le

16.08.2023 11:01
Tilaajille
Metsästykseen liittyvät oleellisesti vastuullisuus ja turvallisuus – luonnon monimuotoisuuden tukemiseen on keinoja
Pääkirjoitus

Met­säs­tyk­seen liit­ty­vät oleel­li­ses­ti vas­tuul­li­suus ja tur­val­li­suus – luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tu­ke­mi­seen on keinoja

16.08.2023 05:00
Tilaajille
Arvokasta perinnemaisemaa hoitavat lampaat laiduntavat Sotkajärven tulvaniityillä pitkälle syksyyn – Näin se on syytä ottaa huomioon metsästysaikana

Ar­vo­kas­ta pe­rin­ne­mai­se­maa hoi­ta­vat lampaat lai­dun­ta­vat Sot­ka­jär­ven tul­va­nii­tyil­lä pit­käl­le syksyyn – Näin se on syytä ottaa huo­mioon met­säs­tys­ai­ka­na

16.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärvellä voi pitkästä aikaa lähteä metsähanhijahtiin – Saaliskiintiöksi säädetty yksi lintu metsästäjää kohti

Pu­das­jär­vel­lä voi pit­käs­tä aikaa lähteä met­sä­han­hi­jah­tiin – ­Saa­lis­kiin­tiök­si sää­det­ty yksi lintu met­säs­tä­jää kohti

14.08.2023 17:32 1
Tilaajille
Pudasjärveltä kotoisin oleva Eetu Kemppanen, 30, rakentaa metsään kämppää neljällä työkalulla ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen retkikuntansa lähtee syvälle erämaahan yli 100-vuotiailla keinoilla

Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Eetu Kemp­pa­nen, 30, ra­ken­taa metsään kämppää nel­jäl­lä työ­ka­lul­la ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen ret­ki­kun­tan­sa lähtee syvälle erä­maa­han yli 100-vuo­tiail­la kei­noil­la

05.08.2023 12:49
Tilaajille
Lintuinfluenssa metsästyksessä huomioon myös Pudasjärvellä – riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja: "Kun lintujen muutto käynnistyy, niin silloin on mahdollista myös taudin levitä"

Lin­tu­inf­luens­sa met­säs­tyk­ses­sä huo­mioon myös Pu­das­jär­vel­lä – riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­na­noh­jaa­ja: "Kun lin­tu­jen muutto käyn­nis­tyy, niin silloin on mah­dol­lis­ta myös taudin levitä"

02.08.2023 06:00
Tilaajille
Näin eri tavalla Kitkajoen ja Rautalammin taimenkannat käyttäytyvät Koston kalatiessä ja näin sitä valvotaan – kauan haaveiltu tekojoki on toiminut pian vuosikymmenen

Näin eri tavalla Kit­ka­joen ja Rau­ta­lam­min tai­men­kan­nat käyt­täy­ty­vät Koston ka­la­ties­sä ja näin sitä val­vo­taan – kauan haa­veil­tu te­ko­jo­ki on toi­mi­nut pian vuo­si­kym­me­nen

01.08.2023 12:00
Tilaajille